Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Mäetaguse valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Mäetaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 23

Mäetaguse valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 27.03.2008 nr 86
jõustumine 07.04.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 alusel.

1. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Mäetaguse valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorranõuded Mäetaguse valla haldusterritooriumil olenemata omandi kuuluvusest.

§ 2.   Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Mäetaguse valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

§ 3.   Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Mäetaguse jäätmehoolduseeskirjaga, Mäetaguse valla avaliku korra eeskirjaga, Mäetaguse valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga ning teiste õigusaktidega.

§ 4.   Mõisted

  (1) Omanik – heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdajaga, haldajaga või kasutajaga;

  (2) Kinnistu – heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;

  (3) Avalik koht – üldkasutatav territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;

  (4) Puhastusala – alevikus ja külas kinnistu või ehitisega külgneva tee vahel olev ala (või osa üldkasutatavast territooriumist, mis jääb kinnistu ja tänava sõiduosa vahele või kinnistu omaniku omandis või valduses või muus kasutuses olev territoorium). Rajatiste vahelise maa-ala puhastusala piiriks on nende vaheline mõtteline telgjoon;

  (5) Kõnnitee – jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

  (6) Heakorratööd – liiva, tolmu, prahi, jäätmete, lume ja jää koristamine (sh jääpurikad katusel) ning libedusetõrje teostamine, muru niitmine, rohu niitmine, lehtede riisumine, heki pügamine ning liiklust takistavate puude ja põõsaste okste lõikamine, mahalangenud puude vms koristamine;

  (7) Eriolukord – ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;

  (8) Romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehhaanilised osad või kereosad või klaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda;

  (9) Illegaalne grafiti – omaniku loata hoonele, müürile, piirdeaiale, pingile, ühissõiduki peatuse ootekojale vms kantud kirjad ja joonistused.

2. osa AVALIKU KOHA HEAKORRA NÕUDED 

§ 5.   Ehitise ja /või kinnistu omanik või ehitus- ja remonditöid tegev isik on kohustatud tagama heakorratööde tegemise temale kuuluval maa-alal ning puhastusalal.

§ 6.   Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm ja rajatise välistrepp peab olema puhastatud lumest ja jääst ning seal tuleb vältida libeduse teket.

§ 7.   Avalikku kohta tohib tõkkepiiret, mistahes välireklaami, välireklaamikandjat, pinki, prügiurni või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vaid vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

§ 8.   Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale, maanteele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi ja esemed.

§ 9.   Paragrahvi tekst

§ 10.   Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt kella 10.00-ks hommikul või avaliku ürituse loal määratud tähtajaks.

§ 11.   Heakorraalast tööd Mäetaguse vallas juhendavad, kooskõlastavad ja korraldavad vallavalitsuse ametnikud ja valla ametiasutuste juhid vastavalt oma pädevusele.

§ 12.   Vallavalitsus tagab:

  (1) heakorratööde tegemise vallale kuuluvates parkides, haljasaladel, teedel, tänavatel, sealhulgas parklates ja ühistranspordipeatustes ning muudes avalikes kohtades ning valla omandis olevate kinnistutel vastavalt eelarves selleks ettenähtud vahenditele.

  (2) valla tänavatel ja teedel liiklusmärkide ja infoviitade paigaldamise;

  (3) teede, tänavate ja avalike kohtade libeduse- ja lumetõrje;

  (4) avalikus kohas vajalikul hulgal prügiurnide ja—konteinerite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise;

  (5) avalikes kohtades ligipääsu tuletõrje veevõtukohtadele.

§ 13.   Mäetaguse Kommunaal OÜ tagab:

  valla territooriumil paiknevate kortermajade ja valla allasutuste juures paiknevate olmejäätmemahutite regulaarse tühjendamise ja ümbruse koristamise vähemalt 5m raadiuse ulatuses;

§ 14.   Valla ametiasustuste juhid korraldavad:

  (1) heakorratööde teostamist asutuse territooriumil, maa-alal;

  (2) laste mänguväljakute puhtuse (kool, lasteaed);

  (3) staadioni heakorra (kool).

§ 15.   Riigimetsades asuvate metsateede korraoleku eest vastutab riigimetsa haldaja.

§ 16.   Riigile kuuluvate teede korrasoleku eest vastutab riigimaantee haldaja.

