Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 5

Võru Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 18.06.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse "Planeerimisseadus" § 5, "Ehitusseadus" § 19 lõike 4 ja "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkti 29 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Võru Linnavolikogu 14. juuni 2006. a määruse nr 22 "Võru linna ehitusmäärus" muutmine

  Võru Linnavolikogu 14. juuni 2006. a määruses nr 22 "Võru linna ehitusmäärus" (RT IV, 20.11.2012, 93) tehakse järgmised muudatused:
  1) asendatakse määruses sõnad „ehitus- ja planeerimisosakond“ sõnaga „osakond“ vastavas käändes;
  2) asendatakse määruses sõna „ametiisik“ sõnaga „ametnik“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnemiselt:
"(2) Planeerimisalase tegevuse avalikkuse tagamiseks avaldab linnavalitsuse linnamajanduse osakond (edaspidi nimetatud osakond) ühes maakondliku levikuga ajalehes ja Võru linna veebilehel teabe järgmiste toimingute kohta:
1) planeeringu algatamine;
2) planeeringu avaliku väljapaneku aeg ja koht ning tulemused;
3) planeeringu avaliku arutelu aeg ja koht ning tulemused;
4) planeeringu kehtestamine ja kehtetuks tunnistamine;
5) informatsioon kavatsetavatest üldplaneeringutest ja detailplaneeringutest;
6) kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.";
  4) paragrahvi 6 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 6 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(11) Korterelamutes korterite ümberehitamine, sealhulgas korterite planeeringute muutmine uute avade tegemisega mittekandvatesse seintesse või kui lammutatakse mittekandvaid seinu, on lubatud osakonna kooskõlastusega, milleks tuleb esitada osakonnale ehitusspetsialisti poolt koostatud tööjoonis. Osakond võib nõuda ekspertseisukohaga ehitusprojekti koostamist kogu hoonele.";

  6) paragrahvi 6 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(13) Korterelamu akende ja uste vahetamisel korteriomanike poolt peavad uued avatäited olema analoogsed esialgsetega, säilitades eelkõige gabariidid ja klaasijaotused. Arhitektuuriliselt sobimatud ja välisfassaadide välimust rikkuvad avatäited kuuluvad asendamisele.";
  7) paragrahvi 6 lõige 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(15) Omanikujärelevalve teostaja määratakse ehitise omaniku poolt ning esitatakse vastava sisuline teatis osakonnale.";
  8) paragrahvi 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
  9) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Riiklikku järelevalvet ehitusseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle teostab linnavalitsus.";
  10) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Linnavalitsusel on õigus määrata ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.".

§ 2.   Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a määruse nr 26 "Jäätmehoolduseeskiri" muutmine

  Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013 määruses nr 26 "Jäätmehoolduseeskiri" (RT IV, 14.12.2013, 15) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 50 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Riiklikku järelevalvet jäätmeseaduse ning eeskirja nõuete täitmise üle teostab linnavalitsus.";
  2) paragrahv 50 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
"(11) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.".

§ 3.   Võru Linnavolikogu 13. juuni 2012. a määruse nr 13 "Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri" muutmine

  Võru Linnavolikogu 13. juuni 2012 määruses nr 13 "Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri" (RT IV, 25.10.2012, 61) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel lähtutakse lisaks eeskirjas sätestatule kalmistuseaduse, jäätmehoolduseeskirja ja heakorra eeskirja regulatsioonist.“;
  2) paragrahv 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Riiklikku järelevalvet kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral teostab linnavalitsus.";
  3) paragrahv 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
"(11) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.".

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Anneli Ott
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json