ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2022, 6

Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 19.05.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel ja s otsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad Mulgi vallas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m² eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta.

  (3) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse arvesse eluruumi üldpind.

  (4) Kui eluruumi kasutab üksinda elav pensionär ning osalise või puuduva töövõimega inimene, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m².

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür 6 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 18 eurot ühe inimese kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 10 eurot ühe inimese kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
kaugküttega eluruumis 10 eurot ruutmeetri kohta kuus;
kaugkütteta eluruumis 10 eurot ruutmeetri kohta kuus;
elektriküttega eluruumis 10 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 50 eurot üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 35 eurot kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 5 eurot kuus;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,25 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot eluruumi 1 m2 ruutmeetri kohta kuus;
  11) tegelik olmejäätmete veotasu kuus.

  (2) Piirmääradest väiksemate eluasemekulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks tegelikud eluasemekulud.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Mulgi Vallavolikogu 17.12.2019 määrus nr 112 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json