Teksti suurus:

Paide Linnavolikogu 21. novembri 2019 määruse nr 20 "Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2024
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2024, 1

Paide Linnavolikogu 21. novembri 2019 määruse nr 20 "Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 16.05.2024 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 34 ja etendusasutuse seaduse § 2 lõigete 1 ja 2, § 21 ja § 4 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Paide Linnavolikogu 21. novembri 2019 määrust nr 20 „Paide Muusika- ja Teatrimaja“ muudetakse järgmiselt:
1) Paragrahvi 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Paide Muusika- ja Teatrimaja täidab oma ülesandeid tegutsemiskohtade kaudu:
1) Paide kultuurikeskus, Pärnu tn 18, Paide linn;
2) Anna vaba aja maja, Kanarbiku tee 4, Anna küla;
3) Roosna-Alliku rahvamaja, Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik;
4) Viisu rahvamaja, Viisu mnt 4, Viisu küla;
5) Sargvere keskusehoone, Pikk tn 4, Sargvere küla.“
2) Paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) PaMT põhitegevusala on teatri- ja tantsuetenduste või kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus ja lavakunsti abitegevused. PaMT tegevuse eesmärk on pakkuda kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele.“
3) Paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) PaMT ülesanded on:
1) teatri- ja tantsulavastuste ettevalmistamine ja korraldamine;
2) kontsertlavastuste ja kontsertide ettevalmistamine ja korraldamine;
3) Paide linna kultuurisündmuste ja -tegevuste korraldamine;
4) Professionaalse teatri arendamine, toetamine ja alalhoidmine;
5) professionaalse kino vahendamine;
6) huvitegevuse (sh teatristuudio) korraldamine;
7) konverentsiteenuste pakkumine;
8) rahvuskultuuri alalhoidmine ja edendamine ning kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine;
9) PaMT ruumide rendile andmine;
10) koostöö tegemine teiste kultuuri- ja haridusasutustega;
11) PaMT põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
12) kultuurivaldkonna projektide koostamine ja juhtimine.“
4) Paragrahvi 6 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teatri põhitegevuse aluseks on repertuaariplaan. Repertuaariplaani kavandi esitab teatrijuht PaMT direktorile kinnitamiseks eelneva aasta 31. augustiks.“
5) Paragrahvi 6 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Teater loob ja korraldab erineva vormilaadiga teatrietendusi Paides, mujal Eestis ja välisriikides. Teater algatab ja korraldab koostööprojekte ja osaleb nendes.“
6) Paragrahvi 10 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. PaMT direktor ja linnavalitsus võivad teha ettepaneku nõukogu esimehele nõukogu koosoleku kokku kutsumiseks.“
7) Paragrahvi 10 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.
8) Paragrahvi 10 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa PaMT direktor.“
9) Paragrahvi 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) PaMT arengukava määratleb asutuse missiooni ja arengu põhisuunad, üldise tegevuskava ja vahendid. Arengukava kinnitab pärast nõukogu ja linnavalitsuse kooskõlastust PaMT direktor käskkirjaga.
(2) PaMT vaatab arengukava üle igal aastal ja esitab vajadusel muudatusettepanekud kooskõlastamiseks nõukogule ja linnavalitsusele.“
10) Paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Määruste kehtetuks tunnistamine
(1) Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrus nr 21 „Anna Vaba Aja Maja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrus nr 22 „Viisu Rahvamaja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.
(3) Paide Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määrus nr 26 „Roosna-Alliku Rahvamaja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.
(4) Lõigetes 1-3 nimetatud määruste alusel antud haldusaktid kehtivad nende kehtetuks tunnistamiseni.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. juulil 2024.

Priit Värk
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json