HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 62

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 19.03.2012 nr 7
RT IV, 26.03.2012, 1
jõustumine 01.04.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2013RT IV, 28.05.2013, 2331.05.2013

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist, lasteaiakoha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib lapsevanemal (edaspidi vanem) õigus kui lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn. Kui taotluse esitamise ajal lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Pärnu linn, arvestatakse taotluse esitamise ajaks Pärnu linna elukoha registreerimise aeg.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (3) Lapse järjekorra aluseks on esmase taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse vastu ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Pärnu linna haldusterritooriumi.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud laste vanematega sõlmib lasteaia direktor koha kasutamise lepingu üheks õppeaastaks.

§ 3.   Arvestuse pidamine

  (1) Arvestust laste lasteaedadesse vastuvõtmise taotlemise ja vastuvõtmise kohta peetakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) andmekogus. Andmekogu asutamise, selle täpsema kasutamise korra ja põhimääruse kinnitab linnavalitsus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmekogu andmete õigsuse üle konkreetses lasteaias vastutab lasteaia direktor.

  (3) Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) koordineerib lasteaedadesse vastuvõttu ning nõustab vajadusel vanemaid.

§ 4.   Teeninduspiirkond

  Pärnu linna lasteaedade teeninduspiirkonnaks on Pärnu Linnavolikogu 16. septembri 1999 otsusega nr 65 kinnitatud Pärnu linna haldusterritoorium.

2. peatükk LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTU TAOTLEMINE, VASTUVÕTMINE JA KOHA KASUTAMINE 

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks täidab vanem lapse sünni tõendi alusel taotluse. Taotluse vorm on kättesaadav Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja lasteaedade veebilehtedel.

  (2) Taotlus sisaldab järgmisi andmeid: lapse ja vanemate ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, lapse sünniaeg ja isikukood, soovitud lasteaeda tuleku aeg.

  (3) Taotluse saab vanem esitada e – postiga digitaalselt allkirjastatult, posti teel või riigiportaali eesti.ee kaudu ja lasteaias või haridus- ja kultuuriosakonnas.

  (4) Vanem märgib oma taotluses kuni 3 tema poolt soovitavat lasteaeda.

  (5) Lapsevanem saab teha muudatusi taotluse andmetes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 6.   Taotluste registreerimine ja andmete andmekogusse kandmine

  (1) Taotluse saaja sisestab taotluse alusel andmed andmekogusse ning väljastab vajadusel vanemale andmekogusse kandmisest väljavõtte.

  (2) Taotluste originaalid registreeritakse haridus- ja kultuuriosakonnas ja arhiveeritakse vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorrale.

§ 7.   Komisjoni moodustamine ja töökorraldus

  (1) Lasteaedadesse vastuvõtmiseks moodustab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni (edaspidi komisjon), mis tegutseb lähtuvalt vajadusest piirkonniti.

  (2) Komisjoni kuuluvad haridus- ja kultuuriosakonna ametnikud ja lasteaedade direktorid.

  (3) Komisjon teeb ettepaneku lasteaia direktorile rühmade komplekteerimiseks.

§ 8.   Erirühma vastuvõtmine ja erisused

  (1) Erirühma vastuvõtmine ning väljaarvamine on sätestatud haridus- ja teadusministri 23.12.2010 määrusega nr 78 “Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord”.

  (2) Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem taotlusele nõustamiskomisjoni soovituse. Pärnu Lasteaed Mai silmaravi rühma taotlemiseks lisab vanem oftalmoloogi soovituse.

  (3) Lapse erirühma järjekorra aluseks on nõustamiskomisjoni poolt väljastatud soovituse aeg ja lapsevanema taotlus.

  (4) Erandkorras võib vabade kohtade olemasolul last võtta lasteaeda:
  1) linnavalitsuse sotsiaalosakonna taotluse alusel;
  2) riigi – või kohaliku omavalitsuse asutustes töötavate vanemate, kelle vajalikkust Pärnu linnale tõendab vastava ametkonna juht vastava taotlusega (nt meditsiini-, politsei-, pääste-, kaitseväe-, haridustöötajad);
  3) eelnevalt kohta omanud, kuid tervislikel põhjustel arstitõendi alusel ajutiselt kohast loobunud.

