EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskirja ning reklaamimaksu kehtestamine Jõelähtme vallas

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 43

Välireklaami paigaldamise eeskirja ning reklaamimaksu kehtestamine Jõelähtme vallas

Vastu võetud 22.12.2011 nr 74
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 alusel.

1. peatükk ÜLDMÕISTED 

§ 1.   Määruse ülesanne

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõelähtme vallas reklaamimaks ja selle maksmise kord ning nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale.

§ 2.   Mõisted

  (1) Reklaamina käesolevas määruses käsitletakse välireklaami reklaamiseaduse mõistes.

  (2) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam - teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Reklaamina ei käsitleta kaubanduslikku teavet kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses;
  2) reklaami avalikustaja – füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus (edaspidi isik), kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;
  3) reklaamikandja - spetsiaalselt reklaami eksponeerimiseks valmistatud ja paigaldatud konstruktsioon;
  4) mittestatsionaarne reklaam - maapinna või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaam k.a. treileritele paigaldatud reklaam;
  5) reklaamipind - igasugune tasapinnaline või ruumiline objekt, sh. lipp, vimpel, mis paigaldatakse üldsusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil;
  6) enesereklaam - hoones paikneva füüsilise või juriidilise isiku logo, nime ja kontaktandmete, tegevusala (ühes iseloomustava laiendiga või ilma selleta näiteks kauplus/toiduainete kauplus, töökoda/autoremonditöökoda jms.) ja lahtiolekuaja, toitlustusettevõtte puhul ka pakutava toidu kohta käiva teabe eksponeerimine samal hoonel;
  7) reklaami paigaldusluba - Jõelähtme Vallavalitsuse poolt antud vastav korraldus;
  8) ettekirjutus - vallavalitsuse poolt reklaami avalikustajale tehtav kohustuslik ettepanek käesoleva määruse või reklaami paigaldusloa sätete rikkumise lõpetamiseks;
  9) maksuhaldur – Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Reklaami põhinõuded

  (1) Reklaam peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

  (2) Reklaamis peab selgelt eristatavalt sisalduma reklaami tellija nimi, tema registreerimisel olev või registreeritud Eesti või Euroopa Ühenduse kaubamärk või domeeninimi.

  (3) Keelatud on tubakatoodete reklaam. Teiste kaupade ja teenuste reklaamide puhul juhindutakse reklaamiseaduses sätestatud piirangutest.

  (4) Alkoholi reklaam on keelatud koolieelse lasteasutuse, kooli, noorte püsilaagri, noortekeskuse ja noorte projektilaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ning nende vahetus läheduses 100 meetri raadiuses kinnistust, välja arvatud õppe- ja kasvatustöövälisel ajal, millal seal toimub üritus täisealistele.

2. peatükk REKLAAMIMAKS 

§ 4.   Reklaamimaks

  Reklaamimaks on Jõelähtme valla (edaspidi valla) territooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks (edaspidi maks).

§ 5.   Maksu objekt

  Maksu objekt on valla haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele statsionaarselt või mittestatsionaarselt paigaldatud reklaam (edaspidi reklaam).

§ 6.   Maksumaksja

  (1) Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik, kes avalikustab (paigaldab) käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud reklaami.

  (2) Maksustamisele ei kuulu:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
  2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  3) tarbija teavitamiseks paigaldatud teave ettevõtja asu- või tegevuskohajärgsel hoonel, vaateaknal või hoone seina ääres kuni 2 m kaugusel sissekäigust, pinnasuurusega kuni 2 m²;
  4) ehitise või sõiduki sees paigaldatud reklaam;
  5) mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide mittetulundusliku tegevuse reklaam;
  6) teatrite, muuseumide ja näituste, samuti kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
  7) ehituse ajaks paigaldatud seadusejärgne teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil, samuti ehituse ajaks ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamine ehituse piirdele;
  8) reklaam kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed);
  9) krediidiasutuse nime ja logo paigaldamine sularahaautomaadi asukoha tähisena ja reklaam sularahaautomaadi ekraanil;
  10) inimeste poolt vahetult teostatav reklaam (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
  11) enesereklaam.

§ 7.   Maksumäär

  (1) Üldine maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta on 7 (seitse) eurot ühes kalendrikuus.

  (2) Kolmekordset maksumäära rakendatakse:
  1) alkohoolsete jookide reklaamimisel;
  2) mittestatsionaarselt paigaldatud reklaami maksustamisel.

