SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2021, 36

Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 22.02.2012 nr 62
RT IV, 01.02.2013, 19
jõustumine 27.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016
06.12.2018RT IV, 13.12.2018, 2301.01.2019
20.05.2021RT IV, 28.05.2021, 1031.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ning arvestades tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 53.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord.

  (2) Toetust antakse Tartu linna eelarvest.

  (3) Toetust antakse Tartu linnas koduõendusteenust osutavale isikule (edaspidi: raviasutus) koduõendusteenuse osutamiseks vajalike vahendite ostmiseks.

§ 2.   Toetuse andmise kriteeriumid

  (1) Toetust antakse raviasutusele, kes:
  1) osutab Tartu linnas jooksval aastal koduõendusteenust Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel või
  2) on Tartus asuva tervisekeskuse koduõendusteenuse osutaja, kuid kellega Eesti Haigekassa ei ole koduõendusteenuse lepingut sõlminud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud raviasutus peab ostma koduõendusteenuse osutamiseks vajalikke hooldus-, põetus- ja õendusvahendeid, mille soetamise eest ei tohi nõuda patsiendilt täiendavat tasu.
[RT IV, 28.05.2021, 10 - jõust. 31.05.2021]

§ 3.   Toetuse andmine

  (1) Koduõendusteenuse osutamise toetamiseks antava rahasumma suuruse kinnitab linnavolikogu eelarvega.

  (2) Sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond) teeb järelepärimise Eesti Haigekassale:
  1) käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud raviasutuste ja nendega sõlmitud lepingute kohta (ravijuhud, rahaline maht);
  2) tervisekeskuste tervishoiuteenuste osutajate poolt eelmisel kalendriaastal koduõendusteenuse osutamise eest esitatud raviarvete kohta (ravijuhud, rahaline maht) tervisekeskuste või tervisekeskuste tervishoiuteenuste osutajate lõikes.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 kohaselt saadud andmete täpsustamiseks võib osakond esitada täiendava järelepärimise tervisekeskuste tervishoiuteenuse osutajatele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete saamisel informeerib osakond raviasutust toetuse saamise võimalusest ja küsib nõusolekut käesoleva määruse tingimuste täitmise kohta.

  (5) Raviasutusele toetuse arvutamisel jagatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summa nõusoleku andnud raviasutuste vahel proportsionaalselt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rahalistele mahtudele.
[RT IV, 28.05.2021, 10 - jõust. 31.05.2021]

§ 4.   Lepingu sõlmimine

  (1) Raviasutusega, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi: toetuse saaja), sõlmib osakonna juhataja toetuse kasutamise lepingu hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Lepingute tüüpvormid kinnitab osakond korraldusega.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Enne lepingu sõlmimist kontrollib osakond toetuse saaja poolt eelnevalt saadud toetuse kasutamise kohta aruande esitamist. Toetuse saaja kohta nõuetekohase aruande puudumise korral annab osakond toetuse saajale tähtaja nõuetekohase aruande esitamiseks.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 5.   Toetuse andmata jätmine

  Kui raviasutus ei ole § 4 lõike 3 või § 6 lõike 3 kohaselt antud tähtajaks nõuetekohast aruannet esitanud, on linnavalitsusel õigus teha otsus, millega jäetakse toetus andmata.

§ 6.   Aruanne

  (1) Toetuse saaja esitab iga aasta 15. juuliks ja 15. jaanuariks aruande koduõendusteenuse osutamise kohta. Aruandes näidatakse ravijuhud, patsiendi vanus, sugu, suunav arst, ravi algus, ravi lõpp, tehtud visiitide arv ja osutatud koduõendusteenus.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 28.05.2021, 10 - jõust. 31.05.2021]

  (3) Kui esitatud aruanne ei vasta nõuetele, annab osakond toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 7.   Toetuse kasutamise lepingu lõpetamine

  Leping toetuse saamise kohta lõpetatakse ja osakonna nõudel kannab toetuse saaja toetuse tagasi, kui:
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
  3) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. veebruaril 2012. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json