ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2015, 22

Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 28.02.2013 nr 3
RT IV, 05.12.2013, 74
jõustumine 01.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2014RT IV, 28.02.2014, 3103.03.2014
21.05.2015RT IV, 28.05.2015, 101.06.2015

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 22² lõigete 5 ja 6 ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Vändra alevis alalise eluruumi alaliste kulude (edaspidi alalised kulud) piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse alalised kulud arvesse eluaseme tegeliku üldpinna ulatuses.

 (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse „Elamuseaduse” § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi, 18 m² üldpinda perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui alalise eluaseme üldpind on suurem kui normpind, siis võetakse toimetulekutoetuse määramisel alalised kulud arvesse normpinna ulatuses.

§ 3.  Alaliste kulude tõendamine

  Toimetulekutoetuse taotleja esitab alaliste kulude kohta dokumendid, mis tõendavad taotleja alalisi kulusid.

§ 4.  Alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse alaliste kulude tegelikud kulud, kuid mitte rohkem kui allpooltoodud piirmäärade ulatuses:
 1) üür kuni 3 eurot/ m² perekonna kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot/ m² perekonna kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro/ m² perekonna kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust kuni 3 m³ ühe perekonnaliikme kohta kuus;
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluasemel kuni 6 eurot/ m² perekonna kohta ning ahiküttega eluasemel 1,40 eurot/m² perekonna kohta kuus. Taotleja, kellel on ahiküttega eluase, peab vähemalt kord aastas esitama arve küttepuude ostmise kohta;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kaug- ja ahiküttega eluasemel kuni 20 eurot esimese perekonnaliikme ja kuni 12 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus;
 7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu, sh kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia, elektriküttega eluasemele kuni 6 eurot/m² perekonna kohta;
 8) majapidamisgaasi maksumus kuni 30 eurot perekonna kohta kuus;
 9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,05 eurot/ m² perekonna kohta kuus;
 10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,04 eurot/m² perekonna kohta kuus;
 11) olmejäätmete veotasu kuni 4 eurot esimese perekonnaliikme kohta ja kuni 2 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.
[RT IV, 28.05.2015, 1 - jõust. 01.06.2015]

§ 5.  Määruse rakendamine

 (1) Alaliste kulude arvestamise korraldab alevivanem.

 (2) Toimetulekutoetuse taotluse vormi kehtestab Vändra Alevivalitsus.

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (4) Määrus jõustub 1. märtsil 2013. aastal.