  (3) Loata paigaldatud reklaamile ja eksponeerimise tähtaega ületanud reklaamile, rakendatakse omavolilise või tähtaega ületava eksponeerimise aja eest kolmekordset maksumäära.

§ 8.   Reklaampinna suurus ja maksusumma arvutamine

  (1) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul - avalikkusele suunatud reklaami pindala järgi;
  2) ruumilise reklaami puhul - objekti pinnalaotuse suuruse järgi.

  (2) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaampinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta.

  (3) Maksu arvutamisel ümardatakse pinna suurus järgmise täisruutmeetrini iga pinna osas eraldi. Ühest ruutmeetrist väiksema reklaampinna suuruseks loetakse üks (1) ruutmeeter.

  (4) Iga reklaamikandja reklaami kandev külg maksustatakse eraldi.

§ 9.   Maksustamisperiood

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik, mille jooksul reklaami eksponeeritakse. Juhul kui reklaami avalikustamise aeg on lühem kui üks kuu, rakendatakse ühe kuu maksumäära.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 10.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja, kes paigaldab reklaami, on kohustatud hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (lisa 1).

  (2) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (3) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 10 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (4) Juhul kui maksumaksja ei ole tähtaegselt esitanud deklaratsiooni, määrab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma, tehes selle kohta maksuotsuse. Kui reklaam on paigaldatud käesoleva eeskirja vastaselt või ilma nõutava reklaamiloata, kus see on vajalik ning paigaldamise aega ei ole võimalik määratleda, lähtutakse eeldusest, et reklaami on eksponeeritud 3 (kolm) kuud.

  (5) Erinevatele reklaamipindadele paigaldatud sama reklaami kohta võib esitada ühe maksudeklaratsiooni.

§ 11.   Maksu tasumine

  (1) Maksu tasumise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev.

  (2) Maks reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on kolm (3) kuud või lühem, kuulub tasumisele ühes osas.

  (3) Maksu tasumisel reklaami eest, mida eksponeeritakse tähtajatult või kolmest (3) kuust pikema ajavahemiku jooksul, võib maksumaksja maksuhalduriga makse tasumise perioodi kokku leppida (kvartal, poolaasta, aasta).

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 12.   Maksu haldamine

  Maks ja täiendavalt maksmisele kuuluvad summad laekuvad Jõelähtme valla eelarvesse.

3. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMINE 

§ 13.   Reklaami paigaldamise õigus

  Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on vallavalitsuse poolt väljastatav reklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

§ 14.   Paigaldusloa taotlus

  (1) Paigaldusloa saamiseks esitab avalikustaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 2), millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;
  3) reklaami hoonele paigutamisel - fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning hoone valdaja kooskõlastusega;
  4) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega ja maavaldaja kooskõlastusega,
  5) reklaami paigaldamisel Rebala muinsuskaitsealale – Muinsuskaitseameti eelnev kooskõlastus.

  (2) Paigaldusloa taotlemise kohustus on:
  1) maksustamisele kuuluva reklaami avalikustajal;
  2) maksustamisele mittekuuluva reklaami avalikustajal juhul, kui reklaami avalikustamiseks paigaldatakse eraldi reklaamikandja.

§ 15.   Paigaldusloa väljaandmine, pikendamine ning kehtetuks tunnistamine

  (1) Paigaldusloa annab välja, pikendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsuse vaatab paigaldusloa taotluse läbi esitamisest kümne tööpäeva jooksul, otsustab paigaldusloa andmise ning väljastab selle, kui on täidetud kõik käesoleva korra paragrahvide 3 ja 14 nõuded. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse loale.

  (3) Taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) taotlus on vastuolus käesoleva määrusega;
  2) varem on teise reklaami avalikustaja esitanud taotluse reklaami paigaldamiseks samale asukohale;
  3) reklaamikavand ei vasta reklaami paigaldamise asukohale;
  4) esitatud reklaamikavand on sobimatu proportsiooni, stiili või värvilahenduse poolest;
  5) reklaamikavand ei vasta reklaamiseadusele, keeleseadusele või headele tavadele.

  (4) Paigaldusloa andmisest keeldumise põhjuste kohta annab vallavalitsus motiveeritud vastuse kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates.

  (5) Avalikustajal on õigustaotleda loa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse 30 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 16.   Reklaami avalikustaja kohustused ja õigused

  (1) Avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami korrektselt, vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  2) tagama paigaldatud reklaami ja reklaamikandja esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
  3) maha võtma reklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtaega;
  4) tagama reklaami paigaldamisel jalakäijate ja liikluse ohutuse.

