HaridusKool

Teksti suurus:

Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 6

Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord

Vastu võetud 16.05.2019 nr 72

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori valla (edaspidi vald) üldhariduskoolide (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest, käesolevast määrusest ning teistest hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk Hoolekogu koosseis ja moodustamine 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad.

  (3) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad.

  (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Hoolekogu moodustamine ja kinnitamine

  (1) Hoolekogu moodustamiseks esitab kooli direktor taotluse koos hoolekogusse valitud isikute nimekirjaga ja nende esindamise aluse Tori Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Kooli pidaja esindaja nimetatakse hoolekogusse Tori Vallavolikogu otsusega.

  (3) Hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õppenõukogu esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul;
  2) vanemate esindaja valitakse vanemate poolt vanemate üldkoosolekul;
  3) õpilaste esindaja valitakse õpilasesinduse poolt;
  4) vilistlaste esindaja valitakse vanemate üldkoosolekul või vilistlaste organisatsiooni poolt selle olemasolul;
  5) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  6) juhul, kui koolil ei ole toetavat organisatsiooni valitakse hoolekogusse tema esindaja asemel üldkoosoleku otsusel täiendav vanemate või vilistlaste esindaja.

  (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 5.   Hoolekogu liikmete volituste kestus ja koosseisu muutmine

  (1) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (2) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) liikme surma korral;
  6) liikme kirjaliku avalduse alusel.

  (3) Hoolekogu liikmete volitused kestavad uute liikmete nimetamiseni.

  (4) Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsest lõppemisest teavitab direktor vallavalitsust ning esitab vajadusel taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

3. peatükk Hoolekogu ülesanded ja töökord 

§ 6.   Hoolekogu ülesanded

  Kooli hoolekogu ülesanneteks on:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel või muutmisel ning annab selle kohta enne kinnitamist arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
  4) annab arvamuse kooli õpilaskodu kodukorra kehtestamiseks;
  5) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
  6) teeb ettepaneku koolis või selle üksikutes klassides õppekeele muutmiseks;
  7) osaleb kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  8) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste piirarvu konkreetses klassis või eriklassis;
  9) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  10) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  11) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  12) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  13) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  14) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  15) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  16) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  17) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  18) teeb ettepanekuid kooli pikapäevarühma moodustamiseks;
  19) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töö korralduse kohta;
  20) korraldab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioonide lahendamist õppe- ja kasvatustegevuse alastes küsimustes;
  21) nimetab vajadusel oma esindaja kooli tööd puudutavatesse komisjonidesse ja töörühmadesse;
  22) nimetab oma esindaja kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni;
  23) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  24) täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 7.   Hoolekogu töö juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib hääletamise teel enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtajad ja vastutajad.

§ 8.   Hoolekogu koosolek ja koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (5) Hoolekogu korralise koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (6) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (7) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (8) Koosoleku päevakorra, asjakohased materjalid ja nende ettevalmistamise ning tutvustamise korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (9) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (11) Hoolekogu võib vajadusel oma töösse kaasata eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (12) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad isikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 9.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (2) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise alustele.

  (3) Hoolekogu koosoleku protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

4. peatükk Hoolekogu otsused ja nende täitmine 

§ 10.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu otsused võetakse vastu osalejate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (3) Hoolekogu otsused on avalikud, kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

  (4) Hoolekogu otsused teeb asjaosalistele teatavaks hoolekogu esimees või aseesimees hiljemalt koosolekule järgneva viie tööpäeva jooksul.

  (5) Hoolekogu otsuste täitmist õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

  (6) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 11.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiavahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiavahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees saadab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

§ 12.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

§ 13.   Aruandlus

  Hoolekogu esimees esitab õppeaasta jooksul tehtud töö aruande hiljemalt iga õppeaasta vanemate esimesele üldkoosolekule heakskiitmiseks.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Are Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 25 „Are Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json