ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 40

Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kord

Vastu võetud 27.05.2009 nr 9
jõustumine 01.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.10.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise korra (edaspidi kord) eesmärk on kindlaks määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise põhimõtted Räpina vallas.

  (2) Korra kohaldatakse koos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja teiste õigustloovate aktidega.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab vastavalt käesolevale korrale võimaldama kinnistu veevärgi ühendamise ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamise ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatistega kaetud alal.

  (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (5) Käesoleva korra sätteid ei kohaldata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni suhtes, kuni ei teki nende rekonstrueerimise vajadus seoses täiendavate veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste kasutamisega.

  (6) Käesolev määrus on kohustuslik täitmiseks kõigile Räpina vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (7) Liitumisleping on aluseks kliendilepingu sõlmimisel.

§ 2.   Liitumise üldnõuded

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustekohaselt.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni omanikule või valdajale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu (edaspidi liitumistasu). Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel või omaniku vahetumisel ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.

  (5) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisena ning see toimub käesoleva määruse kohaselt. Otsuse, millise teenusmahtude muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.

  (6) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitamine eramaale ja -teedele toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja vahelisel kokkuleppel.

§ 3.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piiritlemine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa.

  (2) Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel.

  (3) Liitumispunktiks veevärgil on peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka. Kui peakraan asub üle ühe meetri väljaspool kinnistu piire, siis on liitumispunktiks kinnistu piir, kui veeettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti.

  (4) Liitumispunktiks ühiskanalisatsioonil on peatorul olev vaatluskaev, millest juhitakse kinnistult reoveed. Kui vaatluskaev asub üle ühe meetri väljaspool kinnistut, siis on liitumispunktiks kinnistu piir, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti. Liitumiskoha vaatluskaev kuulub ühiskanalisatsiooni. Krundistamata hoonestuse puhul on liitumispunktiks viimane vaatluskaev, mille kaudu torustik läheb hoonestusalale.

  (5) Kuivendusdrenaaž, sademetevee restkaev koos äravoolutoruga ja muud drenaaživee ning muu pinnasevee ärajuhtimise rajatiste liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga.

§ 4.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) omaniku nimi ja elu- või asukoha-aadress;
  2) kinnistu aadress;
  3) vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
  4) vee keskmine ööpäevatarve ja suurim tunnitarve;
  5) ärajuhitava heitvee hulk ja koostis.

  (2) Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.

  (3) Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid andmeid või selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks.

  (4) Korra § 4 (1) nimetatud taotluse esitab ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

§ 5.   Liitumistaotluse läbivaatamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva, teatades sellest kirjalikult liitujale.

  (2) Esitatud taotluses ja lisatud dokumentides puuduste ilmnemisel lepivad vee-ettevõtja ja taotluse esitaja kokku tähtajas puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Vee-ettevõtja ei rahulda taotlust, kui liituja:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) heitvee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse kirjalikult ning see peab sisaldama taotluse rahuldamata jätmise põhjendust.

§ 6.   Liitumistingimused

  (1) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni eskiislahenduse koostamiseks ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti (edaspidi projekt) projekteerimisele.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistingimustes määratakse:
  1) liitumispunkt(id);
  2) tehnilised (eri)nõuded;
  3) vee lubatud keskmine ööpäevatarve;
  4) ärajuhitava heitvee hulk, lubatud reostumus;
  5) isik(ud), kellega tuleb projekt kooskõlastada;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigustaotleda liitumistingimuste kehtivusaja pikendamist. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada täiendavaid õigusaktidest tulenevaid tingimusi.

§ 7.   Projekti koostamine ja muutmine

  (1) Ühendustorustiku ja/või tänavatorustiku projekt koostatakse ehitusseaduses sätestatud korras.

  (2) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projektis täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud tagamaks vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektset tehnilist lahendust ning keskkonnasäästlikku toimimist.

  (3) Igasugune liitumiseks vajaliku projekti muutmine ning kõrvalekaldumine projektist lahendatakse ehitusseaduses sätestatud korras.

§ 8.   Liitumisleping

  (1) Liitumisleping sõlmitakse enne ehitamise algust. Liituja teavitab projekti valmimisest vee-ettevõtjat kirjalikult ja esitab kirjaliku taotluse liitumislepingu sõlmimiseks. Vee-ettevõtja on kohustatud sõlmima liitumislepingu hiljemalt 30 päeva jooksul arvates vastava taotluse esitamisest, kui liituja ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti. Liitumislepingus sätestatakse:
  1) dokumendid, mille alusel ühendamis- või remonttöid teostatakse (liitumistingimused, projekt, nõuded veemõõdusõlmele jms);
  2) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
  3) vee-ettevõtja ja liituja muud õigused ning kohustused.

  (2) Liituja võib liitumislepingu lõpetada, teatades sellest vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt 2 nädalat ette.

  (3) Vee-ettevõtja võib liitumislepingu lõpetada juhul, kui liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid kohustusi ning vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud. Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada, teatades sellest 2 nädalat kirjalikult ette, kui liituja ei täitnud (ei asunud täitma) hoiatuses märgitud tähtajaks oma kohustusi.

  (4) Liitumislepingu sõlmib ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

  (5) Liitumislepingu lõpetamisel ei kompenseerita liitujale tehtud kulutusi.

