EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaks Ridala vallas

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2013, 34

Reklaamimaks Ridala vallas

06.11.2013 10:10
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus akti numbris Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Ridala Vallavalitsuse 04.11.2013 taotlust nr 16-8.30/1335

Vastu võetud 20.06.2013 nr 99

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 punkti 2 ja 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1 ja § 10 ja maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 alusel.

§ 1.  Mõisted

 (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
 2) reklaamimaks – Ridala valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks;
 3) maksuobjekt – välireklaam, mida eksponeeritakse Ridala valla haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
 4) maksumaksja – maksuobjekti otsene valdaja;
 5) maksuhaldur – Ridala Vallavalitsus;
 6) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
 7) tagastusnõue – seaduses või haldusaktis ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks koostatud kirjalik taotlus, mis esitatakse maksuhaldurile reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni (edaspidi maksudeklaratsioon) paranduses või muus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
 8) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;
 9) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Ridala valla haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
 10) mobiilne konstruktsioon – sõiduk või haagis, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil spetsiaalselt paigutatud/pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
 11) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mis asub ehitisel või ehitise siseruumides avalikkusele suunatult või eraomandis oleval kinnistul, ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult;
 12) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.

 (2) Reklaamina ei käsitata:
 1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta ning käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet;
 2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
 3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
 4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
 5) märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks. Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses;
 6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

§ 2.  Maksuobjekt ja maksumaksja

 (1) Maksuobjektiks on Ridala valla haldusterritooriumil eksponeeritav välireklaam.

 (2) Maksumaksja on maksuobjekti valdaja. Kui maksuobjekti valdaja ei ole teada, maksab reklaamimaksu kinnisasja omanik, millel välireklaami eksponeeritakse.

§ 3.  Maksuhaldur

 (1) Maksuhaldur korraldab reklaamimaksu kogumist Ridala valla haldusterritooriumil.

 (2) Maksuhalduri volitused on majandusnõunikul ja pearaamatupidajal.

 (3) Maksuhalduril on reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seadusega antud õigused ja kohustused.

§ 4.  Reklaamimaksust vabastamine

  Reklaamimaksust on vabastatud:
 1) riigi-ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide reklaam ja kuulutused;
 2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam;
 3) mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille liikmeks või asutajaks on Ridala vald, neid või nende tegevusega seotud reklaami osas;
 4) majandus- või kutsetegevuse kohas (sealhulgas ehitisel, kinnistul) müüdava kauba ja osutatavate teenuste reklaam;
 5) piiratud territooriumil toimuval üritusel eskponeeritud reklaam;
 6) teatrietenduste, muuseumide, kunstinäituste, kinos linastuvate filmide, kultuuri, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
 7) seadusega nõutud korras paigutatud infotahvel, s.h. ehituse ja kaevetööde ajaks paigaldatud teave tööde teostajast, tellijast, projekteerijast ning tähtaegadest jms;
 8) sõidukil eksponeeritud reklaam (välja arvatud mobiilne reklaam);
 9) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
 10) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
 11) sotsiaalreklaam;
 12) mittestatsionaarne reklaam, mis on paigaldatud tegutsemiskoha ette selle lahtioleku ajaks reklaami ühe eksponeeritava pinna suurusega kuni 0,5 m2;
 13) füüsiliste isikute kuulutused selleks ettenähtud kohtades;
 14) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigaldatud teave (vastavalt Eesti Standardi EVS 613-2001 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine").

§ 5.  Taotlus reklaami paigaldamiseks

  Reklaami paigaldamiseks esitab maksumaksja maksuhaldurile vormikohase taotluse (lisa 1).

§ 6.  Reklaami paigaldusloa väljastamine

 (1) Reklaami paigaldamiseks väljastatakse paigaldusluba.

 (2) Paigaldusloa väljastab maksuhaldur 5 tööpäeva jooksul arvates maksumaksja poolt vormikohase taotluse esitamisest.

 (3) Reklaami paigaldusloale kantakse:
 1) maksumaksja registrikood või isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress;
 2) reklaami asukoht ja mõõtmed;
 3) paigaldusloa tähtaeg;
 4) eritingimused.

