Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2021, 27

Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.05.2019 nr 83
RT IV, 28.05.2019, 17
jõustumine 31.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.02.2021RT IV, 09.02.2021, 1812.02.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest eramutele ja korterelamutele (edaspidi elamu) fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi toetus).

  (2) Toetuse eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine.

§ 2.   Toetuse andmise põhimõtted

  (1) Toetus antakse üldjuhul Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel elamute fassaadide ja/või elamute piirdeaedade värvi uuendamiseks, tingimusel, et elamu välisküljed ja/või piirdeaed värvitakse terviklikult.
[RT IV, 09.02.2021, 18 - jõust. 12.02.2021]

  (11) Toetust võib anda valla hajaasutusega alal asuva elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks, kui see elamu või piirdeaed on oluline objekt. Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisandväärtust.
[RT IV, 09.02.2021, 18 - jõust. 12.02.2021]

  (2) Toetust võib taotleda kasutusluba omavatele elamute ja piirdeaedadele värvimiseks, mille kasutusloa andmisest on möödunud vähemalt 5 aastat. Uushoonestusele ja aia rajamisele toetus ei kohaldu.

  (3) Elva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) määrab taotluste esitamise tähtajad pärast jooksva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (4) Vallavalitsus teatab toetuse taotlemise võimalusest valla veebilehel ja muudes infokanalites.

  (5) Toetatud objektile ei saa toetust taotleda toetuse saamise aasta järgneva viie kalendriaasta jooksul.

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus fassaadide värvimisel on kuni 50% värvi maksumusest, kuid eramu värvimisel mitte rohkem kui 200 eurot ning korterelamu värvimisel mitte rohkem kui 400 eurot.

  (2) Toetus piirdeaia värvimisel kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.

  (3) Toetus makstakse välja pärast taotluse kohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Eramu omanik või korteriühistu seaduslik või volitatud esindaja (edaspidi taotleja) esitab toetuse saamiseks taotluse vallavalitsusele.

  (2) Taotleja peab enne taotluse esitamist kooskõlastama vallaarhitektiga fassaadi ja/või piirdeaia värvilahenduse ja värvinäidised.

  (3) Taotlus peab sisaldama:
  1) iseteeninduskeskkonnas esitatud avaldust, milles esitatakse taotleja nimi, isiku-või registrikood i, objekti aadress i ja kontaktandmed (telefon, e-post jms), taotletav summa ja tehtavate tööde kirjeldus ning ajakava;
  2) korterelamu korral korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust fassaadide või piirdeaia värvimistööde teostamise kohta;
  3) vallaarhitektiga ja vajadusel Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud fassaadivaateid, millel on kajastatud uus värvilahendus ja värvinäidised või piirdeaedade värvinäidised;
  4) eeldatavat värvikulu maksumust;
  5) kinnitust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaoluga, et toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist.

§ 5.   Toetuse andmine

  (1) Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt taotluse saabumise järjekorras valla eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires. Toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemisel teavitatakse taotluse vastuvõtmise lõpetamisest Elva valla veebilehel.

  (2) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotluses sätestatud eeldatavast värvikulu maksumusest. Vallavalitsusel on õigus hinnata töödele kuluva värvi maksumust ja lähtuda toetuse määramisel hinnangust.

  (3) Toetuse andmise või toetuse andmise keeldumise otsustab vallavalitsuse osakond, kelle pädevuses on taotluse menetlemine (edaspidi osakond) 30 päeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast.

§ 6.   Toetuse kasutamine

  (1) Taotleja on kohustatud esitama kuludokumendid (arve, tšekk või muu tasumist tõendavad dokumendid) pärast tööde lõpetamist hiljemalt kalendriaasta 1. detsembriks.

  (2) Osakonnal on õigus nõuda lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente tööde tegemise kohta ning läbi viia paikvaatlus.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmiseks kontrollib osakond esitatud kuludokumentide vastavust teostatud töödele ja taotlusele ning teostab vajadusel paikvaatluse.

  (2) Juhul, kui värvi maksumus on väiksem kui määratud toetus, vähendatakse proportsionaalselt välja makstava toetuse suurust.

  (3) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata või vähendada toetuse suurust, kui:
  1) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta kuludokumente;
  3) töid, mille jaoks toetus eraldati, ei ole tehtud;
  4) kui töö ei ole teostatud toetuse taotlemisel esitatud dokumentide kohaselt.

  (4) Osakond teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise kohta vastava otsuse. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json