3. osa KINNISTU HEAKORRA NÕUDED 

§ 17.   Kinnistu ja/või ehitise omanik/või maavaldaja on kohustatud:

  (1) hoidma korras oma kinnistu territooriumi ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Kui reostajat, risustajat või kahjustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala või ehitise korrastama selle omanik või temaga võrdsustatud isik mõistliku aja jooksul;

  (2) hoidma korras hoone fassaad ja rajatised ning sinna juurde kuuluvad elemendid, mis peavad olema terved ja vastavuses ehitusprojektiga;

  (3) teostama heakorra- ja lumetõrjetöid kinnistuga või ehitisega ning krundiga külgneval puhastusalal. Maaomanikud ja teede valdajad on kohustatud hoidma korras teeäärsed kraavid ja truubid. Teede ääred ja teede kraavide kaldad peavad olema niidetud vähemalt kaks korda aastas: 01. juuliks ja 1. septembriks;

  (4) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala piiresse;

  (5) tegema umbrohutõrjet (ka põllumaal hajaasustusega aladel), niitma muru (maksimaalne kõrgus 15 cm) ja rohumaadel rohu/heina hiljemalt 31. juuliks ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklemist;

  (6) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahutite, puhastusseadmete ja sõnniku hoidlate korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;

  (7) omama kehtivat lepingut ja/või hoidma alles maksedokumenti heitvee ja fekaalide kogumismahuti tühjendamise ja veo kohta;

  (8) panema olmejäätmeid ainult nendesse jäätmete kogumisvahenditesse, mis kuuluvad (on kasutuses) jäätmete tekitajale ning asuvad tema omanduses või valduses oleval kinnistul või territooriumil;

  (9) kõrvaldama ehitiselt lume, ohtlikud jääpurikad, jms ning tagama tööde ajal ohutu liikluse, piirates tööde teostamise koha objekti ohutsooni tõkkega;

  (10) mitte põletama küttekoldes ja mujal ebameeldivat suitsu ja haisu tekitavaid materjale (plastmass, kumm jms);

  (11) kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku;

  (12) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra (vähemalt üks kord suve jooksul niitma ümbruse) ja esteetilise väljanägemise ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja võimalusel ka krundile;

  (13) tagama põllumajandushoonete ja –rajatiste ning teiste tootmishoonete vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima saastamist ning korraldama ümbruse niitmise;

  (14) hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;

  (15) välireklaamikandja paigaldamise korral kinnistule ja /või ehitise pinnale, tuleb lähtuda reklaami paigaldamise seadusest ja kooskõlastama paigalduse vallavalitsuses. Paigaldaja tagab selle korrashoiu ja hoolduse;

  (16) tagama elu-, äri- ja asutushoonetel lipualuste või territooriumil lipumastide olemasolu ja heiskama riigilipud vastavalt kehtestatud korrale;

  (17) paigaldama kaupluste, toitlustusasutuste, administratiiv- ja tootmishoonete ning teiste avalikult kasutatavate hoonete sissekäikude kõrvale piisaval arvul prügiurne ja tagama nende regulaarse tühjendamise ja ümbruse korrashoiu.

4. osa EHITUS-, REMONDI- JA KAEVETÖÖ TEGIJA HEAKORRA NÕUDED  

§ 18.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:

  (1) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu sattumist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes objekti tööpinna vajadusel kattega alates tellingute paigaldamisest;

  (2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee, samuti kindlustama iga tööpäeva lõpus pori ja prahi ning ehitusjäätmete koristamise kogu töömaalt ja selle ümbrusest;

  (3) ehitusmaterjali mahalaadimine ja ajutine ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud üksnes vallavalitsuse kirjalikul loal;

  (4) rajama ja hoidma korras alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest ehitusplatsi piirdeaia või muu ajutise tõkke, milline paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;

  (5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja taastama tööde käigus rikutud haljastuse, teed, tänavad ja parkimisalad ka väljaspool töömahtude piire ning vedama ära ehitusjäätmed;

  (6) Ehitustöö tegija on kohustatud paigaldama nähtavale kohale teabetahvli, millele on märgitud töö tegija nimi, aadress ja kontakttelefon;

  (7) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse kehtivast Eesti Vabariigi Standardi nõuetest.

5. osa TEHNOVÕRGU OMANIKU HEAKORRA NÕUDED 

§ 19.   Tehnovõrgu omanik on kohustatud:

  (1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;

  (2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas;

  (3) likvideerima vee- või kanalisatsioonitorude ning muude kommunikatsioonide avariidest põhjustatud antisanitaarse seisukorra.

6. osa LOOMADE JA LINDUDE PIDAMISE HEAKORRA NÕUDED 

§ 20.   Loomade ja lindude pidamisele esitatavad nõuded

  (1) Loomade pidamine on lubatud loomapidamiseks ettenähtud ja kehtivatele ehitus-, tervisekaitse-, tuleohutus- ja keskkonnakaitse nõuetele vastavates hoonetes.