§ 7.  Reklaami paigaldusloa väljastamisest keeldumine

 (1) Maksuhaldur võib reklaami paigaldusloa väljaandmisest keelduda, kui:
 1) reklaamikandja või muu reklaamialune pind on korrastamata;
 2) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduse ja käesoleva määrusega sätestatud nõuetele;
 3) eelneva paigaldusloa kehtivuse ajal on reklaami avalikustaja jätnud täitmata temale tehtud ettekirjutused;
 4) maksumaksja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 5) maksumaksjal on paigaldusloa väljastamise ajal kohalike maksude võlgnevus maksuhalduri ees.

 (2) Reklaami paigaldusloa väljastamisest keeldumise korral esitab maksuhaldur maksumaksjale kirjaliku motiveeritud põhjenduse 5 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 8.  Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Maksuhaldur tunnistab paigaldusloa kehtetuks, kui maksumaksja:
 1) ei ole esitanud maksudeklaratsiooni vastavalt käesolevas määruses kehtestatud korrale;
 2) on reklaami paigaldamisel rikkunud käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid.

§ 9.  Reklaami ja reklaamiks mitteoleva teabe eemaldamine

 (1) Seadusega, käesoleva määrusega või paigaldusloa tingimustega vastuolus oleva reklaami või reklaamiks mitteoleva teabe peab maksumaksja vastavusse viima kehtivate õigusnormidega või eemaldama.

 (2) Maksuhalduril on õigusteha ettekirjutus reklaami vastavusse viimiseks või eemaldamiseks ja määrata selleks tähtpäev.

§ 10.  Maksumaksja kohustused

  Maksumaksja on kohustatud:
 1) paigaldama reklaami paigaldusloaga määratud tingimustel;
 2) tagama reklaami esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
 3) eemaldama reklaami ja reklaamikandja paigaldusloas määratud lõpptähtajal;
 4) tasuma reklaamimaksu vastavalt käesolevas määruses kehtestatud korrale.

§ 11.  Maksusoodustused

 (1) Maksuhaldur võib anda reklaamimaksu maksusoodustust maksumaksja taotluse alusel, eelkõige avalikust huvist lähtuvalt.

 (2) Maksusoodustuse andmise ja selle suuruse igal konkreetsel juhul otsustab maksuhaldur.

 (3) Taotluse maksusoodustuse saamiseks esitab maksumaksja maksuhaldurile vähemalt 14 kalendripäeva enne maksuperioodi algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, reklaami eksponeerimise asukohtade nimekiri, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksusoodustuse taotlus esitatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust, võib soodustust kohaldada hilisemast kuupäevast.

 (4) Maksusoodustust ei anta isikule, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid, kellel on Ridala valla kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on esitamata reklaamimaksu maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaami eest.

§ 12.  Maksumäär

 (1) Reklaamimaksu määr sõltub reklaamipinna suurusest:
 1) kuni 1,0 m2 eest 6 eurot kuus;
 2) üle 1,0 m2 kuni 4,0 m2 eest 13 eurot kuus;
 3) üle 4,0 m2 kuni 10,0 m2 eest 20 eurot kuus;
 4) üle 10,0 m2 kuni 20,0 m2 eest 25 eurot kuus.

 (2) Tarbijakrediidi lepingute reklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära.

 (3) Alkoholi välireklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära.

 (4) Reklaamiloata paigaldatud reklaamile kohaldatakse vastava maksumäära kolmekordset maksumäära kuni maksuotsuse andmiseni.

§ 13.  Reklaamimaksu arvutamine

 (1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind, mis on:
 1) tasapinnalise reklaami puhul selle asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
 2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindalade summa.

 (2) Kui reklaampind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini. Kui reklaampinna suurus on 0,5 ruutmeetrit või alla selle, loetakse reklaampinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit ning maksusumma arvutamisel korrutatakse (vajaduse korral diferentseeritud) maksumäär murdarvuga 0,5.

 (3) Kui korraga eksponeeritakse sama maksumääraga reklaami mitmel reklaampinnal ja mõni neist pindadest ei moodusta täisruutmeetrit, siis summeeritakse reklaampindade pindalad, misjärel kohaldatakse vajaduse korral lõikes 2 sätestatut.

