HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise korra kehtestamine

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 52

Huvihariduse toetamise korra kehtestamine

Vastu võetud 09.05.2013 nr 4

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab huviringides, v.a. Palupera valla huviringides, osalevate õpilaste Palupera valla eelarvest huvihariduse toetamise korra.

§ 2.  Mõisted

 (1) Huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

 (2) Palupera valla huviringiks loetakse valla territooriumil tegutsevaid huviringe.

 (3) Huvialatoetus on toetus huvihariduse pakkujale valla eelarvest eraldatud vahenditest huvitegevuse eest osaliseks tasumiseks. Huvialatoetust ei eraldata huviharidust pakkuvatele Elva ja Otepää muusikakoolidele, kelle rahastamine toimub vastavalt Palupera vallavolikogu 26.juuni 2012 a määrusega nr 11 kehtestatud korrale.

§ 3.  Huvihariduse kulude katmise määrad

 (1) Huvialatoetust makstakse üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste õpilaste, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt Palupera vald, huvitegevuse teostamiseks.

 (2) Huvialatoetusega, määras kuni 100 eurot aastas, toetatakse õpilase osalemist ühes väljaspool Palupera valda tegutsevas huviringis.

 (3) Sõidukulusid huviringi ei kompenseerita.

§ 4.  Toetuste menetlemine

 (1) Huvialatoetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või vähemalt 18-aastane õpilane Palupera vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse hiljemalt eelneva aasta novembris. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus. Taotluse võib esitada ka huvihariduse pakkuja.

 (2) Palupera vallavolikogu teeb otsuse huvialatoetuse maksmise või mittemaksmise kohta eelarve kinnitamisega. Otsus tehakse teatavaks taotlejale.

 (3) Huvialatoetuse määramise korral väljastab vallavalitsus huvihariduse pakkujale teate, milles fikseeritakse huvialatoetuse määr. Huvialatoetus kantakse huvihariduse pakkuja arvelduskontole nende poolt esitatud arvete alusel.

§ 5.  Järelevalve

 (1) Lapsevanem on kohustatud viivitamatult edastama info huviringist lahkunud õpilase kohta vallavalitsusele.

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda huvialatoetus tagasi kui käesoleva määruse § 5 punkti 1 sätteid on rikutud.

§ 6.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees