KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2015, 4

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 21.05.2015 nr 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 362 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri reguleerib koerte ja kasside pidamise nõuded Tartu linna haldusterritooriumil ning koerte ja muude lemmikloomade üle arvestuse pidamise korralduse.

  (2) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast määrusest.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera või kassi pidamisel on loomapidaja kohustatud tagama:
  1) et koer või kass ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta);
  2) järelevalve koera või kassi üle, kui koera või kassiga viibitakse teise isiku kinnisasjal või muus avalikus kohas (sh ühistranspordis vms), vajadusel peab koera või kassi rihmastama, hoidma teda kandepuuris ja kasutama koeral suukorvi;
  3) et koera või kassi pidamine ja koera või kassi käitumine ei rikuks avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema tervist, vara või looma;
  4) et koera pidamisel piiratud maa-alal, millel koer saab vabalt liikuda, oleks maa-alale sissepääs tähistatud sildiga, mis teavitab koera olemasolust;
  5) koera või kassi väljaheite koristamise teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt (sh avalikust kohast).

  (2) Koera või kassi pidamisel on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal (1. juunist 31. augustini) ja purskkaevus;
  2) nakkusohtliku haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine.

§ 3.   Koera ja kassi märgistamine

  (1) Tartu linna haldusterritooriumil peetav koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Muude lemmikloomade, eelkõige kasside, märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.

  (2) Tartu linna haldusterritooriumi peetav koer tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 3 kuu jooksul koera sündimise päevast või 1 kuu jooksul vanema koera omandamise või valdusse saamise päevast, kui koer ei ole märgistatud mikrokiibiga.

§ 4.   Koerte ja kasside üle arvestuse pidamine

  (1) Tartu linna haldusterritooriumil peetav koer ning soovituslikult muu lemmikloom, eelkõige kass, tuleb registreerida Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti lemmikloomaregistris käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks.

  (2) Registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) mikrokiibi kood, olemasolul muud looma märgistamisel kasutatud tunnuste kirjeldused;
  2) looma liik ja lühikirjeldus;
  3) loomapidaja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).

  (3) Koera võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui 3 kuud, tuleb loomapidaja andmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast. Loomapidaja andmete muutmiseks tuleb esitada registri pidajale avaldus, milles näidatakse uue loomapidaja andmed.

  (4) Looma surma korral tuleb registri pidajat sellest teavitada.

§ 5.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist omandatud koer tuleb käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud mikrokiibiga märgistada 6 kuu jooksul käesoleva määruse jõustumise päevast alates ning registreerida Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti lemmikloomaregistris.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Linnavolikogu 19. septembri 2002. a määrus nr 119 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Vladimir Šokman
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json