Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise tingimused ja kord

Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2019, 35

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise tingimused ja kord
[RT IV, 28.05.2019, 9 - jõust. 31.05.2019]

Vastu võetud 19.12.2017 nr 14
RT IV, 28.12.2017, 9
jõustumine 31.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2019RT IV, 28.05.2019, 931.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Märjamaa vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Märjamaa vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise ja lähetuskulude hüvitamise tingimused ning kord.
[RT IV, 28.05.2019, 9 - jõust. 31.05.2019]

§ 2.  Teenistuslähetus

 (1) Teenistuslähetus on volikogu liikme (sealhulgas volikogu esimehe) või vallavalitsuse liikme (sealhulgas vallavanema) saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistusülesannet väljaspool alalise teenistuskoha asukohta või koolitusele väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Volikogu liige saadetakse teenistuslähetusse volikogu esimehe korraldusel ja vallavalitsuse liige vallavanema korraldusel.

 (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

 (3) Lähetusse saatmisel arvestatakse olulisi asjaolusid, mis võivad takistada isikul lähetuses viibida. Isikut, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last, võib teenistuslähetusse saata üksnes tema kirjalikul nõusolekul.

§ 3.  Lähetuse vormistamine

 (1) Riigisisene teenistuslähetus fikseeritakse dokumendihaldussüsteemis Amphora.

 (2) Volikogu liikme välislähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga, volikogu esimehe välislähetuse käskkirja allkirjastab volikogu aseesimees.
[RT IV, 28.05.2019, 9 - jõust. 31.05.2019]

 (3) Vallavalitsuse liikme välislähetus vormistatakse vallavanema käskkirjaga, vallavanema välislähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.
[RT IV, 28.05.2019, 9 - jõust. 31.05.2019]

 (31) Lähetuskäskkirjas märgitakse vähemalt lähetuse sihtkoht, organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.
[RT IV, 28.05.2019, 9 - jõust. 31.05.2019]

 (4) Volikogu esimehe või vallavanema lähetuse korral märgitakse käskkirjas ka tema asendaja.

 (5) Käskkiri vormistatakse üldjuhul vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.

 (6) Volikogu esimehe käskkirja vormistab ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab volikogu sekretär. Vallavanema käskkirja vormistab ning käskkirja alusmaterjalid säilitab vallakantselei.

 (7) Lähetus vormistatakse kooskõlas ametiasutuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

§ 31.  Lähetustulemuste aruanne

 (1) Välislähetuse kohta esitab volikogu esimees kirjaliku lähetustulemuste aruande volikogule lähetusele vahetult järgneval volikogu istungil, volikogu liige ja vallavanem esitavad kirjaliku aruande volikogu esimehele ning valitsuse liige vallavanemale, mille kohta antakse informatsiooni lähetusele vahetult järgneval volikogu istungil.

 (2) Aruandes nimetatakse lähetuse käigus toimunud olulised kohtumised ja arutusel olnud teemad, edasise koostöö võimalused, kokkulepped jm oluline teave. Aruandele lisatakse lähetuses allkirjastatud lepingute, protokollide ning vajaduse korral muude materjalide koopiad.

 (3) Samal eesmärgil lähetatud mitu lähetatut võivad aruande esitada ühiselt.
[RT IV, 28.05.2019, 9 - jõust. 31.05.2019]

§ 4.  Lähetuskulude hüvitamine

 (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras, lähetuskulude aruande alusel.

 (11) Lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid esitab volikogu esimees volikogu aseesimehele, volikogu liige ja vallavanem volikogu esimehele ning vallavalitsuse liige vallavanemale kinnitamiseks.
[RT IV, 28.05.2019, 9 - jõust. 31.05.2019]

 (2) Volikogu liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu ja makstakse lähetuses viibimise aja eest päevaraha Märjamaa valla eelarves volikogule eraldatud vahenditest, vallavanemale ja valitsuse liikmele eelarves vallavalitsusele eraldatud vahenditest.

 (3) Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta. Välislähetuse päevaraha suuruse määramisel lähtutakse tulumaksuseaduse §-st 13 ja Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määrusest nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json