Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2014, 80

Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 21.05.2014 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 2013 otsuse nr 26 „Andmekogu Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi asutamine” p 5 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lg-ga 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis ning andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise, andmekogu haldamise ja andmete andmekogust väljastamise kord.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärgid

  Andmekogu pidamise eesmärgid on:
  1) parendada Tallinna linna territooriumil toimuvateks kaevetöödeks ja tänava ajutiseks sulgemiseks lubade taotlemise, menetlemise ja andmise protsessi, võimaldades lubade taotlusi menetleda elektrooniliselt alates taotluse esitamisest kuni loa andmiseni;
  2) tõhustada linna ametiasutuste sisest ja vahelist asjakohast infovahetust ja aruandlust ning võimaldada standardsete andmevahetusprotokollide abil vahetada andmekogu andmeid teiste Tallinna linna ja riigi andmekogudega;
  3) avalikustada kaevetöölubade, tänava ajutise sulgemise lubade ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise käigus loodavad andmed ja teha need masinloetaval kujul kättesaadavaks kõikidele soovijatele;
  4) luua avalik infoportaal, sealhulgas kaardirakendus Tallinna linna kodulehel, mis annab operatiivset ja täpset teavet kaevetööde, tänavate ajutise sulgemise ning teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste kohta;
  5) süstematiseerida väljastatud lubasid ja nendega seonduvat teavet ning pidada lubade üle arvestust.

§ 3.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteem.

  (2) Andmekogu lühinimi on tlnopinfo.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 4.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ning andmeid töödeldakse automaatselt.

  (2) Andmekogus säilitatakse andmeid digitaalselt.

  (3) Andmekogusse kantavate andmete, nende kandmise aja ja andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (4) Andmekogusse kantud andmete ja esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest.

§ 5.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 6.   Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Kommunaalamet. Tänava ajutise sulgemise lubade menetlemisel on vastutava töötleja õigused Tallinna Transpordiametil kui volitatud töötlejal.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu pidamist ja tööd;
  2) sisestab andmekogusse paberil esitatud kaevetööloa taotluse andmed;
  3) korraldab sisestatud kaevetööloa taotluse andmete õigsuse kontrolli, kui andmed on sisestanud autenditud kasutaja;
  4) korraldab kaevetööloa taotluste menetlemise ja kaevetöölubade väljastamise;
  5) korraldab teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste andmete õigsuse kontrolli ja andmete avalikustamise;
  6) annab volitatud töötlejale tema ülesannetest lähtuvalt juurdepääsu andmekogule ning andmete sisestamise ja töötlemise õiguse;
  7) edastab laekunud taotlused volitatud töötlejale kooskõlastamiseks ja menetlemiseks;
  8) edastab laekunud taotlused kooskõlastajale kooskõlastamiseks;
  9) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  10) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  11) korraldab teabe avaldamise teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste andmete kohta;
  12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning andmekogu peakasutajad, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 7.   Volitatud töötlejad

  (1) Andmekogu volitatud töötlejad on Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja linnaosade valitsused. Volitatud töötleja on ka juriidilisest isikust objekti- või võrguvaldaja, kellele andmekogu vastutav töötleja on andnud andmekogu kasutamise õiguse.

  (2) Õigusakti või halduslepinguga antakse volitatud töötlejale üks järgmistest õigustest:
  1) paberil esitatud kaevetööloa taotluse andmete sisestamine andmekogusse;
  2) sisestatud andmete õigsuse kontrolli korraldamine, kui andmed on sisestanud autenditud kasutaja;
  3) kaevetööloa taotluste menetlemise ning kaevetöölubade väljastamise korraldamine;
  4) tööde järelevalve oma ülesannetest lähtuvalt.

  (3) Volitatud töötleja:
  1) kasutab andmekogu üksnes kokkulepitud ülesannete täitmiseks;
  2) kooskõlastab kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise loa taotlusi;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;
  5) vastutab sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  6) võtab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi ja muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Tallinna Transpordiamet teeb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule järgmist:
  1) sisestab andmekogusse andmeid tänava ajutise sulgemise loa taotluse puhul, mis on esitatud paberil;
  2) korraldab sisestatud andmete õigsuse kontrolli, kui andmed on sisestanud autenditud kasutaja;
  3) korraldab tänava ajutise sulgemise loa taotluste kooskõlastamise ja menetlemise ning lubade väljastamise;
  4) korraldab tänava ajutise sulgemise maksu kogumisega seonduvat;
  5) edastab laekunud taotlused kooskõlastajale kooskõlastamiseks.