§ 9.   Vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Alates 15. maist teatab lasteaia direktor vanemale, lähtuvalt komisjoni ettepanekust, tema lapse lasteaeda vastuvõtust ja teeb teatamise viisi kohta märke andmekogusse.

  (2) Lasteaia direktor komplekteerib ja kinnitab rühmade nimekirjad uueks õppeaastaks oma käskkirjaga 10. septembriks ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (3) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta jooksul. Kohtade vabanemisest teavitab lasteaia direktor haridus- ja kultuuriosakonda. Vabad kohad komplekteeritakse andmekogu järjekorra alusel kahe nädala jooksul vastavalt käesolevale korrale.

  (4) Lapse, kes on saanud koha vanema poolt esitatud taotluse valikutes olnud Pärnu linna ühes lasteaias, andmed kustutatakse vastuvõtu taotlejate andmekogust teistest lasteaedadest.

§ 10.   Ajutine koht

  (1) Kui vanema poolt soovitud lasteaedades puuduvad vabad kohad, pakutakse talle võimalusel ajutiselt kohta teises lasteaias andmekogu andmete alusel.

  (2) Ajutise koha vastuvõtmisel säilib lapse järjekord tema poolt soovitud lasteaedades.

§ 11.   Osaaja koht

  (1) Lasteaias moodustatakse osaajaline koht, kui
  1) laps ei vaja kohta iga päev;
  2) kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel.

  (2) Osaajalise koha kasutamiseks sõlmivad vanem ja lasteaia direktor lepingu, milles määratletakse lapse poolt lasteaiakoha kasutamise aeg ja vanema poolt kaetava osa suurus.

§ 12.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise edasilükkamine

  Lapse lasteaeda vastuvõtmine lükatakse edasi juhul kui:
  1) laps ei ole asunud kohta kasutama kahe nädala jooksul, arvates lasteaia direktoriga kokkulepitud ajast;
  2) lasteaedade direktorid ei ole vanemaga kontakti saanud.

§ 13.   Lapse lasteaeda vastuvõtmisest keeldumine

  (1) Last ei võeta lasteaeda komisjoni ettepanekul vastu, kui:
  1) laps ei ole registreeritud rahvastikuregistri elukohaandmetel Pärnu linnas, välja arvatud paragrahv 2 lõikes 5 toodud alusel;
  2) vanemal on võlgnevus mõnes linna teises munitsipaallasteaias.

  (2) Lasteaia direktor teavitab vanemat lapse lasteaeda vastuvõtmisest keeldumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Vanemal on õigus otsusega mittenõustumisel pöörduda küsimuse lahendamiseks linnavalitsuse poole.

§ 14.   Lapse lasteaeda tulek

  (1) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

[RT IV, 28.05.2013, 23 - jõust. 31.05.2013]

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra/heade tavade ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 15.   Lasteaia vahetamine

  Kui vanem soovib erandkorras lasteaeda vahetada, esitab ta taotluse tema poolt soovitud lasteaia direktorile. Taotlus rahuldatakse võimalusel vastavalt käesolevale korrale.

3. peatükk LAPSE LASTEAIAST VÄLJAARVAMINE 

§ 16.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.

  (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) laps on puudunud väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud õppeaastas (v.a suvekuud).
  3) vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu ja Pärnu Linnavolikogu poolt kehtestatud lasteaia muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

  (4) Direktor teeb käskkirja vanemale teatavaks.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 17.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva korra üle teostavad linnavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 18.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud lapse lasteaeda vastuvõtmise avaldused sisestab andmekogusse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Määruse jõustumisest alates on lapse järjekorra aluseks esmase taotluse esitamise kuupäev.

§ 19.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 20.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2012.

/otsingu_soovitused.json