Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna ettevõtlusega seotud toimingute andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 41

Tallinna ettevõtlusega seotud toimingute andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 03.11.2010 nr 84
jõustumine 08.11.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 otsuse nr 148 „Tallinna ettevõtlusega seotud toimingute andmekogu asutamine” p 4 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 43¹ lg-ga 1, isikuandmete kaitse seaduse § 10 lg-ga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas” ja 17. detsembri 2009 määrusega nr 45 „Müügimaks Tallinnas”.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna ettevõtlusega seotud toimingute andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis, andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise, andmekogu haldamise ja andmekogust andmete väljastamise kord.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärgiks on kooskõlas kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seadusega süstematiseerida maksukohustuslaste nimekirja ja pidada arvestust nende üle, süstematiseerida ja parendada Tallinna reklaami- ja müügimaksu kogumisega seotud andmete kogumist, pidamist ja analüüsimist.

§ 3.  Andmekogu nimi

 (1) Andmekogu ametlik nimi on Tallinna ettevõtlusega seotud toimingute andmekogu.

 (2) Andmekogu lühinimi on ESTA.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 4.  Andmekogu pidamine

  Andmekogu pidamine toimub vastavalt maksukorralduse seadusele ja teistele maksuseadustele, avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele, käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.

§ 5.  Andmekogu pidamise viis

 (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

 (2) Andmed on andmekogus digitaalkujul. Andmeid säilitatakse digitaalselt ja arhiveeritakse arhiiviseaduse kohaselt.

§ 6.  Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

§ 7.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

 (1) ESTA vastutav töötleja tagab andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

 (2) Andmekogu turvaklass on K1T1S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

§ 8.  Vastutav töötleja

 (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Ettevõtlusamet.

 (2) Vastutav töötleja:
 1) korraldab andmekogu tööd;
 2) sisestab andmekogusse andmed ning vastutab nende õigsuse eest;
 3) annab maksuhalduritele juurdepääsu andmekogule ja õiguse andmete sisestamiseks ja töötlemiseks;
 4) teostab järelevalvet maksuhaldurite poolt andmete sisestamise üle ja sisestatud teabe õigsuse üle;
 5) annab maksuhalduritele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 6) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
 7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

 (3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid ning administraatori(d), kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

2. jagu Andmekogusse kogutavad andmed 

§ 9.  Isikud, kelle kohta kantakse andmed andmekogusse

  Andmekogusse kantakse andmed isikute kohta, kes on maksukohustuslased Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas" § 1 lg 1 p 4 ja § 2 lg-te 2 ja 3 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 45 „Müügimaks Tallinnas" § 2 tähenduses.

§ 10.  Andmete registreerimise aluseks olevad dokumendid

 (1) Registreerimise aluseks on:
 1) maksudeklaratsioonid;
 2) teistest riigi- ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavad andmed;
 3) andmed isiku ja asutuse poolt maksuhalduri pangakontole makstud maksusummade kohta;
 4) maksuhalduri haldusaktid;
 5) isiku poolt esitatud avaldused andmete muutmise või täpsustamise kohta;
 6) muud seaduses sätestatud dokumendid ja andmed.

 (2) Registreerimise aluseks olevate dokumentide ja andmete säilitamine toimub arhiiviseaduses sätestatud korras.

§ 11.  Andmekogu andmed

  Andmekogusse kantakse:
 1) maksukohustuslase andmed;
 2) maksudeklaratsiooni andmed;
 3) maksu summa;
 4) kontrollitoimingute andmed;
 5) sundtäitmise andmed;
 6) reklaamimaksu soodustused.

§ 12.  Maksukohustuslase andmed

 (1) Füüsilist isikut identifitseerivad andmed on:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) isiku elukoht ja postiaadress;
 4) sidevahendite numbrid.

 (2) Füüsilisest isikust ettevõtja üldandmed on lisaks lõikes 1 sätestatule:
 1) ärinimi ja registrikood;
 2) tegevuskoht.

 (3) Juriidilist isikut, välisriigi äriühingu filiaali ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutust identifitseerivad andmed on:
 1) ärinimi, nimi või nimetus;
 2) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või maksukohustuslaste registri kood;
 3) asukoht ja postiaadress;
 4) sidevahendid;
 5) andmed isiku esindajate kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood);
 6) tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses;
 7) õiguslik vorm;
 8) varasemad registrikoodid;
 9) varasemad nimed või nimetused.

§ 13.  Maksudeklaratsiooni andmed

  Andmekogusse kantakse järgnevad maksudeklaratsiooni andmed:
 1) esitamise kuupäev;
 2) sisestamise kuupäev;
 3) deklareeritavad´andmed.