  (5) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 8.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (2) Andmekogu turvaklass on K2T2S1. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. jagu Andmekogusse kogutavad andmed ja kasutajarollid 

§ 9.   Andmeobjektid ja andmesubjektid

  Andmekogusse kantakse:
  1) andmed kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise lubade ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste kohta;
  2) andmed kasutajate, sh nende kasutajarollide kohta. Füüsilise ja juriidilise isiku kasutajarollid hõlmavad nii vastutava kui volitatud töötleja kasutajarolle;
  3) infotellimuse andmed;
  4) andmekogu pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed.

§ 10.   Kaevetööloa andmed

  Kaevetööloa taotluse menetlemisel kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kaevetöö kirjeldus - töö lühike iseloomustus ja täpsustavad asjaolud;
  2) kaevamiskoht (objektiaadress);
  3) objekti ruumikuju ala, joone või punktina;
  4) kaevamiskoha liik ja ulatus (m2);
  5) kaevetöö etapp (algus- ja lõppaeg, pikendatud lõppaeg, tegelik algus- ja lõppaeg);
  6) kaevetöö põhjus;
  7) kaevetöö põhjuse selgitus;
  8) lisatavad dokumendid - ajakava, kooskõlastuste koondtabel, ehitusprojekti katete taastamise plaan, asendiplaan, kasutatud materjalide sertifikaadid, proovitulemuste labori õiend, taotleja kinnitus, et isikuid ja asutusi, keda kaevetöö puudutab, teavitatakse sellest pärast kaevetööloa saamist ja muud loa taotlemist toetavad dokumendid;
  9) ehitise ehitusloa number;
  10) kaevetööloa taotluse esitamise aeg;
  11) kaevetööloa taotluse kooskõlastamise tähtaeg ja otsus ning kooskõlastamise aeg;
  12) kaevetööloa andmise või sellest keeldumise otsus;
  13) kaevetööloa andmise otsuse kuupäev;
  14) kaevetööloa number;
  15) kaevetööloa väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg;
  16) kaevetööloa pikendamise korral selle põhjus;
  17) kaevetöö garantiiaja algus ja lõpp;
  18) järelevalvetegevuse algus ja lõpp;
  19) järelevalve teostamisel tekkivad andmed - protokollid ja ettekirjutused;
  20) vaegtöö korral vaegtöö kirjeldus, fikseerimise kuupäev ja tähtaeg;
  21) Tallinna linna kaevetööde eeskirja rikkumise korral väärteoasjas jõustunud otsuse number, väärteo kirjeldus, asukoht, otsuse jõustumise aeg, õigusakt, mille nõudeid rikuti, ning menetlusaluse kood ja nimi.

§ 11.   Tänava ajutise sulgemise andmed

  Tänava ajutise sulgemise loa taotluse menetlemisel kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tänava ajutise sulgemise kirjeldus - lühikirjeldus ja täpsustavad asjaolud;
  2) liikluseks suletud ala aadress;
  3) objekti ruumikuju ala, joone või punktina;
  4) suletava tänavaosa liik ja ulatus, maksugrupp ja maksu suurus;
  5) tänava ajutise sulgemise etapp (algus- ja lõppaeg, pikendatud lõppaeg, tegelik algus- ja lõppaeg);
  6) tänava ajutise sulgemise põhjus (soojustorustiku ehitus, elektri- või sidekaabli paigaldamine või remont, katuselt lume ja jää koristamine, avalik üritus jms);
  7) tänava ajutise sulgemise põhjuse selgitus (tänava ajutise sulgemise põhjusest tulenevad kohustused, mida taotleja võtab liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks ning sulgemisele eelneva olukorra taastamiseks);
  8) lisatavad dokumendid - taotleja kinnitus, et isikuid ja asutusi, keda tänava sulgemine puudutab, teavitatakse sellest pärast tänava ajutise sulgemise loa saamist; liiklejate tänava ajutisest sulgemisest teavitamise kava; liikluskorralduse skeem, ühissõidukite ümbersõiduskeem, sissesõiduluba jms;
  9) tänava ajutise sulgemise loa taotluse esitamise kuupäev;
  10) tänava ajutise sulgemise loa taotluse kooskõlastamise tähtaeg ja otsus ning kooskõlastamise aeg;
  11) tänava ajutise sulgemise loa andmise või sellest keeldumise otsus;
  12) tänava ajutise sulgemise loa andmise otsuse kuupäev;
  13) tänava ajutise sulgemise loa number;
  14) tänava ajutise sulgemise loa väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg;
  15) tänava ajutise sulgemise loa pikendamise korral selle põhjus;
  16) järelevalvetegevuse algus ja lõpp;
  17) järelevalve teostamisel tekkivad andmed - protokollid ja ettekirjutused;
  18) vaegtöö korral vaegtöö kirjeldus, fikseerimise kuupäev ja tähtaeg.

