Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Sonda vallas

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 7

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Sonda vallas

Vastu võetud 16.06.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvest Sonda valla eelarvesse toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägist toimetuleku soodustamiseks täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Õigustatud isikud

 (1) Täiendavat sotsiaaltoetust ja -teenust on õigustatud taotlema ja saama rahvastikuregistris Sonda valla elanikuna registreeritud abivajavad isikud:
 1) toimetulekutoetust saavad isikud või perekonnad;
 2) üksikvanemad;
 3) kolme- ja enamalapselised pered;
 4) puudega isikud;
 5) mittetöötavad töövõimetus- ja vanaduspensionärid;
 6) teised riskirühmad.

 (2) Vähekindlustatuks loetakse perekonda, kus iga liikme netosissetulek kuus pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kahekordse riikliku toimetulekupiiri.

§ 3.  Täiendava sotsiaaltoetuse maksmise tingimused

 (1) Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse ning eraldisi sotsiaalteenuste osutamiseks tehakse toimetulekutoetuse rahaliste vahendite piisavuse korral.

 (2) Määruse alusel makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste eesmärk on toetada ja soodustada teatud sihtgruppi kuuluvate isikute või toetuse taotleja ja tema perekonna toimetulekut või kompenseerida taotlejale osutatud ravi või sotsiaalteenuste kulusid.

 (3) Toimetulekutoetuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva eelarveaasta 1. novembrist.

§ 4.  Täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuse osutamise juhud

 (1) Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse toimetulekuraskustes peredele ja puudega isikutele toimetuleku toetamiseks või nendele osutatud sotsiaalteenuste kompenseerimiseks, sealhulgas:
 1) puudega isikutele iseseisva toimetuleku soodustamiseks ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite ostmise, rentimise ja kasutamise kulude hüvitamiseks. Toetuse suurus on maksimaalselt 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot;
 2) puudega isikutele raviprotseduuridele, taastusravile ja hoolekandeasutusse sõitmiseks transpordikulude hüvitamiseks. Transpordikulu hüvitatakse ühistranspordi sõidupileti alusel piletil märgitud summa ulatuses või arve või kuludokumendi alusel arvestusega 0,30 eurot sõidukilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 200 eurot isiku kohta aastas;
 3) puudega isikutele, puuetega või erivajadustega lastele rehabilitatsiooniteenuse või haiglakulude katmiseks;
 4) vähekindlustatud perede lastele koolitarvete, riiete, jalanõude ja muu hädavajaliku ostmiseks;
 5) tööealise ja puudega seadusjärgsete pärijateta isiku hoolduskulude osaliseks või täielikuks katmiseks hoolekandeasutuses;
 6) töötute tööotsimiskava täitmisega seotud transpordikulude katmiseks;
 7) ühekordse toetusena toimetuleku soodustamiseks;
 8) elamispinna kohandamiseks puuetega inimestele. Toetuse suurus on maksimaalselt 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui 650 eurot;
 9) eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks;
 10) vähekindlustatud isikutele ja peredele vee-, gaasi-, elektriseadmete soetamiseks ja remontimiseks. Toetuse suurus on üldjuhul kuni 50% tehtud kulutustest;
 11) vähekindlustatud isikutele ja peredele küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi jne) ostmiseks üks kord aastas. Toetuse suurus on maksimaalselt 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot;
 12) Tšernobõli AEJ katastroofi tagajärgede likvideerimisel osalenutele tervise taastamiseks kord aastas. Toetuse suurus on ühekordne toimetulekupiir;
 13) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (tulekahju, loodusõnnetus, kuriteo ohvriks langemine, pikaajaline haigus jms);
 14) sõltuvushäirega isikule võõrutusravi või rehabilitatsiooniteenuse saamiseks isiku vanemliku või tööhõivealase suutlikkuse tõstmiseks;
 15) muude teenuste (nt psühholoogilise, logopeedilise, juriidilise jne nõustamise) osutamiseks või toetus muudel eespool määratlemata juhtudel.

 (2) Toimetulekutoetuse vahendeid võib kasutada uute sotsiaalteenuste käivitamiseks ja sotsiaaltöö korraldamisega seotud kulude katteks.

§ 5.  Täiendava sotsiaaltoetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase kirjaliku avalduse (lisa), milles põhjendab toetuse saamise vajaduse ning lisab sellele sissetulekuid ja kulusid tõendavad dokumendid. Toetust võib taotleda abi vajava isiku nimel ja huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja isiku kohta.

 (2) Toetuse määramisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu ja toimetulekuvõimet. Vajadusel võib sotsiaalnõunik nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või tõendeid ja teha kodukülastuse.

 (3) Volikogu sotsiaalkomisjon menetleb avaldust ja esitab oma ettepanekud vallavalitsusele läbivaatamiseks ja kinnitamiseks. Toetuse maksmisest keeldumise korral teatatakse sotsiaalkomisjonile ja taotlejale ning näidatakse ära põhjus 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (4) Toetus makstakse vallavalitsuse korralduse alusel taotlejale vallavalitsuse kassast sularahana, kantakse taotleja pangakontole või taotleja avalduse alusel teenuse osutaja või tema poolt märgitud isiku pangakontole.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 28.04.2008 määrus nr 10 „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Avalduse vorm