  (2) Avalikustajal on õigus igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud.

§ 17.   Paigaldusloa kehtivuse lõpetamine

  (1) Paigaldusluba tunnistatakse kehtetuks juhul, kui avalikustaja:
  1) ei ole paigaldanud reklaami vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  2) on esitanud paigaldusloa taotlemisel valeandmeid;
  3) ei ole paigaldanud reklaami ühe kuu jooksul pärast paigaldusloa väljaandmist;
  4) ei ole täitnud tähtajaks vallavalitsuse tehtud ettekirjutusi.

  (2) Paigaldusluba kaotab kehtivuse muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 18.   Järelevalve

  Järelevalvet reklaami paigaldamise ja maksu laekumise üle teostab vallavalitsus.

§ 19.   Vastutus

  (1) Vallavalitsuse volitatud ametiisik võib käesoleva määruse rikkumise korral teha reklaami tellijale, teostajale või avalikustajale ettekirjutuse. Ettekirjutuses näidatakse ära selle täitmise tähtaeg.

  (2) Ettekirjutuse täitmine on kohustuslik. Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta selle täitmisest, välja arvatud juhul, kui kohus on otsustanud teisiti.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse ettekirjutuse alusel kolmekordset maksumäära aja eest, mil puudus reklaami paigaldusluba.

  (4) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud kuulub mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul.

  (5) Kui omavolilise reklaami paigaldaja ei ole teada või ei ole teada tema asukoht, tehakse ettekirjutus rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

  (6) Pärast reklaami mahavõtmist informeerib ettekirjutuse saanud isik kirjalikult reklaami mahavõtmisest maksuhaldurit. Mahavõetava reklaami eest maksu arvestamise lõpetab maksuhaldur pärast kirjaliku teate kättesaamist.

  (7) Kui reklaami avalikustaja ei ole üle kolme kuu tühjalt seisvat või omavoliliselt paigaldatud reklaamikandjat demonteerinud pärast ettekirjutuses määratud tähtaega, on maksuhalduril reklaamikandja demonteerimise õigus. Reklaami paigaldaja ei saa sel juhul esitada nõudeid reklaamile või reklaamikandjale tekitatud kahjustuste kohta. Demonteerimise kulud nõutakse sisse reklaami avalikustajalt.

  (8) Kehtestatud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt ning tasumata maksusummalt arvutatakse intressi 0,06% päevas alates maksukohustuse tekkimise päevast.

  (9) Tasumisele kuuluv maksusumma, samuti tagastusnõude summa või kõrvalkohustustest tulenev summa ümardatakse ühe euro täpsusega. Summa 0,01 € - 0,49 € ümardatakse allapoole ning summa 0,50 € - 0,99 € ümardatakse ülespoole.
Näide: 13,42 €=13 €
10,50 €=11 €

  (10) Dokumentide, asjade või muu teabe tähtpäevaks esitamata jätmise, maksuhalduri juures enda registreerimata jätmise, maksuhaldurile valeandmete, teadvalt ebaõigete dokumentide esitamise, arvestuse pidamise nõuete eiramise, maksuhalduri korralduse täitmatajätmise või muul viisil maksuhalduri tegevuse takistamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (11) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

  (12) Käesoleva paragrahvi lõigetes 10 ja 11 sätestatud väärtegudele kohaldatakse maksukorralduse seaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid ning väärteo kohtuväline menetleja on vallavalitsus.

  (13) Käesoleva määruse alusel tasumisele kuuluvad või nendest vähemmakstud summad nõutakse sisse tagantjärele viimase kolme aasta eest maksustamisperioodi algusest või maksu tasumata jätmise päevast arvates või päevast millal vähemmakstud summa välja selgitati.

§ 20.   Vaidluste lahendamine

  (1) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri maksuteate, maksuotsuse, muu haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse maksuhaldurile. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (2) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

§ 21.   Rakendamine

  (1) Kinnitada maksudeklaratsiooni vorm vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada reklaami paigaldusloa taotluse vorm vastavalt lisale 2.

  (3) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määrus nr 31 “ Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Jõelähtme vallas“.

  (4) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud reklaami paigaldamise load kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni

  (5) Määrus edastada elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile veebilehel avalikustamiseks.

  (6) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

Toomas Laanejõe
Volikogu esimees

Lisa 1 Reklaamimaksu deklaratsiooni vorm

Lisa 2 Reklaami paigaldusloa taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json