Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 19

Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 7
RT IV, 21.12.2017, 3
jõustumine 24.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2018RT IV, 21.03.2018, 524.03.2018
23.08.2018RT IV, 31.08.2018, 603.09.2018
16.05.2019RT IV, 28.05.2019, 231.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste otsustamise ja ülesannete täitmise delegeerimine

  (1) Delegeerida Lääneranna Vallavalitsuse pädevusse alljärgnevate seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine, välja arvatud küsimuste osas, mis on seadustest tulenevalt volikogu ainupädevuses või määratud volikogu pädevusse Lääneranna Vallavolikogu määrustest tulenevalt:
  1) ehitusseadustik, välja arvatud § 94 lõikes 1 sätestatu osas;
  2) ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus;
  3) keskkonnaseadustiku üldosa seadus;
  4) korrakaitseseadus;
  5) liiklusseadus;
  6) maakatastriseadus;
  7) maakorraldusseadus;
  8) maapõueseadus;
  9) maareformi seadus;
  10) planeerimisseadus;
  11) relvaseadus;
  12) ruumiandmete seadus;
  13) veeseadus;
  14) välisõhu kaitse seadus;
  15) riigihangete seadus;
  16) kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lõige 3;
[RT IV, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  17) maa hindamise seadus;
[RT IV, 21.03.2018, 5 - jõust. 24.03.2018]
  18) noorsootöö seadus;
[RT IV, 21.03.2018, 5 - jõust. 24.03.2018]
  19) kohanimeseadus;
[RT IV, 31.08.2018, 6 - jõust. 03.09.2018]
  20) jäätmeseadus;
[RT IV, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  21) looduskaitseseadus;
[RT IV, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  22) pakendiseadus.
[RT IV, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (2) Delegeerida Lääneranna Vallavalisuse pädevusse alljärgnevate määrustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine, välja arvatud küsimuste osas, mis on seadusest tulenevalt volikogu ainupädevuses või määratud volikogu pädevusse Lääneranna Vallavolikogu määrustest tulenevalt:
  1) Vabariigi Valitsuse 06.11.1996. a määrusega nr 267 kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise kord”;
  2) Vabariigi Valitsuse 06.11.1996. a määrusega nr 268 kinnitatud „Maa enampakkumisega erastamise kord“;
  3) Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määrus nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“;
  4) Vabariigi Valitsuse 03.09.1996. a määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise kord“;
  5) Vabariigi Valitsuse 30.06.1998. a määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord“;
  6) Vabariigi Valitsuse 05.02.1993. a määrus nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“;
  7) Vabariigi Valitsuse 08.08.1996. a määrusega nr 211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise kord“;
  8) Vabariigi Valitsuse 29.04.1997. a määrusega nr 88 kinnitatud „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord";
  9) Vabariigi Valitsuse 23.10.2008. a määrus nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“;
  10) Vabariigi Valitsuse 08.10.2015. a määrus nr 103 „Aadressiandmete süsteem“;
  11) Keskkonnaministri 09.07.2015. a määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid".

§ 2.   Kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamise ja ülesannete täitmise delegeerimine

  Delegeerida Lääneranna Vallavalitsuse pädevusse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine, välja arvatud § 67 lõikes 2, § 74 lõikes 2, § 80 lõikes 1 ja § 82 lõikes 10 sätestatu osas.

§ 3.   Sotsiaalhoolekande ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  Delegeerida Lääneranna Vallavalitsuse pädevusse sotsiaalhoolekande seadusega ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu abi ja muu abi andmise korraldamisega seotud ülesannete täitmine.

§ 4.   Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

  Delegeerida Lääneranna Vallavalitsuse pädevusse seadusega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele, organile või asutusele ja kohalikule omavalitsusorganile pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json