Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Puhja valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 56

Puhja valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Vastu võetud 30.01.2008 nr 2
jõustumine 01.02.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, Jäätmeseaduse § 69 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine ja nimi

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse piiratud kasutusega register ametliku nimega «Puhja valla jäätmevaldajate register» (edaspidi register).

§ 2.  Registri vastutav töötleja ja volitatud töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Puhja Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Registri volitatud töötleja (edaspidi volitatud töötleja) on vallavanema käskkirjaga määratud isik(ud).

§ 3.  Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärk on:
 1) teabe kogumine ja säilitamine Puhja valla territooriumil asuvate jäätmevaldajate kohta;
 2) jäätmeveo korraldamiseks vajalike andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine;
 3) Puhja Vallavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmemajanduse üle järelevalve teostamiseks.

§ 4.  Registri töökeel

  Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 5.  Registri tööd reguleerivad õigusaktid

  Registri pidamine toimub vastavalt andmekogude seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja avaliku teabe seadusele, muudele Eesti Vabariigi ning Puhja valla õigusaktidele ja käesolevale põhimäärusele.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM 

§ 6.  Registri ülesehitus ja koosseis

 (1) Registrit peetakse elektrooniliselt andmekoguna digitaalse ja vajadusel paberkandjal kaardina.

 (2) Register koosneb:
 1) elektroonilisest andmebaasist;
 2) digitaalsest ja vajadusel paberkandjal kaardist;
 3) registriandmete alusdokumentide kaustadest.

 (3) Graafilise registriosa moodustab Puhja valla digitaalne kaart.

 (4) Tekstiline registriosa koosneb järgmistest andmetest:
 1) maaüksuse andmed;
 2) maaüksuse omanike/valdajate andmed;
 3) jäätmekäitluse andmed.

 (5) Registri pidamisel võib kasutada teiste riiklike või vallale kuuluvate andmekogude või registrite andmeid.

§ 7.  Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim

 (1) Graafilisse registriossa kantavad andmed on korraldatud jäätmeveoga liitumise/erandtingimustel liitumise kohad.

 (2) Tekstilisse registriossa kantavad andmed on:
 1) maaüksuse kohta kantavad andmed;
 2) maaüksuse omanike/jäätmevaldajate kohta kantavad andmed:
· nimi või nimetus;
· isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg) või registrikood;
· postiaadress;
· omandi tüüp;
· korraldatud jäätmeveoga liitunud/erand (kehtivuse aeg);
· jäätmeveo lepingu andmed;
 3) jäätmekäitluse kohta kantavad andmed:
· jäätmevedaja;
· mahuti(te) liik, kogus, suurus, veo sagedus;
· mahuti(te) tühjendamise ajalugu/väljavõte (kuupäev, maht, jäätmeliik);
· andmed jäätmekäitleja veomahtude ja toimumisaegade kohta.

 (3) Register kasutab Puhja valla maakasutuse ja vajadusel teederegistri andmeid.

 (4) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 8.  Registri pidamise organisatsiooniline struktuur

 (1) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab registri pidamist reguleerivate Puhja valla õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
 3) korraldab ja juhib registri arendustööd;
 4) korraldab ja juhib registri pidamist;
 5) korraldab kasutajate haldamist;
 6) tagab volitatud ametnikele juurdepääsu ametialaseks kasutamiseks mõeldud andmetele ja peab sellekohast arvestust;
 7) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
 8) peab järelevalvet registri pidamise üle;
 9) tagab registri kaitsmise abinõud;
 10) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
 1) sisestab, töötleb ja väljastab andmeid;
 2) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
 3) teostab registri arendustöid;
 4) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
 5) vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
 6) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;

3. peatükk ANDMETE REGISTRISSE KANDMINE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE 

§ 9.  Registriandmete esitajad

 (1) Registri graafilise osa, kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed kantakse registrisse volitatud töötleja poolt olemasolevate valla ja/või riigi registrite baasil.

 (2) Registri andmeandjateks on jäätmevedaja ja jäätmekäitleja(d).

§ 10.  Andmete esitamine ja alusdokumendid

 (1) Andmed kantakse registrisse volitatud töötlejale esitatud dokumentidelt ja andmetelt.

 (2) Enne andmete registrisse kandmist kontrollib volitatud töötleja andmete õigsust ja vastavust nõuetele ja korrale.

