Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Alatskivi Valla Keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Alatskivi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2012, 2

Alatskivi Valla Keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 25.03.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 34 ja “Rahvaraamatukogu seadus” §6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Alatskivi Valla Keskraamatukogu (edaspidi keskraamatukogu; seaduse mõistes rahvaraamatukogu) on Alatskivi valla ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi tekstis raamatukogu), mille teeninduspiirkonnaks on Alatskivi valla haldusterritoorium.

  (2) Keskraamatukogu harukogudeks on Kokora Rahvaraamatukogu ja Nina Rahvaraamatukogu , millel on oma teeninduspiirkond ja põhimäärus.

  (3) Keskraamatukogu aadress on 60201 Tartumaa, Alatskivi vald, Alatskivi alevik.

  (4) Keskraamatukogul on oma eelarve ja pitsat ning võib omada arveldusarvet. Raamatupidamislikku arvestust peetakse Alatskivi Vallavalitsuses.

  (5) Keskraamatukogu ruumid, andmebaasid, kogud ja muu vara on Alatskivi valla vallavara.

  (6) Keskraamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest, kooliraamatukogu seadusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (7) Keskraamatukogu teeninduse korraldus , lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu poolt kinnitatud valla raamatukogude kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

  (8) Keskraamatukogu on rahvaraamatukogu, mis koordineerib ka Kokora ja Nina rahvaraamatukogude tööd.

  (9) Keskraamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades valla elanike vajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja eri laadi teavikuid.

  (10) Keskraamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Rahvaraamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (11) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 2.   Keskraamatukogu ülesanded

  Valla keskraamatukogu ülesanded on:
  1) teenindada lugejaid teavikute kohapeal kasutada andmise ja kojulaenutuse teel;
  2) komplekteerida oma kogud, säilitada ja teha need lugejatele kättesaadavaks;
  3) töödelda raamatukokku saabunud alg- ja vahendusinformatsiooni väljaanded ning koostada nende avamiseks vajalikud infosüsteemid (kataloogid, kartoteegid, andmebaasid);
  4) teha otsinguid andmebaasidest, vastata päringutele ja anda konsultatsioone, teha teatme-bibliograafiatööd;
  5) võimaldada juurdepääs rahvusvahelistesse elektroonilistesse andmebaasidesse;
  6) korraldada näitusi ja muid üritusi;
  7) kooskõlastada oma tegevus teiste raamatukogudega ja kultuuriasutustega;
  8) arendada koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega;
  9) osutada eriteenuseid (kopeerimine, andmebaaside kasutamine jms), mille eest võetava tasu kehtestab vallavalitsus;
  10) tellida rahvaraamatukogudes puuduvad teavikud lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu kas kodu- või välismaa raamatukogudest;
  11) organiseerida kultuuriüritusi;
  12) korraldada valla raamatukogunduslikku teenindust;
  13) teostada keskkomplekteerimist, keskkataloogi koostamist ja raamatukogudevahelise laenutuse korraldamist;
  14) teenindada J. Liivi nimelise Alatskivi Keskkooli kooliraamatukogu fondi lähtuvalt seadusest ja kooli põhikirjas sätestatust.

§ 3.   Keskraamatukogu juhtimine

  (1) Rahvaraamatukogu tööd juhib juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (4) Juhatajal peab olema kõrgharidus. Kui juhatajal ei ole raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (5) Raamatukogu juhataja vastutab raamatukogu tegevuse, arengu ja vara eest; tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise.

  (6) Finantsdokumentidele allkirja andmise õigus raamatukogu nimel on juhatajal või tema poolt volitatud isikul.

  (7) Juhataja kohustused on:
  1) raamatukogu töötajate struktuuri ja koosseisu projekti esitamine vallavalitsusele kinnitamiseks;
  2) raamatukogu eelarve projekti koostamine ja nõukoguga kooskõlastatult vallavalitsusele esitamine;
  3) kinnitatud eelarve alusel vallavanemale ettepanekute tegemine töötajatega töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks ning töö- ja lisatasude määramiseks;
  4) raamatukogu arengukava koostamine koostöös nõukoguga;
  5) töötajate ametijuhendite väljatöötamine ja kinnitamine;
  6) töösisekorraeeskirjade väljatöötamine ja kehtestamine;
  7) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevate muude ülesannete täitmine;
  8) eelarveliste vahendite sihipärane kasutamine.

