PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Puhja valla üldplaneeringu kehtestamine

Puhja valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 62

Puhja valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 30.06.2009 nr 13

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, Planeerimisseaduse § 24 lõiked 3 ja 4, Puhja valla põhimääruse § 10 lõike 1 punkti 31 ning arvestades Puhja valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 15 sisalduvaid ettepanekuid Tartumaa maakonnaplaneeringu muutmiseks ja Tartu Maavalitsuse 05. juuni 2009. a kirjaga nr 2.1-6/2720 antud seisukohta, Puhja Vallavolikogu m ä ä r a b:

§ 1.  Üldplaneeringu kehtestamine

  Kehtestada Puhja valla üldplaneering vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub pärast valla üldplaneeringu muudatuste kandmist maakonnaplaneeringusse.

Enn Pokk
Volikogu esimees

Lisa Puhja valla üldplaneering