§ 12.   Teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste andmed

  Teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) töö kirjeldus - töö lühike iseloomustus ja täpsustavad asjaolud;
  2) töö põhjus - elutähtsa teenuse katkestus, tehnovõrgu remonttöö, plaaniline hooldus, torustiku vahetus, teehoiutöö jms;
  3) töö põhjuse selgitus;
  4) lisatavad dokumendid - taotleja kinnitus, et isikuid ja asutusi, keda tänava sulgemine puudutab, teavitatakse sellest pärast tänava ajutise sulgemise loa saamist;
  5) töö liik;
  6) töö tegemise ajavahemik;
  7) töö tegemise koht (objekti aadress) ja ulatus ruutmeetrites;
  8) objekti ruumikuju ala, joone või punktina;
  9) järelevalvetegevuse algus ja lõpp;
  10) järelevalve teostamisel tekkivad andmed - protokollid ja ettekirjutused;
  11) garantiiaja algus ja lõpp;
  12) vaegtöö korral vaegtöö kirjeldus, fikseerimise kuupäev ja tähtaeg.

§ 13.   Füüsilise isiku kasutajarollid

  (1) Füüsilise isiku puhul on andmekogu kasutajarollid järgmised:
  1) menetleja - isik, kes menetleb kaevetöölubade ja tänava ajutise sulgemise lubade taotlusi ja korraldab tööde järelevalvet;
  2) taotleja - isik, kes on avaliku e-keskkonna kaudu esitanud kaevetööloa või tänava ajutise sulgemise loa taotluse;
  3) vastutaja - taotleja määratud isik, kes vastutab kaevetöö, tänava ajutise sulgemise või muu töö nõuetekohase läbiviimise eest;
  4) teostaja - teostatava töö läbiviija, vastutav isik;
  5) tellija - kaevetöö, tänava ajutise sulgemise või muu töö tellinud isik;
  6) tellija esindaja - kaevetöö, tänava ajutise sulgemise või muu töö tellinud isiku esindaja;
  7) objekti- või võrguvaldaja - ehitatava või remonditava kommunikatsiooni valdaja;
  8) objekti- või võrguvaldaja esindaja - ehitatava või remonditava kommunikatsiooni valdaja esindaja;
  9) tellija järelevalve - isik, keda saab andmekogus määrata tellija (omaniku) järelevalve teostajaks;
  10) kooskõlastaja - isik, kellele menetleja on taotluse suunanud kooskõlastamiseks. Kooskõlastaja võib olla kas püsiv või ühekordne kooskõlastaja;
  11) püsiv kooskõlastaja - isik, kes kooskõlastab taotlusi ja tohib kasutada selleks andmekogu funktsioone. Püsiva kooskõlastaja rolliga kaasnevad ka kõik päringute tegemise õigused. Selle kasutajarolli korral tuleb määrata juriidiline isik, kelle nimel kasutaja saab anda kooskõlastusi;
  12) ühekordne kooskõlastaja - isik, kellele menetleja on taotluse suunanud kooskõlastamiseks;
  13) allkirjastaja - isik, kes allkirjastab loa;
  14) järelevalveinspektor - isik, kes teostab objektidel kohapealset järelevalvet ja tohib kasutada selleks vajalikku infosüsteemi funktsionaalsust.

  (2) Lõikes 1 kirjeldatud kasutajarollide kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikukood - loetakse ID-kaardilt;
  2) eesnimi - loetakse ID-kaardilt;
  3) perekonnanimi - loetakse ID-kaardilt;
  4) telefon;
  5) e-post;
  6) ametikoht;
  7) muud kontaktandmed.