 (3) Kannete tegemise aluseks olevad dokumendid ja andmed säilitab ning arhiveerib volitatud töötleja.

 (4) Jäätmevaldajate lepingute andmed ning andmed jäätmemahutite kohta esitab jäätmevedaja.

 (5) Andmeandjad peavad tagama enda poolt esitatavate andmete aktuaalsuse ning andmete esitamise sageduse vähemalt üks kord kvartalis.

 (6) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

 (7) Tekstilisse registriossa tehtavate kannete aluseks olevateks dokumentideks on valla‧valitsuse korraldus, vallavolikogu määrus, maakatastri õiend, kinnistamisotsus või kinnistusraamatu väljavõte, kinnistusraamatu ja maakatastri muu informatsioon, isiku kirjalik avaldus, jäätmevedajate aruanded, jäätmevaldaja taotluse põhjal tehtud vallavalitsuse otsustused.

§ 11.  Registrisse kantud andmete muutmine, ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

 (1) Andmeandja on kohustatud volitatud töötlejat kirjalikult teavitama andmete muutumisest ühe kuu jooksul.

 (2) Volitatud töötleja teeb muudatused registrisse kantud andmetes kümne tööpäeva jooksul nimetatud teate kättesaamisest.

 (3) Vea ilmnemisel registrisse kantud andmetes on vea avastaja kohustatud sellest kohe teavitama volitatud töötlejat, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel vea parandama vastava teate saamisest kümne tööpäeva jooksul.

 (4) Registris ebaõigete andmete avastamisel teeb registri volitatud töötleja järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud informeerima volitatud töötlejat õigetest andmetest ja vajadusel esitama õigeid andmeid tõendava dokumendi.

 (5) Juhul kui registrisse kantud andmed erinevad alusdokumentides märgitud andmetest, parandab volitatud töötleja kohe registrisse kantud andmed.

 (6) Registri volitatud töötleja on kohustatud ebaõigeid andmeid sisaldanud väljatrüki saanud isikule väljastama õiendi registriandmete parandamise kohta.

§ 12.  Registriandmete väljastamine

 (1) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

 (2) Soovitud andmed väljastatakse põhjendatud taotluse alusel viie tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamisest. Andmed väljastatakse registrist elektroonilisel andmekandjal, e-posti teel või paberkandjal.

 (3) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja milliseid andmeid on väljastatud.

 (4) Registriandmed on kasutamiseks volikogu ja vallavalitsuse töö korraldamisel neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

 (5) Registrist või registri kohta ei väljastata andmeid, mille väljastamine on vastavalt seadusele keelatud.

§ 13.  Andmetele juurdepääsu võimaldamise ja sulgemise tingimused ja kord

 (1) Juurdepääs registrile reguleeritakse infotehnoloogiliste ja organisatsiooniliste vahenditega.

 (2) Ettepaneku juurdepääsu sulgemiseks kogu registrile või selle osale teeb vastutav või volitatud töötleja, kui:
 1) ilmneb oluline kuritarvitus andmete kasutuses;
 2) ilmneb oht andmete hävimiseks või muutmiseks;
 3) ilmneb oluline registri pidamist reguleeriva õigusakti normi rikkumine;
 4) registrisse sisestatud andmed on valed;
 5) juurdepääsu omaja on võimaldanud oma juurdepääsu kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

 (3) Registri vastutav töötleja taastab juurdepääsu registrile pärast sulgemise aluseks olnud asjaolude äralangemist.

§ 14.  Andmete säilimise kord

  Registri andmete säilimise tagamiseks korraldab vastutav töötleja registriandmetest turvakoopiate tegemise vähemalt kord kvartalis.

4. peatükk JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 15.  Järelevalve registri pidamise üle

 (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

 (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute poolt määratud tähtajaks.

§ 16.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri asutamise, pidamise ja arendamisega seotud kulud kaetakse Puhja valla eelarvest.

§ 17.  Registri likvideerimine

 (1) Registri likvideerimise otsustab Puhja Vallavolikogu.

 (2) Register likvideeritakse andmekogude seaduses sätestatud korras.

 (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete hävitamine või üleandmine teise andmekogusse või säilitamiseks riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (4) Andmete üleandmise ja hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruarist 2008. a.

Enn Pokk
Volikogu esimees