HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord huvikoolides

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2021, 37

Huvihariduse toetamise kord huvikoolides

Vastu võetud 26.05.2021 nr 95
jõustumine 01.08.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Toila vallas (edaspidi vald) elavate üldhariduskoolides õppivate õpilaste ja noorte (edaspidi õpilase) huvihariduse toetamist vallaeelarvest teise kohaliku omavalitsuse munitsipaal- ja erahuvikoolis.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus - omandatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud huvikoolis õppekavapõhise õppena vastavalt huvikooli seadusele ja selle alusel kehtestatud huviharidusstandardile;
  2) huvikool - on munitsipaal- või erahuviharidusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades;
  3) erahuvikool - on koolitusluba omav huvikool, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on huvitegevuse pakkumine ja kelle õppekava on registreeritud EHISes;
  4) huvikooli õpilaskoht - on ühe õpilase huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses;
  5) õpilane - rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elav 7–19 aastane laps ja noor, kes osaleb huvihariduses;
  6) vallavalitsus – ametiasutus.

§ 3.   Huvihariduse toetamine

  (1) Toetatakse õpilase kuni kahe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust munitsipaal- või erahuvikoolis (edaspidi huvikool) vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikirja alusel. Õppetasu maksab lapsevanem või tema seaduslik esindaja. Kui õpilane soovib kasutada väljaspool valda rohkem kui kahte huvitegevusena pakutavat teenust, otsustab lapsevanem või tema seaduslik esindaja, missuguse huvitegevuse tasu kompenseerimises osaleb vald.

  (2) Erahuvikoolidele, kes on registreeritud teise kohaliku omavalitsuse territooriumil, aga tegutsevad vallas ning on taotlenud tegevustoetust vastavalt Toila Vallavolikogu 28.10.2020 määruse nr 87 „ Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord” alusel, ei väljastata garantiikirja ja ei maksta toetust käesoleva määruse kohaselt. Välja arvatud õppuri huvitegevuse omandamisel väljaspool valda.

  (3) Makstava toetuse maksimaalne suurus on:
  1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) erahuvikooli puhul kuni 25 eurot kuus lapse kohta.

  (4) Toetuse maksmise aluseks on huvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ja EHIS-sse kantud õpilaste nimekiri.

  (5) Taotluse garantiikirja väljastamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele hiljemalt 30. septembriks. Taotluse garantiikirja väljastamiseks saab taotleda üks korda aastas. Taotlus esitatakse vallavalitsusele posti teel aadressile Pikk 13a, Toila alevik, Toila vald, 41702 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile [email protected].
Taotlus peab sisaldama:
  1) lapsevanema või tema seadusliku esindaja andmeid ja lapse andmeid;
  2) huvikooli nime ja kontaktandmeid ning huvitegevuse nimetust, mille kulude katmist taotletakse.

  (6) Vallavalitsus menetleb ainult tähtaegselt esitatud ja käesoleva korra tingimustele vastavaid taotlusi.

  (7) Toetus kantakse kooli pidaja pangakontole esitatud arvete ja õpilaste nimekirja alusel.

  (8) Vallavalitsus kontrollib arvel märgitud andmete vastavust käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustele.

  (9) Huvikool on kohustatud koheselt tegema muudatused EHISe andmetes huvikoolist lahkunud õpilase kohta.

  (10) Vallaeelarvest ei toetata eelkooliealiste laste ja täiskasvanute huvihariduse omandamist.

§ 4.   Garantiikirja väljastamisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus keelduda garantiikirja väljastamisest, kui esitatud taotlus ei ole vastavuses käesolev korraga.

§ 5.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. augustil 2021. a.

  (2) Määrust rakendatakse uutele õpilastele alates 2021/2022 õppeaastast.

Roland Peets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json