Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Supelranna kasutamise ja hooldamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 6

Supelranna kasutamise ja hooldamise kord

Vastu võetud 19.06.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 42 lõike 3 ning tubakaseaduse § 30 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse eesmärgiks on koos riigi vastavate õigusaktidega tagada Pärnu linna supelrandade territooriumil heakord ning inimeste turvalisus.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Pärnu linna supelrandades viibivatele isikutele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini;
  2) supelrand – supluskoht ehk veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks, ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt;
  3) surfiala – tähistatud ala supluskohas (Side tänava pikendusest 500 meetrit Raeküla suunas), mida kasutatakse erinevat liiki surfispordi harrastamiseks.
  4) veesõiduk – ujuvvahend veekogul liiklemiseks (purjelaud, purjejaht, paat, mootorpaat, väikelaev, võistluspurjekas, veesuusarobot, sõudepaat jt), välja arvatud laevad meresõiduohutuse seaduse § 2 punktides 2, 4 ja 5 toodud tähenduses.
  5) purjelaud – tuule jõul liikuv veesõiduk, mille taglasel puudub jäik ühendus lauaga.
  6) lemmikloom - inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

§ 3.   Supelranna kasutamise nõuded

  (1) Supelrannas on keelatud:
  1) müüa tähistatud supluskohas jooke klaastaaras ega kasutada mistahes viisil klaastaarat;
  2) kasutada pesemisvahendeid;
  3) pesta pesu, lemmikloomi, liiklusvahendeid;
  4) teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas, välja arvatud Pärnu Linnavalitsuse kirjalikul nõusolekul;
  5) vetelpääste teeninduspiirkonnas ujuda suplusala tähistavatest poidest väljaspool;
  6) väljaspool vetelpääste teeninduspiirkonda minna eluohtlikult sügavasse vette;
  7) ujuda joobeseisundis (olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või muid psühhotoksilisi aineid);
  8) suplushooajal sõita veesõidukiga tähistatud supluskoha välispiirile lähemal kui 25 meetrit ning siseneda tähistatud supluskohta mistahes liiki veesõidukiga, välja arvatud järelevalveks ja päästetöödeks kasutatava veesõidukiga nende kasutamisel tööülesannete täitmiseks;
  9) keskrannas kasutada purjelauda suplushooajal väljaspool surfiala ning teistes supluskohtades purjelauda kasutades häirida ja/või ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara;
  10) liigelda ja parkida mootorsõidukiga tähistatud supluskohas, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks ja kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks Hirve, Harju, Karja ja Roostiku tänavate pikendustel Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna (edaspidi majandusosakond) kirjalikul loal;
  11) võtta suplushooajal tähistatud supluskohta kaasa lemmikloomi, välja arvatud käesoleva määruse §-s 4 sätestatud juhul.

  (2) Pärnu keskrannas on suitsetamine keelatud.

§ 4.   Lemmikloomadega supelrannas viibimine

  (1) Suplushooajal võib viibida lemmikloomadega Harju, Mere ja Roostiku tänavate pikendustel paiknevates randades ning Pärnu jõe vasakkalda muuli juures.

  (2) Lemmikloomaga supelrannas viibides tuleb järgida Pärnu Linnavolikogu 07.08.2008 määruse nr 18 ”Koerte ja kasside pidamise eeskiri” nõudeid.

§ 5.   Supelranna hooldus

  Supelrandade hooldust korraldab Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond.

§ 6.   Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses toodud tingimuste täitmise üle teostavad kehtivates õigusaktides ettenähtud isikud ja Pärnu Linnavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 21.04.2005 määrus nr 18 ”Avaliku korra eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json