ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse andmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 15

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse andmine

Vastu võetud 23.05.2019 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel ning arvestades sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks (edaspidi eluaseme kohandamine) toetuse andmise kord reguleerib sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi ministri määrus) alusel antava toetuse taotlemise tingimusi ja korda Jõgeva vallas.

  (2) Toetuse andmise korras vallavalitsuse osakonnale pandud ülesannete täitmise pädevus määratakse osakonna sees.

§ 2.   Eluaseme kohandamise toetusele õigustatud isik

  (1) Eluaseme kohandamise toetust on õigus saada puudega isikul, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ning kes on kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna.

  (2) Eluaseme kohandamiseks antakse toetust tingimusel, et kohandatav eluase on puudega isiku tegelik elukoht.

  (3) Eluaseme kohandamise eesmärgiks on liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine ning hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.

§ 3.   Eluaseme kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Pärast seda, kui Rahandusministeerium on puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks välja kuulutanud taotlusvooru, otsustab vallavalitsuse sotsiaalosakond projektis osalemise ja selle mahu sõltuvalt vallaeelarves selleks eraldatud summa suurusest.

  (2) Projektis osalemise korral avaldab sotsiaalosakond hiljemalt kaks kuud enne taotlusvooru lõpptähtaega Jõgeva valla veebilehel ja valla lehes järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg;
  2) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  3) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 4.   Eluaseme kohandamise toetuse taotlemine

  (1) Eluaseme kohandamise toetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale taotluse, milles märgitakse:
  1) eluaseme kohandamise toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) milleks ja millist kohandust soovitakse;
  3) kohandatava eluaseme aadress ja kasutamise alus.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) eluruumi omaniku/kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi (ainu)omanik;
  2) korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui eluruumi kohandamisega seotud tööd tehakse väljaspool eluruumi (hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Eluaseme kohandamise toetuse taotlused registreeritakse nende saabumise järjekorras.

  (2) Sotsiaalosakond kontrollib esitatud taotluse käesoleva korra ja ministri määruse nõuetele vastavust ning vajadusel määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Ilma mõjuva põhjuseta tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Sotsiaalosakond koostöös majandusosakonnaga hindab kodukülastuse käigus eluaseme kohandamise vajalikkust ja põhjendatust.

  (4) Taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) eluaseme soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  2) eluaset on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  3) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluaset kontrollida;
  4) eluaseme soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  5) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluaseme kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades põhjendatud.

  (5) Taotlus võetakse menetlusse, kui taotleja on nõus taotletavat toetuse summat vähendama või kavandatud tegevusi muutma sotsiaalosakonna poolt vajalikuks ja põhjendatuks peetud ulatuses.

§ 6.   Toetuse saajate nimekiri

  (1) Sotsiaalosakond koostab menetlusse võetud taotlustest kronoloogilise järjekorra alusel taotlejate nimekirja.

  (2) Kui taotlusi on esitatud rohkem, kui Sotsiaalministeeriumi määratud kohanduste arv või eelarves projektis osalemise omafinantseeringuks eraldatud summa, jäetakse need järjekorda ja menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil. Taotleja peab eelnevalt kinnitama eelmisel perioodil esitatud kirjaliku taotluse kohasust.

  (3) Menetlusse võetud taotluste põhjal esitab sotsiaalosakond projekti rakendusüksusele ministri määruse nõuete kohase koondtaotluse.

  (4) Kui projekti rakendusüksus peab koondtaotluses esitatud taotlust eluruumi kohandamise eesmärkidele mittevastavaks või muul põhjusel sobimatuks ning rahuldaks koondtaotluse osaliselt, on sotsiaalosakonnal õigus asendada koondtaotluses sobimatu taotlus kronoloogilises järjekorras järgmise taotlusega.

§ 7.   Eluaseme kohandamiseks vajalike kokkulepete tegemine, lepingu sõlmimine ja tööde eest tasumine

  (1) Pärast koondtaotluse rahuldamist sõlmitakse vallavalitsuse ja toetuse saajaga toetuse kasutamise leping eluaseme kohandamiseks.

  (2) Kui toetuse saaja keeldub sotsiaalosakonna esitatud tingimustel lepingu sõlmimisest või ei sõlmi lepingut ühe kuu jooksul sellekohase ettepaneku esitamisest, loetakse ta toetusest loobunuks.

  (3) Lepingus märgitakse:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) tehtavad kohandustööd;
  3) tööde tegemise tähtaeg;
  4) tööde maksumus ja tööde eest tasumise kord;
  5) tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  6) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  7) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed;
  8) muud olulised tingimused.

  (4) Töid eluaseme kohandamiseks võib alustada pärast toetuse kasutamise lepingu sõlmimist. Enne toetuse kasutamise lepingu allkirjastamist alustatud või lõpetatud eluaseme kohandamiseks tehtud kulu ei hüvitata.

  (5) Eluaseme kohandamise tööde eest tasumisel lähtutakse ministri määrusega määratud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumisel tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (6) Toetuse saaja tasub ise tööde eest osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda. Sotsiaalosakonnal on õigus nimetatud kulud jätta valla kanda, kui projektist saadav toetus seda võimaldab, ilma valla poolt planeeritud omafinantseeringu summat suurendamata.

  (7) Kui eluaseme kohandamise käigus ilmneb, et eluaset ei ole võimalik kohandada soovitud viisil või toetuse saaja soovib loobuda mõnest kohandamiseks vajaliku töö osast, tuleb sellest kohe teavitada sotsiaalosakonda ning kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkamist. Sellest lähtuvalt võib muuta eluaseme kohandamise tööde maksumust ja valla poolt kaetavat osa.

  (8) Eluaseme kohandamise tööde valmides teeb kohapealse ülevaatuse majandusosakond. Puuduste ilmnemisel tuleb kohandamise tegijal puudused kõrvaldada, seejärel sõlmitakse üleandmise-vastuvõtmise akt.

  (9) Kohanduse tegijale tasutakse tehtud tööde eest pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti koostamist arve alusel.

§ 8.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Sotsiaalosakond säilitab saadud toetuse abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja Jõgeva valla õigusaktide nõuete kohaselt.

  (2) Sotsiaalosakond hindab kohandamise mõju toetuse saajale ühe kalendriaasta jooksul toetuse väljamakse tegemisest arvates. Info kogumiseks on osakonnal õigusteha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda toetuse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2019 kuni 31. augustini 2023.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json