SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2021, 23

Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord
[RT IV, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

Vastu võetud 17.02.2016 nr 3
RT IV, 26.02.2016, 3
jõustumine 29.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2017RT IV, 28.06.2017, 4201.07.2017
19.09.2018RT IV, 28.09.2018, 201.10.2018
19.12.2018RT IV, 29.12.2018, 701.01.2019
22.04.2020RT IV, 24.04.2020, 2327.04.2020
17.03.2021RT IV, 26.03.2021, 101.04.2021
19.05.2021RT IV, 28.05.2021, 401.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, erakooliseaduse § 2 lõike 1 ja § 22 lõike 4 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 452 lõike 1 alusel.
[RT IV, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrus reguleerib Rakvere linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt toetuse määramist lapsehoiuteenuse osutajale ning eralasteaia pidajale.
[RT IV, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Lapsehoiuteenuse toetus
[RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja määruse tähenduses on füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on kehtiv tegevusluba.

  (2) Lapsehoiuteenuse toetuse saajaks on 3-7-aastane laps:
  1) kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn ja
  2) kellele lapsehoiuteenuse osutamine toimub arsti soovituse ja linnavalitsuse lastehoolekande komisjoni ettepanekul.

  (3) Toetuse määr ühe lapse kohta ühes kalendrikuus on 70-95% Rakvere linnavalitsuse kinnitatud munitsipaallasteasutuste kulude madalaimast maksumusest ühe lapse kohta kuus.

  (4) Lapsehoiuteenuse toetuse saamiseks esitab avalduse lapse vanem või seaduslik esindaja.

  (5) Lapsehoiuteenuse toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab Rakvere linnavalitsus. Taotluse rahuldamisel sõlmitakse toetuse kasutamise kohta leping, kus sätestatakse toetuse suurus ühe teenuse saaja kohta ühes kuus, arveldamise kord ja vanema omaosaluse määr.

  (6) Toetust makstakse alates lapsehoiuteenuse osutamise alguskuupäevast kuni lapsehoiuteenuse osutamise lõppemiseni või lapse seitsmeaastaseks saamisel õppeaasta lõpuni.

  (7) Toetus makstakse lapsehoiuteenuse osutajale arve alusel eelmisel kuul osutatud lapsehoiuteenuse eest. Arve tuleb esitada iga kuu 5. kuupäevaks. Arvel peab olema ära näidatud teenuse saaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.Toetus makstakse lapsehoiuteenuse osutajale arve alusel eelmisel kuul osutatud lapsehoiuteenuse eest. Arve tuleb esitada iga kuu 5. kuupäevaks. Arvel peab olema ära näidatud teenuse saaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood
[RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.   Toetuse määr

  (1) Toetuse määr ühe lapse kohta ühes kalendrikuus on 70-95% Rakvere linnavalitsuse kinnitatud munitsipaallasteasutuste kulude madalaimast maksumusest ühe lapse kohta kuus.

  (2) Linnavalitsus kinnitab toetuse määra ja teenuse saajate arvu eelarveaastaks hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist arvestades eelarve võimalusi ja teenuse vajajate arvu. Toetuse määr kehtestatakse ühe kuu ja ühe tööpäeva kohta. Tööpäeva maksumus on 1/20 kuu toetusest.

2. peatükk Lapsehoiuteenuse rahastamine 
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Lapsehoiuteenuse rahastamise alused
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.   Toetuse taotlemine
[Kehtetu- RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 6.   Taotluse läbivaatamine
[Kehtetu- RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 7.   Toetuse määramine ja maksmine
[Kehtetu- RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.   Lapsehoiuteenuse osutaja teavitamiskohustus
[Kehtetu- RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 9.   Toetuse muutmine või maksmise lõpetamine
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

21. peatükk Eralasteaia toetamine 

§ 91.   Eralasteaed ja nõuded toetuse saajale

  (1) Eralasteaed on eraõigusliku juriidilise isiku asutus (edaspidi eralasteaia pidaja), mis tegutseb erakooliseaduse alusel, omab kehtivat koolitusluba ning võimaldab alusharidust koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

  (2) Toetuse saamiseks peab eralasteaia pidaja vastama järgmistele nõuetele:
  1) eralasteaia pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) eralasteaia pidajal on kehtiv koolitusluba;
  3) eralastaed asub Rakvere linna haldusterritooriumil;
  4) eralasteaias käiv laps on kahe- (on saanud kaheaastaseks jooksva aasta 30. septembriks) kuni seitsmeaastane (või kuni koolis õppima asumiseni) ning tema enda ja ühe seadusliku esindaja elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn.
[RT IV, 28.05.2021, 4 - jõust. 01.09.2021]
  5) toetatava lapse andmed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  6) toetatav laps ei kasuta lapsehoiuteenust või õppekohta teises asutuses;
  7) eralasteaia pidajal ei ole ajatamata maksuvõlga.