 (4) Maksuhaldur annab välja maksuotsuse reklaamimaksu määramise kohta, mis peab vastama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri haldusakti nõuetele.

§ 14.  Maksudeklaratsioon

 (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (lisa 2) hiljemalt reklaami eksponeerimisele eelneval tööpäeval tema ametiruumides, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel. Kui reklaami eksponeerimise periood on üle 3 kalendrikuu, võib maksumaksja esitada maksudeklaratsiooni kalendriaasta kohta. Järgnevate aastate maksudeklaratsioon tuleb igal aastal esitada hiljemalt 10. jaanuariks.

 (2) Maksudeklaratsiooni peab olema allkirjastanud (elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon elektrooniliselt allkirjastanud) maksumaksja või tema esindusõiguslik isik.

 (3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märked selle laekumise kuupäeva ja andmete sisestamise kuupäeva kohta.

 (4) Kui maksumaksja eksponeerib reklaami korraga mitmel reklaampinnal, võib koostada ühe maksudeklaratsiooni.

 (5) Maksumaksja peab pidama maksuhaldurile esitatud maksudeklaratsiooni kohta arvestust.

§ 15.  Maksuperiood ja reklaamimaksu maksmine

 (1) Maksuperiood on kalendrikuu, vajaduse korral ka kalendripäevades mõõdetav ajavahemik, mil reklaami eksponeeritakse.

 (2) Maksukohustus tekib reklaami eksponeerimise päevast arvates.

 (3) Reklaamimaksu makstakse maksuhaldurile:
 1) kui maksuperiood on kuni 3 kalendrikuud, hiljemalt maksukohustuse tekkimise eelneval kalendripäeval;
 2) kui maksuperiood on pikem kui 3 kuud, makstakse reklaamimaksu kalendriaasta kvartalimaksetena. Esimene osamakse vastavalt lõike 3 punktile 1, järgmised osamaksed makstakse hiljemalt maksuperioodi kvartali viimase kuu 10. kuupäevaks.

 (4) Reklaamimaks tuleb tasuda sularahata arvelduse korras maksuhalduri arvelduskontole. Tasumisel tuleb makse selgitusse märkida maksu nimetus „reklaamimaks“ ja maksudeklaratsiooni number.

 (5) Kui maksumaksja ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seadusega sätestatud määraga (0,06% kalendripäevas). Intressivõla suuruse arvutab maksumaksja või küsib teavet intressivõla suuruse kohta maksuhaldurilt.

 (6) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral või reklaamiloata paigaldatud reklaamile määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele ja käesolevale määrusele. Juhul kui maksuperioodi alguskuupäeva ei ole võimalik kindlaks määrata, loetakse maksuperioodiks tagasiulatuvalt 3 kalendrikuud arvates reklaami paigaldamisest teadasaamisest.

§ 16.  Maksu tagastamine

 (1) Kui maksumaksja on tasunud reklaamimaksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksumaksjal õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

 (2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

 (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksudeklaratsiooni number, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

 (4) Enam tasutud reklaamimaksu ei tagastata, kui maksumaksjal on muu maksuobjekti osas maksuvõlg.

§ 17.  Vaidemenetlus

 (1) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse maksuhaldurile. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduses sätestatut.

 (2) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

 (3) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast või toimingu peale 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või pidi teada saama.

§ 18.  Maksuvõlg

  Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses, täitemenetluse seadustikus ja täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras. Maksumaksja pankroti väljakuulutamise korral rahuldatakse maksuvõlad pankrotiseaduses sätestatud korras.

§ 19.  Vastutus

  Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse § 153¹, §153² ja/või § 154 järgi.

§ 20.  Menetlus ja trahvide laekumine

 (1) Määruses sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid, arvestades maksukorralduse seaduses sätestatud erisusi.

 (2) Väärteo kohtuväline menetleja on maksuhaldur.

 (3) Maksuhalduri määratud trahvid laekuvad maksuhaldurile.

§ 21.  Lõppsätted

 (1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust ja reklaamiseadust.

 (2) Tunnistada kehtetuks Ridala Vallavolikogu 30. detsembri 1998.a. määrus nr 8 „Reklaamimaksu kehtestamine“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Vallimäe
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus reklaami paigaldamiseks

Lisa 2  Reklaamimaksu deklaratsioon