§ 14.   Juriidilise isiku kasutajarollid

  (1) Juriidilise isiku puhul on andmekogu kasutajarollid järgmised:
  1) taotleja - isik, kes on avaliku e-keskkonna kaudu esitanud kaevetööloa või tänava ajutise sulgemise loa taotluse;
  2) vastutaja - taotleja määratud isik, kes vastutab kaevetöö, tänava ajutise sulgemise või muu töö nõuetekohase läbiviimise eest;
  3) teostaja - teostatava töö läbiviija, vastutav isik;
  4) tellija - kaevetöö, tänava ajutise sulgemise või muu töö tellinud isik;
  5) objekti- või võrguvaldaja - ehitatava või remonditava kommunikatsiooni valdaja;
  6) tellija järelevalve - isik, keda saab andmekogus määrata tellija (omaniku) järelevalve teostajaks;
  7) kooskõlastaja - isik, kellele menetleja on taotluse suunanud kooskõlastamiseks. Kooskõlastaja võib olla kas püsiv või ühekordne kooskõlastaja;
  8) püsiv kooskõlastaja - isik, kelle nimel füüsiline isik kooskõlastab taotlusi ja tohib kasutada selleks andmekogu funktsioone. Püsiva kooskõlastaja rolliga kaasnevad ka kõik päringute tegemise õigused;
  9) ühekordne kooskõlastaja - isik, kellele menetleja on taotluse suunanud kooskõlastamiseks.

  (2) Lõikes 1 kirjeldatud kasutajarollide kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) äriregistri kood;
  2) nimi;
  3) telefon;
  4) e-post;
  5) esindusõigus.

§ 15.   Infotellimuse andmed

  Infotellimuse puhul kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) infotellimuse tellija, tema e-posti aadress ja salasõna;
  2) infotellimuse sisu (ala, linnaosa).

3. jagu Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 16.   Andmete kandmine andmekogusse

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse vastavalt oma tööülesannetele.

  (2) Autenditud kasutaja sisestab andmekogusse loa taotlemisel nõutavad andmed.

  (3) Kooskõlastajad kooskõlastavad või jätavad kooskõlastamata esitatud loa taotluse ning annavad sellega loa menetlust jätkata või peatavad menetluse.

  (4) Vastutav või volitatud töötleja kannab andmekogusse paberil esitatud loa taotluse andmed.

§ 17.   Vastutus andmete õigsuse eest ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Andmete andmekogusse kandja vastutab andmete õigsuse eest andmekogusse kandmise ajal.

  (2) Kui vastutav või volitatud töötleja avastab andmekogust ebaõigeid andmeid või kui teda on nendest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

§ 18.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  (1) Vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistele riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudele ning saada neilt andmeid.

  (2) Teenistujate andmed saadakse personalisüsteemist. Andmed esitatakse XML-failina. Teenistujate andmeid värskendatakse perioodiliselt, vähemalt üks kord päevas.

  (3) Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmistest andmekogudest:
  1) äriregistrist kontrollitakse äriregistri koodi alusel juriidilise isiku nime, aadressi ja kontaktandmeid, vajaduse korral juriidilise isiku esindusõigust;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist kontrollitakse asutuste andmeid;
  3) aadressiandmete süsteemist võetakse objekti aadress;
  4) Tallinna väärteoasjade registrist saadakse käesoleva põhimääruse § 10 punktis 21 loetletud andmed.

§ 19.   Juurdepääs andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogu andmetele sõltub kasutajale antud õigustest. Andmekogu andmetele tagatakse juurdepääs järgmiselt:
  1) autentimata kasutaja - avaliku e-keskkonna kaudu andmekogu poole pöörduv kasutaja, kelle isik on tuvastamata. Autentimata kasutaja saab esitada infotellimuse ja kasutada otsingut. Otsingu tulemusena kuvatakse autentimata kasutajale ainult need andmed, mis on avalikud;
  2) autenditud kasutaja - avaliku e-keskkonna kaudu andmekogu kasutav tuvastatud isik. Autenditud kasutajale kuvatakse otsingu tulemusena lisaks avalikele andmetele temaga seotud taotluste andmed ja menetluse käigus tekkivad andmed;
  3) autoriseeritud kasutaja - linna ametiasutuse, muu asutuse või juriidilise isiku teenistuja või töötaja, kellele on andmekogu kasutusõiguste haldamisel määratud kasutajaroll või -rollid. Isiku kasutusõigused tulenevad talle määratud kasutajarollist.