  (6) Liitumisega seotud vaidlused lahendatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 9.   Liitumistasu

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab ühekordset liitumistasu. Liitumistasu ei või ületada liitumispunkti ja liitumist võimaldava ühisveevärgi- ja/või kanalisatsioonivõrgu vahelise torustiku/rajatise ehitamiseks tehtud vajalikke kulutusi. Juhul, kui projekti koostab vee-ettevõtja, arvestatakse liitumistasu hulka ka projekti koostamise kulud.

  (2) Liitumistasu peab tasuma ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

  (3) Liitumistasu tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks, kui vee-ettevõtja ja liituja ei ole kokku leppinud teisiti. Vee-ettevõtja nõusolekul võib liitumistasu maksta osade kaupa, sel juhul määratakse liitumistasu maksmise kord ja tähtajad kindlaks liitumislepingu lisaks olevas maksegraafikus.

  (4) Kinnistusisese torustiku ehituse maksumus alates liitumispunktist liitumistasu sisse ei kuulu.

  (5) Veemajandusprojektide raames rajatud torustikega liitumine
  1) Ühtekuuluvusfondi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektide raames Räpina linna ja valda rajatavate torustikega liitumine on ühe aasta jooksul, alates tänavatorustikule kasutusloa väljastamisest, tasuta.
  2) Ühtekuuluvusfondi projekti ja 17 linna programmi ehk Eesti väikelinnade veemajanduse infrastruktuuri parandamise programmi raames valminud tänavatorustikule, millele on kasutusluba väljastatud enne käesoleva korra kinnitamist on tasuta liitumisvõimalus ühe aasta jooksul alates käesoleva korra kehtestamisest.
  3) Tasuta liitumise perioodi lõppedes rakendatava liitumistasu suurus on 958,67 eurot.
[ - jõust. 01.01.2011]
  4) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga seni liitumata kinnistu omaniku vahetumisel võib vallavalitsus kinnistu uue omaniku põhjendatud taotluse alusel vähendada liitumistasu 319,56 euroni.
[ - jõust. 01.01.2011]

§ 10.   Ühendus- ja/või tänavatorustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Ühendustorustiku ehitamine toimub ehitusseaduses sätestatud korras. Ühendustorustiku ehitamist korraldab vee-ettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni (edaspidi kinnistu torustik) ehitamist korraldab liituja vastavalt vee-ettevõtjaga kooskõlastatud eskiislahendusele mõõtkavas 1:500.

  (2) Ehitustööde lõppemisel kontrollib vee-ettevõtja esindaja ja vallavalitsuse volitatud isik ühendustorustiku ja kinnistu torustiku vastavust nõuetele. Ühendustorustiku vastavust nõuetele kinnitab kirjalik akt (edaspidi akt), millele kirjutavad alla liituja, ühendustorustiku ehitaja, vee-ettevõtja esindaja ja vallavalitsuse volitatud isik.

  (3) Enne akti koostamist peab ehitustööde teostaja esitama vee-ettevõtja esindajale ja vallavalitsuse volitatud isikule järgmised dokumendid:
  1) teostusjoonised;
  2) kasutatud materjalide ja seadmete sertifikaadid või neid asendavad dokumendid;
  3) torustike ja rajatiste katsetusaktid;
  4) veetorustike ja veevärgirajatiste sanitaartöötlusaktid;
  5) torustikega ühendatud tehnoloogiaseadmete loetelu ja tehnilised näitajad.

  (4) Vee-ettevõtja loal võib valmisehitatud ühendustorustikku kasutada kinnistu ehitusaegseks veega varustamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise korras sätestatud ajutise kasutamislepingu alusel ja tingimustel.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus kokkuleppel liitujaga kontrollida kinnistusiseste võrkude teostust ning osaleda kõigi katsetuste ja sanitaartöötluste juures.

  (6) Uusi tehnoloogiaseadmeid võib kinnistu veevärgiga ühendada ainult vee-ettevõtja loal.

  (7) Vee-ettevõtja võib anda juhiseid kanalisatsiooni ühendustorustiku ventileerimiseks kliendivõrgu ühe või mitme välisõhku avaneva ventilatsiooniava kaudu.

  (8) Ühendamise ühisvee- ja kanalisatsioonivõrku teeb vee-ettevõtja pärast akti allakirjutamist ning kui liituja on tasunud liitumistasu § 9 näidatud korras. Vee-ettevõtja alustab vee andmist ja heitvee ärajuhtimist pärast kliendilepingu sõlmimist ja kliendilepingus kokkulepitud tähtajal.

§ 11.   Ajutine veevärk ja kanalisatsioon

  (1) Vee-ettevõtja võib lubada ajutist veevõttu või kanalisatsiooni kasutamist ehitustel, ajutistes müügikohtades, tänavate, väljakute, parkide kastmiseks ja muudel juhtudel ajutise kliendilepingu alusel.

  (2) Ajutisi vee- ja kanalisatsioonitorustikke võib paigaldada vee-ettevõtja poolt antud tingimustel. Ajutiste torustike ühendamiseks mõne teise kliendi vee ja -kanalisatsioonivõrguga on vaja selle kliendi nõusolekut.

  (3) Ajutiste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine, hooldamine ja likvideerimine toimub nende omaniku kulul.

§ 12.   Määruse muutmine

  (1) - (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2009. a.

/otsingu_soovitused.json