§ 92.   Toetuse määr

  (1) Toetuse määr ühe lapse kohta kuus on kuni 100% Rakvere linna munitsipaallasteaia õppekoha jooksvaks eelarveaastaks kehtestatud ühe kuu madalaimast arvestuslikust maksumusest. Kui ühe kuu madalaim arvestuslik maksumus on väiksem kui eelmisel eelarveaastal, makstakse toetust eelmise eelarveaasta määra alusel.
[RT IV, 26.03.2021, 1 - jõust. 01.04.2021]

  (2) Rakvere linnavalitsus kinnitab toetatavate õppekohtade maksimaalse arvu eelseisvaks õppeaastaks hiljemalt 1. juuliks.
[RT IV, 29.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 93.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse saamiseks eelseisvaks õppeaastaks esitab eralasteaia pidaja Rakvere Linnavalitsusele elektrooniliselt taotluse hiljemalt 1. septembril.

  (2) Taotluses tuleb märkida järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja eralasteaia nimi, kontaktandmed;
  2) toetatavate laste arv;
  3) lapsevanema poolt tasumisele kuuluv summa.

  (3) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab Rakvere linnavalitsus korraldusega. Toetus määratakse eralasteaia pidajale iga lapse kohta ühes kuus. Korralduses märgitakse toetuse saaja andmed, eralasteaia nimi, toetatavate laste maksimaalne arv ning vajadusel muud toetuse määramisega seotud tingimused

  (4) Toetust makstakse igakuiselt. Toetuse maksmise aluseks on eralasteaias käivate laste arv Eesti Hariduse Infosüsteemis jooksva kuu 10. kuupäeva seisuga. Toetuse maksmiseks esitab eralasteaia pidaja arve, milles on näidatud toetatavate laste arv. Arve tasub Rakvere Linnavalitsus 14 päeva jooksul pärast 10. kuupäeva möödumist. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole. Juhul, kui esitatud arves on puudusi, pikeneb toetuse maksmise tähtaeg puuduste kõrvaldamise tähtaja võrra.

  (5) Eralasteaia pidaja täidab teavitamiskohustust määruse §-s 8 sätestatud korras.
[RT IV, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

3. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 10.   Järelevalve

  (1) Ametiasutusel on õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

  (2) Linnavalitsus võib otsustada toetuse maksmise peatamise või lõpetada toetuse maksmise ja nõuda makstud toetuse täielikult või osaliselt tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud käesolevas määruses ja lepingus ettenähtud tingimustel;
  2) toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  3) toetuse saaja ei täida sotsiaalhoolekande seaduses või erakooliseaduses, selle alusel antud õigusaktides ja käesolevas määruses sätestatud kohustusi;
[RT IV, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]
  4) selgub, et toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Enne määruse jõustumist eraldatud toetuse maksmine toimub vastavalt sõlmitud toetuse kasutamise lepingule, kuid mitte kauem kui 2016. aasta 31. detsembrini. Muus osas kohaldatakse lapsehoiuteenuse osutamisele käesolevas määruses sätestatut.

  (21) Toetuse määra õppeaastaks 01.09.2017- 31.08.2018 kehtestab Rakvere linnavalitsus hiljemalt 1. augustil 2018. a.
[RT IV, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

  (22) Käesoleva määruse alusel lapsehoiuteenust saavate ja eralasteaias käivate laste vanematele makstakse toetust eralasteasutuse õppemaksu tasumisel 2020. aasta aprilli ja mai eest määras, mis on kuni 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Eralasteasutustes käiva lapse vanem esitab igakuuliselt toetuse saamiseks Rakvere Linnavalitsusele taotluse, milles tuleb esitada järgmised andmed:
  1) taotleja ja lapse nimi ning kontaktandmed;
  2) pangakonto andmed;
  3) tasu maksmist tõendavad dokumendid.
[RT IV, 24.04.2020, 23 - jõust. 27.04.2020]

  (23) Käesoleva määruse § 92lõikes 1 sätestatud toetuse määra kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021 a.
[RT IV, 26.03.2021, 1 - jõust. 01.04.2021]

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud] .

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json