  (2) Kasutajarollist olenevalt on kasutajal juurdepääs järgmistele andmetele:
  1) menetleja - tema menetletavad taotlused ja nendega seonduvad andmed;
  2) taotleja - temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  3) vastutaja - temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  4) teostaja - temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  5) tellija - temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  6) tellija esindaja - temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  7) objekti- või võrguvaldaja - temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  8) objekti- või võrguvaldaja esindaja - temaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  9) tellija järelevalve - tellijaga seotud taotluse andmed ning menetluse ja järelevalve käigus tekkivad andmed;
  10) kooskõlastaja - kooskõlastatava taotluse andmed ja selle menetluse käigus tekkivad andmed;
  11) püsiv kooskõlastaja - kooskõlastatava taotluse andmed ja selle menetluse käigus tekkivad andmed;
  12) ühekordne kooskõlastaja - kooskõlastatava taotluse andmed ja selle menetluse käigus tekkivad andmed;
  13) allkirjastaja - allkirjastatava taotluse andmed ja selle menetluse käigus tekkivad andmed;
  14) järelevalveinspektor - kõik andmed.

§ 20.   Andmete väljastamine

  (1) Infotellimuse korral saadetakse kasutajale tema valitud linnaosas või kaardil märgitud alal toimuvate sündmuste kohta teavitus kasutaja määratud e-posti aadressile. Autentimata kasutaja peab infotellimuse esitamiseks sisestama e-posti aadressi ja salasõna.

  (2) Info tänavate ajutise sulgemise, kaevetööde, teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde ja sündmuste kohta on avalik nii masinloetaval kujul kui ka avalikult e-keskkonna kaudu.

  (3) Kolmanda isiku kohta andmete saamiseks tuleb järelepärimise esitanud isikul esitada kirjalik järelepärimine vastutavale töötlejale ning nimetada soovitavad andmed ja järelepärimise õiguslik alus. Vastutav töötleja kontrollib järelepärimise õiguslikku alust ja esitab andmekogu peakasutajale nõusoleku väljastada järelepärimise esitanud isikule andmed kolmanda isiku kohta.

  (4) Andmeid väljastav volitatud töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (6) Andmeid töötlev isik on kohustatud hoidma saladuses talle andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

  (7) Andmeid väljastatakse tasuta.

§ 21.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Andmekogu kasutamise õigus on vastutaval ja volitatud töötlejal vastavalt §-des 6 ja 7 sätestatule.

  (2) Vastutav töötleja loob volitatud töötlejale kasutajakonto.

  (3) Kasutajakonto loomiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimi ja äriregistri või muu registri kood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid töötleva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) loetelu ülesannetest, mille täitmiseks on volitatud töötlejal vaja andmeid töödelda.

  (4) Vastutav töötleja teavitab kasutajakonto taotlejat selle loomisest või keeldumisest kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avalduse saamisest.

  (5) Kui andmekogu kasutamise õigust taotleb juriidilisest isikust objekti- või võrguvaldaja, siis taotleb ta kasutajakonto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttu vaja andmekogu kasutada.

  (6) Andmekogu peakasutaja loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele. Selleks esitab vastutava töötleja juht andmekogu peakasutajale käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed vastutava töötleja õiguste teostaja kohta.

§ 22.   Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Kasutajakonto sulgemiseks esitab selle loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimi ja äriregistri või muu registri kood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid töödelnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Vastutava töötleja õiguste teostaja kasutajakonto sulgemiseks esitab vastutava töötleja juht andmekogu peakasutajale lõikes 1 nimetatud andmed vastutava töötleja õiguste teostaja kohta.

  (3) Andmekogu peakasutaja sulgeb kasutajakonto hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Vastutav töötleja võib omal algatusel kasutajakonto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) kasutajakonto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) kasutajakonto kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) kasutajakonto kasutaja on võimaldanud oma kasutajakontot kasutada teisel isikul, kellel puudub selleks õigus;
  4) kasutajakonto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ameti- või tööülesanne.

§ 23.   Andmekogu andmete säilitamise aeg

  (1) Põhimääruse § 10 punktides 1-20, § 11 ning § 12 loetletud andmeid säilitatakse seitse aastat, misjärel andmed hävitatakse.

  (2) Põhimääruse § 10 punktis 21 loetletud andmeid säilitatakse, kuni väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest või otsuse jõustumisest on möödunud üks aasta, misjärel andmed hävitatakse.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 24.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtpäevaks.

  (4) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 25.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Andmekogu pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või avalikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Andmete andmekogusse kandmine

  Andmeid kogutakse andmekogusse alates 1. jaanuarist 2014.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json