HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 3

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 16.05.2019 nr 53

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide (edaspidi kool) koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatused kooli direktor käskkirjaga kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kavandamisel lähtub direktor vallavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvest ja tagab, et õppekava oleks täidetud ja õigusaktides nõutud teenused osutatud.

  (3) Koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise ettepaneku saadab kooli direktor koos järgmise aasta eelarvetaotlusega hiljemalt 1. novembriks kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

  (4) Eelarve muutmist eeldava koolitöötajate koosseisu muutmise vajaduse tekkimisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor eelarve muutmise taotluse koos seletuskirjaga vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada, näidates koolitöötajate koosseisu muutmisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 04.02.2015 määrus nr 23 „Hanila valla koolide õpetajate töötasustamise alused“, Varbla Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 4 "Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord"

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Arno Peksar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json