KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2015, 48

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Jõhvi vallas

Vastu võetud 19.06.2014 nr 18
RT IV, 28.06.2014, 28
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2014RT IV, 27.09.2014, 830.09.2014
21.05.2015RT IV, 27.05.2015, 2030.05.2015
27.08.2015RT IV, 09.09.2015, 912.09.2015

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõhvi vallas avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise nõuded.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas (väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus) toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole sõltuvuses osalejate arvust ja ei ole avalik koosolek.

  (3) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Jõhvi Vallavalitsus korralduse andmisega (edaspidi valitsus).

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Ürituse võib korraldada füüsiline või juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.

  (2) Kui avalikku üritust korraldab juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, peab ta määrama avaliku ürituse korraldaja, kes on ühtlasi ürituse läbiviimise eest vastutav isik. Avaliku ürituse korraldaja peab olema täisealine ja teovõimeline Eesti või Euroopa Liidu kodanik või pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõiguse alusel Eestis viibiv välismaalane.

§ 3.   Ürituse korraldamiseks taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja hiljemalt kaks nädalat, kuid mitte varem kui kolm kuud enne ürituse toimumist avaliku ürituse korraldamise loa taotluse (lisa) valitsusele, mis peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse sisu iseloomustus;
  3) osavõtjate (külastajate) eeldatav arv;
  4) ürituse läbiviimise koht ning liikumismarsruut, selle olemasolu korral;
  5) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, vajadusel ürituse ettevalmistamise aeg;
  6) korraldaja ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, kodakondsus, elukoht Eestis; kui korraldajaks on juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, ka selle nimi, aadress ja registrikood;
  7) teave üritusel kasutatava heli-, valgus- ja/või pürotehnika kohta;
  8) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi ja kontaktandmed;
  9) teave reklaami eksponeerimise vajaduse kohta;
  10) teave lisainventari paigaldamise vajaduse kohta (tribüün, lava vms);
  11) kinnitus selle kohta, et ürituse korraldaja on teadlik Jõhvi valla heakorra eeskirja nõuetest;
  12) maaomaniku või territooriumi valdaja/haldaja (kui selleks ei ole Jõhvi vald) kirjalik nõusolek avaliku ürituse läbiviimise kohta;
  13) korraldaja telefoni- ja faksinumber (faksi olemasolu korral) ning e-posti aadress;
  14) ürituse läbiviimise eest vastutav isik.

  (2) Taotlusele kirjutab alla korraldaja isiklikult või juriidilise isiku esindaja.
[RT IV, 09.09.2015, 9 - jõust. 12.09.2015]

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 09.09.2015, 9 - jõust. 12.09.2015]

  (4) Koos taotlusega esitatakse Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastus järgmiste ürituste korraldamisel:
  1) üle 150 osalejaga avalik üritus selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides;
  2) üle 300 osalejaga avalik üritus ajutises ehitises või atraktsioonidel;
  3) lõkke tegemine avalikul üritusel;
  4) spordiüritused:

4.1 jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir;
4.2 jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir;
4.3 meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumine välismaa klubi või koondisega.

  (5) Kui üritusel korraldatakse ilutulestik kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega, tuleb selleks taotleda eraldi luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Jõhvi Vallavalitsuse vastav ametnik vaatab loa taotluse läbi ning esitab valitsuse istungile eelnõu ürituse korraldamise loa andmiseks.

  (2) Kui loa taotleja ei ole esitanud kõiki käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud andmeid või taotluses on muid puudusi, nõuab vastutav ametnik ürituse korraldajalt täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastus(t)e esitamist ning määrab nende esitamiseks tähtaja.

  (3) Loa andmine otsustatakse korralduse andmisega. Korralduses märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja vorm;
  2) isiku nimi, kellele/millele luba väljastatakse, juriidilise isik puhul märgitakse ka registrikood;
  3) ürituse läbiviimise koht ning liikumismarsruut (selle olemasolul);
  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, vajadusel ettevalmistav aeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata järgmistel juhtudel:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta nõuetele;
[RT IV, 27.09.2014, 8 - jõust. 30.09.2014]
  2) taotluses esitatud andmed ei sisalda käesoleva määruse § 3 lg 1 punktides 1 – 14 nimetatud informatsiooni;
  3) taotlus on allkirjastamata või ei ole allkirjastatud pädeva isiku poolt;
  4) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik või selle läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem registreeritud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  6) kui ürituse korraldaja ei ole nõus täitma ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse valitsuse korraldusega.

  (3) Kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus on esitatud käesoleva määruse paragrahvis 3 lõikes 1 nimetatud tähtaega järgimata, tagastatakse taotlejale kõik esitatud dokumendid läbi vaatamata.
[RT IV, 27.09.2014, 8 - jõust. 30.09.2014]

§ 6.   Väljastatud ürituse loa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  Üritusel osalejatele ohu või korvamatu kahju vältimiseks võib valitsus korraldusega väljaantud loa enne ürituse toimumist peatada või kehtetuks tunnistada.

3. peatükk ÜRITUSE LÄBIVIIMISE NÕUDED 

§ 7.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse läbiviimine on lubatud vaid juhul, kui selle läbiviimiseks on valitsuse poolt vastav luba (korraldus) antud.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, piirates vajadusel ohtlikud kohad tõketega ning kindlustades parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) täitma ürituse korraldamise loa kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  6) tagama pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas tekkinud jäätmete koristamise.

  (3) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja.

  (4) Ürituse läbiviimisega tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

  (5) Ürituse korraldamisel, mida ei ole loetletud käesoleva määruse § 3 lõikes 4, on ürituse korraldaja kohustatud enne ürituse toimumist teavitama Päästeameti Ida päästekeskust ürituse toimumisest.

§ 8.   Ürituse katkestamine

  Politseil ja vallavalitsuse vastaval ametnikul on õigus ürituse katkestada kui ürituse läbiviimisega:
  1) rikutakse avalikku korda;
  2) rikutakse mistahes õigusakti;
  3) ürituse toimumine on jäetud kooskõlastamata Päästeameti Ida päästekeskusega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrust jõustub 1. juulil 2014.

Lisa Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus
[RT IV, 27.05.2015, 20 - jõust. 30.05.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json