KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2023, 51

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 21.05.2015 nr 71
RT IV, 28.05.2015, 4
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 11501.01.2018
22.12.2021RT IV, 29.12.2021, 8701.01.2022
18.05.2023RT IV, 26.05.2023, 3129.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 362 ja veterinaarseaduse § 32 lõike 4 alusel.
[RT IV, 29.12.2021, 87 - jõust. 01.01.2022]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri reguleerib koerte ja kasside pidamise nõuded Tartu linna haldusterritooriumil ning koerte, kasside ja muude lemmikloomade üle arvestuse pidamise korralduse.

  (2) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, veterinaarseadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast määrusest.
[RT IV, 29.12.2021, 87 - jõust. 01.01.2022]

§ 2.   Koera või kassi pidamine
[RT IV, 26.05.2023, 31 - jõust. 29.05.2023]

  (1) Koera või kassi pidamisel on loomapidaja kohustatud tagama:
  1) et koer või kass ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta);
  2) et koera või kassi pidamine ja koera või kassi käitumine ei rikuks avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema tervist, vara või looma;
  3) et koera pidamisel piiratud maa-alal, millel koer saab vabalt liikuda, oleks maa-alale sissepääs tähistatud sildiga, mis teavitab koera olemasolust;
  4) koera või kassi väljaheite koristamise teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt (sh avalikust kohast).

  (2) Koera või kassi pidamisel on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal (1. juunist 31. augustini) ja purskkaevus;
  2) nakkusohtliku haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine.

  (3) Koeraga teise isiku omandis oleval kinnisasjal (sh avalikus kohas) liikudes peab koer olema lõastatud, kui omanikuga ei ole kokku lepitud teisiti. Lõastatud ei pea olema koer selleks spetsiaalselt ehitatud koerapargis, teenistuskoer teenistusülesande täitmisel ja jahikoer jahipidamise ajal.

§ 3.   Koera ja kassi märgistamine

  (1) Tartu linna haldusterritooriumil peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Muude lemmikloomade märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.

  (2) Tartu linna haldusterritooriumi peetav koer ja kass tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 3 kuu jooksul koera ja kassi sündimise päevast või 1 kuu jooksul vanema koera ja kassi omandamise või valdusse saamise päevast, kui koer ja kass ei ole märgistatud mikrokiibiga.
[RT IV, 29.12.2021, 87 - jõust. 01.01.2022]

§ 4.   Koerte ja kasside üle arvestuse pidamine

  (1) Tartu linna haldusterritooriumil peetav koer, kass ning soovituslikult muu lemmikloom tuleb registreerida Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti lemmikloomaregistris käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks.
[RT IV, 29.12.2021, 87 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) mikrokiibi kood, olemasolul muud looma märgistamisel kasutatud tunnuste kirjeldused;
  2) looma liik ja lühikirjeldus;
  3) loomapidaja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).

  (3) Looma võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui 3 kuud, tuleb loomapidaja andmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast. Loomapidaja andmete muutmiseks tuleb esitada registri pidajale avaldus, milles näidatakse uue loomapidaja andmed.
[RT IV, 29.12.2021, 87 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Looma surma korral tuleb registri pidajat sellest teavitada.

§ 5.   Rakendussäte

  Enne 1. jaanuari 2022. a omandatud kass tuleb märgistada käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud mikrokiibiga ning registreerida Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti lemmikloomaregistris alates 1. jaanuarist 2022. a ühe aasta jooksul.
[RT IV, 29.12.2021, 87 - jõust. 01.01.2022]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json