§ 14.  Maksu summa

  Andmekogusse kantakse järgnevad andmed reklaami- ja müügimaksu kohta:
 1) tähtajaks makstud maksusumma;
 2) maksuvõla summa;
 3) intressisumma;
 4) intressisumma arvestamise periood;
 5) maksmise tähtpäev.

§ 15.  Kontrollitoimingute andmed

  Andmekogusse kantakse järgnevad andmed kontrollitoimingute kohta:
 1) kontrolli menetleja nimi;
 2) kontrolli alguse ja lõpukuupäev;
 3) menetluse tulemused;
 4) muud kontrollitoimingutega seotud andmed.

§ 16.  Sundtäitmise andmed

  Andmekogusse kantakse järgnevad andmed sundtäitmise kohta:
 1) sundtäitmise toiming;
 2) sundtäitmise kuupäev;
 3) menetleja nimi;
 4) muud sundtäitmisega seotud andmed.

§ 17.  Reklaamimaksu soodustused

  Andmekogusse kantakse järgnevad andmed reklaamimaksu soodustuse kohta:
 1) soodustuse objekt;
 2) soodustuse määr;
 3) kehtivuse periood;
 4) soodustuse alus.

§ 18.  Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
 1) andmete sisestamise kuupäev;
 2) andmete sisestaja ees- ja perekonnanimi.

§ 19.  Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on õiguslik tähendus maksukorralduse seaduses sätestatud ulatuses.

3. jagu Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 20.  Maksukohustuslaste registreerimine

 (1) Maksukohustuslane edastab vajalikud andmed andmekogu vastutavale töötlejale.

 (2) Andmed juriidiliste isikute ning riigi-, valla- ja linnaasutuste kohta, kes on kantud riigi- või kohaliku omavalitsuse poolt peetavatesse andmekogudesse, saab andmekogu vastutav töötleja vastavatest andmekogudest vastutavate töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

§ 21.  Andmete töötlemine

  Andmekogusse sisestavad andmeid ja neid andmeid töötlevad maksuhalduri ametnikud, kellele on vastutav töötleja andnud andmekogu kasutamise õiguse.

§ 22.  Andmete väljastamine

 (1) Vastutaval töötlejal ja andmekogu kasutamise õigust omavatel maksuhalduri ametnikel on õigus andmekogust väljastada:
 1) maksukohustuslasele tema kohta käivaid andmeid;
 2) andmeid kolmandatele isikutele ja asutustele maksukohustuslase kirjalikul nõusolekul ja teadmisel;
 3) maksukorralduse seaduse §-s 27 sätestatud avalikke andmeid;
 4) andmeid maksukorralduse seaduse §-des 28-30 sätestatud juhtudel.

 (2) Andmete väljastamine on tasuta.

§ 23.  Maksukohustuslasele väljastatavad andmed

 (1) Maksukohustuslasele väljastatakse andmekogust tema kohta käivaid andmeid kirjaliku järelepärimise alusel, kus peavad olema ära näidatud soovitud andmed. Kui andmeid taotlev isik peab vajalikuks, et tõendis oleks märgitud, kellele andmed esitatakse, näitab ta avalduses isiku nime, kellele andmed esitatakse.

 (2) Juriidilise isiku või asutuse poolt tehtavale kirjalikule järelepärimisele peab olema alla kirjutanud juriidilise isiku seaduslik esindaja või volitatud isik.

§ 24.  Avalikud andmed

  Maksukorralduse seaduse §-s 27 nimetatud avalikke andmeid võib maksuhalduri ametnik väljastada kirjalikult esitatud järelepärimise alusel, samuti telefoni- või elektroonilisel teel tehtud järelepärimise alusel või avaldada veebilehel.

§ 25.  Andmete väljastamine maksukohustuslase nõusolekul ja teadmisel

 (1) Paragrahvi 22 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel väljastatakse andmeid kirjaliku järelepärimise alusel. Kui järelepärimise on esitanud kolmas isik, peab järelepärimisele olema lisatud maksukohustuslase notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek tema kohta andmekogusse kantud andmete teistele isikutele avaldamise lubamise kohta. Nõusolekus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada. Juriidilise isiku või asutuse nõusoleku peavad allkirjastama kas juriidilise isiku seaduslik esindaja või volitatud isik ning sel juhul tuleb järelepärimisele lisada notariaalselt tõestatud volikiri.

 (2) Ärakiri andmete väljastamise kohta saadetakse maksukohustuslasele.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU LÕPETAMINE 

§ 26.  Järelevalve teostamine

 (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

 (2) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 27.  Andmekogu tegevuse lõpetamine

 (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

 (2) Andmekogu tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 8. novembril 2010.

Edgar Savisaar
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes