EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara kasutusse andmine hooajalise müügi korraldamiseks

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2015, 12

Linnavara kasutusse andmine hooajalise müügi korraldamiseks

Vastu võetud 20.05.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel ning lähtudes kaubandustegevuse seaduse § 14 lõikest 3.

§ 1.   Hooajaline müük

  (1) Hooajaline müük määruse tähenduses on kaubandustegevuse seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud olemasoleva müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv hooajaline laiendus (edaspidi hooajaline laiendus).

  (2) Määrusega reguleeritakse linnale kuuluva tänava, väljaku ja muu sarnase linnavara kasutusse andmist hooajalise laienduse tegevuseks.

  (3) Hooaeg määruse tähenduses on kuni seitsmekuuline ajalõik (ajalõigud) kalendriaastas, mille jooksul alaliselt siseruumides tegutsev müügikoht müüb kaupa või teenust väljaspool siseruume.

§ 2.   Linnavara kasutusse andmine

  (1) Linnavara kasutusse andmise või sellest keeldumise otsustab Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Linnavara antakse kasutusse üheks hooajaks.

  (2) Hooajaliseks laienduseks antakse linnavara kasutusse otsustuskorras tasuta.

  (3) Linnavara kasutusse saamiseks esitatakse kirjalik taotlus, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) müügikoha aadress;
  3) hooajalise laienduse kavandatav tähtaeg ja tegutsemise kellaaeg;
  4) muud kasutusse andmiseks vajalikud andmed.

  (4) Taotlusele tuleb lisada:
  1) hooajalise laienduse eskiis, sh mõõtmete ja kasutatava inventari äranäitamisega
  2) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui hooajaline laiendus asub Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal.

  (5) Linnavalitsus otsustab linnavara kasutusse andmise või sellest keeldumise 15 tööpäeva jooksul. Kasutusse andmise korralduses märgitakse:
  1) hooajalise laienduse omaniku nimi ja registrikood;
  2) hooajalise laienduse aadress ja tegutsemise kellaaeg;
  3) linnavara kasutusse andmise tähtaeg ja kasutamise tingimused.

§ 3.   Hooajalise laienduse kooskõlastamine

  Kaubandustegevuse seaduse § 14 lõikes 3 sätestatud hooajalise laienduse kooskõlastuse andmise otsustab linnavalitsus samaaegselt linnavara kasutusse andmisega.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2015. a.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json