Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2013, 22

Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 19.06.2013 nr 10
jõustumine 01.07.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 35 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolevat korda (edaspidi kord) rakendatakse Meeksi valla ametiasutuse hallatava asutuse asutamisel, haldamisel, ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi asutus) on Meeksi valla omanduses olev ja vallavalitsuse haldusalas tegutsev organisatsiooniliselt iseseisev institutsioon, mille ülesandeks on Meeksi valla kui omavalitsusüksuse poolt pakutavate vajalike teenuste osutamine.

 (3) Asutus ei ole juriidiline isik.

 (4) Asutusel on oma nimi ning dokumendiplangid, tal võib olla pangaarve, pitsat ja oma sümboolika.

 (5) Asutuse asutamise, ümberkorraldamise ning tegevuse lõpetamise otsustab Meeksi vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) Meeksi Vallavalituse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul.

§ 2.  Asutuse asutamine

 (1) Asutus asutatakse Meeksi valla kui omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks haridus-, kultuuri-, sotsiaal- või teistes valdkondades.

 (2) Asutuse asutamiseks esitab vallavalitsus vallavolikogule otsuse eelnõu, millele lisatakse seletuskiri ja asutuse põhimääruse projekt.

 (3) Otsuse eelnõu peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) asutuse nimi;
 2) asutuse asutamise kuupäeva.

 (4) Otsuse eelnõule lisatud seletuskiri peab sisaldama:
 1) asutamise põhjendust (tegevusvaldkonnad, vajadus osutada teenuseid asutuse kaudu, võimalikud muudatused vallavalituse ametiasutuste struktuuris);
 2) asutamise majanduslikke kaalutlusi (asutamiseks ja tegevuse finantseerimiseks vajalik raha vallaeelarves või raha saamise viis, teenused, millest laekub raha vallaeelarvesse ning tegevuseks vajalik vara või selle saamise viis ja loodava asutuse tulevane asukoht);
 3) andmeid uue asutuse töötajate arvu ja koosseisu ning kvalifikatsiooninõuete kohta;
 4) asutuse asutamisest tingitud muudatusi valla õigusaktides.

 (5) Asutust ei asutata, kui:
 1) jooksval eelarveaastal puudub vallaeelarves asutuse moodustamiseks vajalik raha;
 2) asutuse täidetavad ülesanded ei tulene seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannetest;
 3) puudub vajadus osutada teenuseid vallaasutuse kaudu.

§ 3.  Astuse põhimäärus

 (1) Asutuse põhimääruse kinnitab vallavolikogu.

 (2) Põhimäärus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) asutuse nimi ja asukoht;
 2) asutuse tegevusvaldkonnad ja osutatavad teenused;
 3) asutuse juhtimise ja tegevuse kontrollimise kord;
 4) muud tegevuse korraldamiseks olulised sätted.

§ 4.  Asutuse nimi

 (1) Asutuse nimi peab asutust eristama teistest asutustest.

 (2) Asutuse nime võib muuta, kui asutuse tegevusvaldkonnad või osutatavad teenused on muutunud võrreldes asutuse asutamise ajaga, asutus korraldatakse ümber või ei iseloomusta asutuse nimi muul põhjusel asutuse osutatavaid teenuseid.

 (3) Asutuse nime muudab vallavolikogu.

§ 5.  Asutuse tegevus

 (1) Asutus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning põhimääruses (põhikirjas) sätestatud õigustest ja kohustustest.

 (2) Töötamine asutuses toimub töölepingu alusel ja töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

§ 6.  Asutuse juhtimine

 (1) Asutust juhib asutuse juht (direktor, juhataja), kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema asetäitja.

 (2) Asutuse juht täidab järgmiseid ülesandeid:
 1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise üle;
 2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja –asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab,muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
 5) esitab asutuse eelarve projekti;
 6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

 (3) Lisaks käesoleva paragrahvi 2.lõikes toodud ülesannetele võib asutuse põhimääruses ette näha ka teisi asutuse juhi ülesandeid.

§ 7.  Asutuse koosseisud ja töö tasustamine

 (1) Asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab asutuse juht kooskõlastatult vallavalitsusega

 (2) Töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu.

§ 8.  Asutuse raamatupidamine ja varad

 (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt raamatupidamise seadusele, raamatupidamis-toimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Meeksi valla õigusaktidele.

 (2) Asutuse valduses olevat vallavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva vallavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Meeksi valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

 (3) Asutuse tegevust finantseeritakse vallaeelarvest.

 (4) Asutus võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjadega kehtestatud korras.

 (5) Asutuse juht peab teavitama eraldistest või annetustest vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

 (6) Asutuse põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 9.  Asutuse ümberkorraldamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Asutuse ümberkorraldamine korra tähenduses seisneb asutuse muutmises, ühinemises või jagunemises.