  (8) Juhataja õigused on:
  1) raamatukogu põhimääruse muutmise ja täiendamise ettepanekute koostamine;
  2) raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisest osavõtmine omavalitsuse organites;
  3) raamatukogu esindamine;
  4) kehtestatud eelarve alusel eelarveliste vahendite käsutamine;
  5) raamatukogu tegevusplaanide koostamine;
  6) kogude täiendamise korraldamine vahetuste ja ostudega ning annetuste vastuvõtmise teel;
  7) raamatukogule mittevajalike trükiste tasuta üleandmise või müümise korraldamine.

  (9) Oma õiguste ja kohustuste täitmiseks ning raamatukogu tegevuse korraldamiseks annab juhataja välja käskkirju.

§ 4.   Keskraamatukogu nõukogu

  (1) Alatskivi Vallavalitsus kinnitab 5-liikmelise raamatukogude nõukogu koosseisu neljaks aastaks.

  (2) Nõukogusse kuuluvad: üks liige Alatskivi Vallavolikogu liikmete hulgast, üks liige J.Liivi nim Alatskivi Keskkoolist hoolekogu ettepaneku alusel, üks liige Alatskivi raamatukogu teeninduspiirkonna poolt raamatukogu juhataja ettepaneku alusel, üks liige Nina raamatukogu teeninduspiirkonna poolt raamatukoguhoidja ettepaneku alusel ja üks liige Kokora raamatukogu teeninduspiirkonna poolt sealse raamatukoguhoidja ettepaneku alusel.

  (3) Nõukogu valib oma koosseisust esimehe lihthäälteenamusega.

  (4) Nõukogu töökord:
  1) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui 2 korda aastas. Nõukogu koosolekud protokollitakse ja protokollid säilitatakse raamatukogus.
  2) nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja 2 nõukogu liiget;
  3) keskraamatukogu juhataja ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid tal on õigus osaleda kõigil nõukogu koosolekutel.

  (5) Nõukogu pädevus:
  1) raamatukogu eelarve, tööplaani ja aruande läbivaatamine ning töö hindamine;
  2) arengukava koostamine;
  3) ettepanekute tegemine raamatukogu arengu ja koostöö kohta teiste asutustega;
  4) ettepanekute tegemine raamatukogu lahtiolekuaegade suhtes;
  5) raamatukogu kasutamise eeskirjade projekti kooskõlastamine enne volikogule esitamist.

§ 5.   Keskraamatukogu vara ja vahendid

  (1) Raamatukogu vara moodustavad Alatskivi valla ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikute poolt tema kasutusse antud varad.

  (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara Alatskivi vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra alusel, tagab vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise.

§ 6.   Keskraamatukogu finantseerimine

  (1) Keskraamatukogu finantseeritakse:
  1) Alatskivi valla eelarvest;
  2) annetustest;
  3) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  5) riigieelarvest.

  (2) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud:
  1) teavikute soetamiseks;
  2) riiklike programmide realiseerimiseks.

  (3) Alatskivi Vallavalitsus tagab:
  1) keskraamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majanduskulud;
  2) töötajate töötasu;
  3) kogu regulaarse varustatuse teavikutega lähtuvalt keskraamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust.

§ 7.   Aruandlus, kontroll ja järelevalve

  (1) Rahvaraamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded. Vallavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande rahvaraamatukogule riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.

  (2) Raamatukogu esitab eelarve täitmise ja statistilise aruande õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Järelevalvet keskraamatukogu tegevuse üle teostab üldkogu fondi kohta Alatskivi Vallavalitsus ja koolifondi kohta J.Liivi nim Alatskivi Keskkooli juhtkond.

§ 8.   Keskraamatukogu tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Keskraamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu. Keskraamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus kirjalikult Kultuuriministeeriumile.

§ 9.   Põhimääruse rakendamine

  (1) Käesolev põhimäärus jõustub 2010.aasta 01.aprillist.

  (2) Alatskivi Vallavolikogu 30. novembri 2000. a määrus nr 28 “Alatskivi Valla Keskraamatukogu põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks. (KO 2001,86,1511)

Ago Sütt
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json