  (2) Loomade ja lindude pidamisel peab olema välditud virtsa sattumine põhjavette ja veekogudesse.

  (3) Loomi on keelatud karjatada avalikel haljasaladel.

  (4) Kariloomi tuleb karjatada ketis, aiaga või elektrikarjusega piiratud alal, samuti peab omanik tagama, et tema loomad või linnud ei kahjustaks naabruses asuvaid aia-ja põllukultuure ega reostaks avalikke kohti.

  (5) Sõnnikuveol tuleb vältida teede ja tänavate reostamist; tekkinud reostus tuleb likvideerida koheselt. Sõnniku ja virtsa laotamisel tuleb jälgida keskkonnaalaseid nõudeid.

7. osa TULEOHUTUSE TAGAMISE NÕUDED 

§ 21.   Tuleohtlikul ajal on keelatud:

  (1) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;

  (2) raiejäätmete põletamine;

  (3) kulu põletamine;

  (4) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

§ 22.   Lõkke tegemisel tuleb järgida ja arvestada:

  (1) kaugust hoonetest vähemalt 15 meetrit;

  (2) kaugust metsast vähemalt 30 meetrit;

  (3) tuule suunda ja tuule tugevust;

  (4) kustutusvahendite (tulekustuti, ämber veega vms) olemasolu;

  (5) lõkke aluse ümbritsemine mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, killustik);

  (6) lõkke valve ja kustutamise järgne uuesti süttimise vältimine.

§ 23.   Tahkküttel töötav teisaldatav šašlõki-või grillahi või ms ning kala-või lihatoote suitsuahi peavad mistahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5meetri kaugusel. Ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all ning pärast kasutamist tuleb kütusel täielikult ära põleda lasta või põlemisjäägid veega või muul viisil kustutada.

§ 24.   Vallavalitsusel on õigus metsatulekahjude ennetamiseks Metsaseaduse § 35 lg 3 alusel tuleohtlikul perioodil, teatades sellest ajalehes Põhjarannik, muudes massiteabevahendites ja vajadusel piirangule viitavale tähistuste paigaldamisega keelata:

  (1) metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks ja meelelahutuslike ürituste läbiviimiseks;

  (2) võõras metsas viibimise, välja arvatud teenistusülesannete täitmisel.

8. osa HEAKORRA NÕUETE TÄITMIST TAGAVAD KEELUD 

§ 25.   Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:

  (1) risustada ja reostada valla territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele jne või kahjustada neid muul viisil;

  (2) kahjustada haljasalasid, lilli, pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (prügiurn, lillevaas, -kast, pink, tänavavalgusti vms) ja piirdeid, ümber paigutada omavoliliselt pargi- ja tänavainventari;

  (3) vigastada või omavoliliselt raiuda puid, rikkuda murukamarat ja lõhkuda teekatet;

  (4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kirjaliku kooskõlastuseta;

  (5) omavoliliselt välja panna välireklaami ja välireklaami eksponeerimiseks vajalikku alust või välireklaamikandjat;

  (6) haljasaladel, pargi territooriumil hobuste ja hoburakenditega liiklemine; mootorsõidukitega sõitmine kõnniteedel, haljasaladel, staadionil;

  (7) telkida selleks mitteettenähtud kohas;

  (8) kloppida riideid ja vaipa korterelamu maja rõdul, aknal, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal;

  (9) ladustada kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jms mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse hiljemalt kuu jooksul;

  (10) avalikes kohtades kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedusetõrjeks; libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2-6mm;

  (11) pesta mootorsõidukit veekogu ääres lähemal kui 20m veepiirist;

  (12) visata jäätmeid väljaspool selleks ettenähtud jäätmekäitluskohti;

  (13) kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt;

  (14) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal; sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;

  (15) parkida mootorsõidukit ja /või haagist avalikul haljasalal;

  (16) saastada keskkonda kütte- või määrdeainetega;

  (17) põllumajandustööde tegemisel kasutada maanteid ja tänavaid pöörderibadena;

  (18) koristatud lume kuhjamine kohtadesse, kus see segab liiklust.

9. osa VASTUTUS JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 27.   Väärtegude menetlejad

  Toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus, politseiprefektuur ja keskkonnainspektsioon. Kohtuväline menetleja omab õigust teha ettekirjutusi, andes tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse tähtaegselt täitmata jätmise korral võib rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras või määrata rahatrahv.

§ 28.   Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

  Mäetaguse valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami peab kõrvaldama omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike aluste suhtes.

§ 29.   Tunnistada kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu 29.11.2007. a. määrus nr 68 “Avaliku korra eeskiri“.

§ 30.   Määrus jõustub 07. aprillil 2008. a.

Veljo Kingsep
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json