ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 8

Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 16.06.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded kinnistu veevärgile ja kanalisatsiooni ehitistele ning määrab liitumise korra Sonda vallas.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovivatele, liitunud ja seda kasutavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Sonda vallas.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ühisveevärk ja -kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reo- ning sademevee ärajuhtimine ja mis on vee-ettevõtja hallatav.
  2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala – ala, millel asuvate kinnistute piirideni on olemas veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks sobiv torustik ja liitumispunktid;
  3) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab ühiskanalisatsiooni kaudu kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo- ning sademevee ärajuhtimist;
  4) vee-ettevõtja tegevuspiirkond – piiritletud maa-ala kus vee-ettevõtja osutab veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuseid;
  5) kinnistu veevärk ja kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistu pool asuvad ehitised ja seadmed, sealhulgas ehitiste siseveevärk ja - kanalisatsioon;
  6) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud maatükk või hoonestusõigus käesoleva eeskirja tähenduses;
  7) liitumine – kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
  8) liitumispunkt – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olulise osana ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja-kanalisatsiooniühenduskoht;
  9) liitumistasu – tasu kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise eest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga;
  10) peakraan – ühisveevärgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevärki;
  11) peatoru – ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reo- ning sademevee ärajuhtimine;
  12) mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvesti ja arvesti juurde kuuluv armatuur;
  13) vaatluskaev – maapinnale ulatuva luugiga kaev (toru) kanalisatsiooni torustikul;
  14) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  15) sademevesi – loodusliku päritoluga sademe- ja drenaaživesi ning muu pinnase- ja pinnavesi, mis ei ole reovesi ning mis juhitakse ühiskanalisatsiooni või sademevee kanalisatsiooni;
  16) sademevee kanalisatsioon – ehitised ja seadmed sademevee ärajuhtimiseks;
  17) klient – kinnistu omanik või valdaja, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle kinnistu või ehitise veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga vastava torustikuühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgist vee võtmiseks või reovee ärajuhtimiseks.
  18) paisutustase - tõenäoline tase, milleni võib tõusta reovee tasapind ühiskanalisatsioonis;
  19) volitatud isik - isik, kes vallavolikogu otsusega on volitatud kontrollima kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele;

§ 3.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi: liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku (edaspidi liituja) taotlusel tema ja vee- ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Vee-ettevõtjal on õigus võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Liitumistasuga tagatakse kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas.

  (4) Kinnistu, vallasasjast ehitise või hoonestusõiguse omaniku vahetumisel ei tule uuel omanikul tasuda liitumistasu. Kui klient taotleb liitumispunkti asukoha muutmist või täiendava liitumispunkti rajamist toimub see taotleja kulul ja seda käsitletakse eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 4.   Nõuded kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projektile

  (1) Ehitusprojekt tuleb koostada lähtudes tellija soovidest, vajadustest, tema poolt antud lähteülesandest ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega, üldplaneeringuga, detailplaneeringuga või projekteerimistingimuste ja vee-ettevõtja tehniliste tingimustega.

  (2) Kinnistu rajatava veevärgi ja kanalisatsiooni ehitusloa saamiseks tuleb koostada ehitusprojekt vähemalt eelprojekti staadiumis.

  (3) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projektiga määratletakse vähemalt:
  1) veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamise põhimõtted ja olulisemate vett tarbivate või kanaliseerimist vajavate hoonete ja seadmete paiknemine;
  2) torustike ehituslikud tingimused;
  3) veevarustuse ja kanalisatsiooni vajalikud vooluhulgad;
  4) vee ning reovee puhastamise vajadus;
  5) tehnovõrkude ja –rajatiste ning veemõõdusõlme paiknemise kirjeldus;
  6) tehnoloogilise reovee kogus ja reostustase;
  7) liitumispunktid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga;
  8) tehnoruumide ja šahtide vajadus, paiknemine ja suurus.

  (4) Projekti koosseisus tuleb esitada vähemalt üks tehnovõrkude plaan, mõõtkavas 1: 500, millel esitatakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahendus peab olema esitatud nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult ja seotult geodeetilise süsteemiga ning arvestama teiste samal maa-alal paiknevate objektidega.