 (3) Asutused ühinenvad või jagunevad järgmiselt:
 1) asutused ühendatakse üheks asutuseks, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
 2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
 3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jaotatav asutus lõpetab tegevuse;
 4) asutus jaotatakse, kusjuures jaotatav asutus lõpetab tegevuse ning selle baasil asutatakse vähemalt üks uus asutus ja vähemalt ühele olemasolevale asutusele antakse üle osa jaotatava asutuse ülesandeid ja/või vara;
 5) asutus eraldatakse teisest asutusest, selle tulemusena moodustatakse uus asutus ja säilib esialgne asutus;
 6) Vallavolikogu otsusega võib asutuse ümber korraldada muul viisil.

 (4) Asutuse ümberkorraldamisel võidakse õigusaktidega ettenähtud korras osa ülesandeid või vara üle anda vallavalitusele, sihtasutusele või äriühingule.

 (5) Asutuse ümberkorraldamiseks esitab vallavalitsus vallavolikogule otsuse eelnõu, mis peab sisaldama:
 1) otsustust asutuse ümberkorraldamise kohta;
 2) ümberkorraldatava asutuse nime;
 3) asutuse ümberkorraldamise viisi viitega ühele käesoleva paragrahvi 3.lõikes sätestatud alustest;
 4) asutuse ümerkorraldamise põhjendus;
 5) kui asutuse ümberkorraldamisega kaasneb asutuse lõpetamine, siis lõpetatava asutuse nimi;
 6) asutuse ümberkorraldamise päev;
 7) korraldus vallavalitusele asutuse ümberkorraldamise alustamiseks ja vastava komisjoni moodustamiseks

§ 10.  Asutuse tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse tegevus lõpetatakse, kui:
 1) asutuse täidetavate ülesannete äralangemisel puudub vajadus tegevust jätkata;
 2) puudub vajadus osutada teenuseid asutusena;
 3) see tuleneb seadusest, vallavolikogu määrusest või otsusest.

 (2) Asutuse tegevuse lõpetamiseks esitab vallavalitsus vallavolikogule otsuse eelnõu, mis peab sisaldama:
 1) otsustus asutuse lõpetamise kohta;
 2) lõpetatava asutuse nimi;
 3) tegevuse lõpetamise põhjendus;
 4) majanduslikud kaalutlused, sealhulgas ettepanekud asutuse valduses oleva vallavara ning asutuse tegevuse finantseerimiseks ettenähtud eelarveassigneeringute edasise kasutamise kohta;
 5) ülevaade asutuse varaliste kohustuste täitmise võimalustest; asutuse tegevuse lõpetamisest tingitud võimalikud muudatused valla õigusaktides.

§ 11.  Komisjoni moodustamine

  Asutuse ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks moodustatakse ümberkorraldamis- või likvideerimiskomisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni koosseisu, töö alustamise ja lõpetamise aja kinnitab vallavalitus korraldusega.

§ 12.  Komisjoni koosolek

 (1) Komisjon teeb asutuse ümberkorraldamist või tegevuse lõpetamist puudutavad otused komisjoni koosolekul.

 (2) Esimese komisjoni koosoleku kutsub kokku vallavalitsus. Komisjoni koosolekute kokkukutsumise ja täpsema töökorra otsustab komisjon esimesel koosolekul.

 (3) Koosolekuid juhatab komisjoni esimees või esimehe puudumisel tema poolt määratud komisjoni liige.

 (4) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni liikmetest.

 (5) Koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja. Koosoleku protokollid lisatakse komisjoni töö lõppedes asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktile.

§ 13.  Komisjoni pädevus

 (1) Komisjoni tegevus on suunatud asutuse ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks, selleks komisjon:
 1) kooskõlastab asutuse tegevuse lõpetamisel varalised tehingud;
 2) korraldab vallavara üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise;
 3) korraldab asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise;
 4) lahendab muid asutuse tegevuse lõpetamiseks või ümberkorraldamiseks vajalikke toiminguid.

 (2) Komisjon esitab vallavalitusele lõpparuande, mis sisaldab järgmisi andmeid:
 1) asutuse valduses oleva vallavara jaotusplaan;
 2) andmeid asutuse asjaajamise üleandmise kohta;
 3) ülevaade raamatupidamisega seonduvast;
 4) ülevaade personaliga seonduvast;
 5) ettepanekud valla õigusaktide muutmiseks.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva korra nõudeid järgides moodustatud asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalituse asutuste registris vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.

 (2) Asutuse andmed, kelle tegevus on lõpetatud käesoleva korra nõudeid järgides, kantakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri arhiivi vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.

 (3) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 01. juuli 1997. a määrus nr 7 “Kohaliku omavalituse asutuse asutamise, haldamise, reorganiseerimise ja likvideerimise korra kinnitamine”.

 (4) Määrus jõustub 01. juuli 2013. a.

Ene Runtel
volikogu aseesimees