Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rakvere Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2017, 2

Rakvere Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.05.2015 nr 9
RT IV, 28.05.2015, 13
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2017RT IV, 24.01.2017, 101.02.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Keskuse nimetus, asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus Rakvere Sotsiaalabikeskus nimetatakse ümber ja uueks nimeks on Rakvere Sotsiaalkeskus (edaspidi Sotsiaalkeskus)

  (2) Sotsiaalkeskuse asukoht ja tegutsemiskoht Rakvere linn, Lääne- Viru maakond.

  (3) Sotsiaalkeskuse postiaadress on E. Vilde 2a, 44310 Rakvere.

  (4) Sotsiaalkeskuse peamised tegutsemiskohad asuvad Rakvere linnas E. Vilde 2a, Tuleviku 8 ja Vabaduse 59 hoonetes.

§ 2.   Sotsiaalkeskuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Sotsiaalkeskus on Rakvere Linnavalitsuse hallatav sotsiaalhoolekande asutus, mille põhieesmärk on Rakvere linna elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadusega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

  (2) Sotsiaalkeskus:
  1) osutab sotsiaalteenuseid sotsiaalse erivajadusega isikutele (eakad, lapsed, puuetega isikud jne), mis toetavad nende iseseisvat toimetulekut;
  2) nõustab isikuid pakutavate sotsiaalteenuste saamisel ja valikul;
  3) osutab erihoolekandeteenuseid Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel;
  4) osutab Rakvere linna munitsipaalkoolidele õpilase arengut toetavat tugispetsialisti teenust Rakvere linnavalitsuse määratud mahus.
[RT IV, 24.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]

§ 3.   Sotsiaalkeskuse teenused

  (1) Sotsiaalkeskus osutab sotsiaalteenuseid õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
[RT IV, 24.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]

  (2) Sotsiaalkeskus osutab sotsiaalteenuseid isikutele, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn. Teistele isikutele sotsiaalteenuste osutamine toimub seaduses sätestatud juhtudel või kokkuleppel teise omavalitsusega.

2. peatükk Sotsiaalkeskuse juhtimine 

§ 4.   Sotsiaalkeskuse direktor

  (1) Sotsiaalkeskust juhib direktor. Direktor:
  1) esindab Sotsiaalkeskust ja tegutseb Sotsiaalkeskuse nimel, teeb Sotsiaalkeskuse eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmisega;
[RT IV, 24.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
  2) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  3) esitab linnavalitsusele Sotsiaalkeskuse alaeelarve projekti ja tagab Sotsiaalkeskuse alaeelarve täitmise;
  4) kehtestab töökorralduse reeglid;
  5) esitab linnavalitsusele kehtestamiseks Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu ja palgaastmed;
  6) esitab linnavalitsusele kehtestamiseks tasuliste teenuste hinnakirja;
  7) sõlmib, muudab ja ütleb üles Sotsiaalkeskuse töötajatega töölepingud arvestades keskuse töötajate kinnitatud koosseisu;
  8) valdab ja kasutab kooskõlas Rakvere linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega Sotsiaalkeskuse valitsemisel olevat linnavara;
  9) registreerib delikaatsete isikuandmete töötlemise.

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud asendaja. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise linnapea.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus konkursi. Sotsiaalkeskuse direktori kandidaadi esitab ametisse kinnitamiseks linnapea või tema asendaja.

§ 5.   Sotsiaalkeskuse nõukogu

  (1) Sotsiaalkeskuse nõukogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on Sotsiaalkeskuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomine. Sotsiaalkeskuse nõukogu on 5- liikmeline.

  (2) Nõukogu moodustamise, selle koosseisu ja muudatused algatab ja kinnitab linnavolikogu.

  (3) Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm aastat. Volikogul on õigus nõukogu liige tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjustest.

  (4) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja aseesimehe. Nõukogu esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda nõukogu aseesimees.

  (5) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, Rakvere linnavolikogu, Rakvere linnavalitsus, linnapea või Sotsiaalkeskuse direktor. Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu koosolekust osavõtvate nõukogu liikmete häälteenamusega.

  (7) Nõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad nõukogu esimees või aseesimees ja protokollija. Koosoleku protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused.

  (8) Vajadusel võib nõukogu koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Elektroonilise koosoleku läbiviimise otsustab nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees ning sellisel juhul edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud küsimustes oma seisukohad kokku lepitud ajaks koosoleku kutses näidatud e-posti teel.

  (9) Sotsiaalkeskuse nõukogu:
  1) annab arvamuse keskuse põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  2) annab arvamuse keskuse alaeelarve projekti kohta;
  3) annab arvamuse keskuse tasuliste teenuste hinnakirja kohta;
  4) annab arvamuse keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  5) arutab, annab hinnanguid ning võtab vastu otsuseid küsimustes, mida nõukogu liikmed, volikogu, linnavalitsus või direktor on nõukogule seisukoha võtmiseks esitanud;

  (10) Nõukogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa Sotsiaalkeskuse direktor

  (11) Tööd nõukogu liikmena ei tasustata.

3. peatükk Sotsiaalkeskuse majandamise ja asjaajamise alused 

§ 6.   Sotsiaalkeskuse rahastamine

  (1) Sotsiaalkeskuse eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, projektides osalemisest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt. Sotsiaalkeskuse tulud on Rakvere linna eelarve tulud.

  (2) Sotsiaalkeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab Rakvere Linnavalitsus.

§ 7.   Sotsiaalkeskuse vara

  (1) Sotsiaalkeskuse vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks antud maa, hooned ja rajatised, inventar ja muud tööks vajalikud vahendid.

  (2) Sotsiaalkeskus valdab ja kasutab keskuse vara Rakvere linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

§ 8.   Asjaajamine

  Sotsiaalkeskuse dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab asjaajamiskorra direktor.

4. peatükk Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 9.   Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Rakvere linnavolikogu.

  (2) Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab Rakvere Linnavalitsus, kes teeb ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks vajalikud toimingud.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json