  (5) Ehitusprojekti juurde lisatakse projekteerimistingimused ja tehnovõrkude valdajatelt saadud tehnilised tingimused nende olemasolul.

  (6) Olemasolevate torustike rekonstrueerimise korral tuleb koostada mõõdistusprojekt või teostusjoonis.

§ 5.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama:
  1) liituja isiku- ja kontaktandmeid;
  2) andmeid kinnistu kohta;
  3) andmed kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitusloa kohta;
  4) andmed ehitusprojekti kohta;
  5) andmeid ühisveevärgi vee kasutuse kavandatava otstarbe ja koguse kohta;
  6) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee koguse, saasteainete ja reostusnäitajate kohta (elamukinnistutelt neid ei nõuta);
  7) ettepanekut liitumispunkti asukoha kohta;
  8) teenindus- ja tootmisotstarbega sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee koguse, saasteainete ja reostusnäitajate kohta.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks.

  (3) Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida vallavolikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks eksemplar antakse liitujale. Liitujal ei teki liitumislepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (4) Liitumistaotlust ei rahuldata kui liituda soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (5) Kinnistu omaniku või valdaja taotluse rahuldamisest keeldumist peab vee-ettevõtja kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.

§ 6.   Liitumislepingu sõlmimine ja liitumistingimuste seadmine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul alates liitumistaotluse esitamisest.

  (2) Lepingus märgitakse vähemalt:
  1) lepingu ese ja täitmise tähtaeg;
  2) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
  3) lepingust taganemise ja lepingu lõpetamise kord.

  (3) Liitumislepingus märgitakse liitumistingimustena:
  1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumise tähtaeg;
  2) liitumispunktide asukohad;
  3) lubatavad veevõtu ja reovee ärajuhtimise kogused (m3/ööpäevas), reoveega ära juhtida lubatavad saasteained ning ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  4) veerõhk liitumispunktis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
  5) tehnilised erinõuded (mõõtesõlmed, vooluhulga regulaatorid, kaitseseadmed uputuse vältimiseks jne);
  6) vajaduse korral muud liitumise kohta esitatavad tingimused.

§ 7.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumisleping loetakse täidetuks, kui lepingu osapooled on täitnud oma lepingulised kohustused vastavalt lepingule ja fikseerinud liitumispiiri piiritlusaktiga. Piiritlusakti koostamise aluseks on teostusjoonis.

  (2) Liitumislepingu täitmise järgselt tekib kliendil õigus sõlmida vee-ettevõtjaga teenusleping ning saada ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.

  (3) Täiendavad või ümberehitatud liitumispunktid jäävad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku omandisse.

3. peatükk LIITUMISTASU ARVUTAMISE MAKSMISE KORD 

§ 8.   Liitumistasu arvutamise alused

  (1) Liitumistasu võib võtta vaid vee-ettevõtja tehtud kulutuste ulatuses, mis on vajalikud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

  (2) Liitumistasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, välja arvatud arenduspiirkonnad, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

  (3) Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt vee-ettevõtja koostatud ja Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale, mis on kättesaadav Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsuse kodulehel.

  (4) Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks tehtud kulutused arvatakse maha liitumistasudest ning see peab kajastuma liitumistasu arvutamise metoodikas.

  (5) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väliselt liituja või kolmanda isiku taotluse alusel ja kokkuleppel vee-ettevõtjaga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikuga, siis katab sellise arendamise ja ühendamise kulutused täies ulatuses taotleja.

§ 9.   Liitumistasu maksmise kord

  (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus kokkulepitud korras ja tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, siis on liitujal õigus arve alusel maksta:
  1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;
  2) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul liitumislepingu kohaste ehitustööde lõpetamise päevast arvates. Ehitustööde lõpetamise päevaks loetakse piiritlusakti koostamise kuupäeva.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Varasemate liitumislepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning liituja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad, kuni lepingupooled täidavad liitumislepingus sätestatud kohustused.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 03.03.2003 määrus nr. 5 „Sonda vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine“

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Liitumistaotluse avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json