KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2023, 8

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Jõhvi vallas

Vastu võetud 19.06.2014 nr 18
RT IV, 28.06.2014, 28
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2014RT IV, 27.09.2014, 830.09.2014
21.05.2015RT IV, 27.05.2015, 2030.05.2015
27.08.2015RT IV, 09.09.2015, 912.09.2015
28.09.2023RT IV, 06.10.2023, 209.10.2023

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõhvi vallas avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise nõuded.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas (määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk) toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole sõltuvuses osalejate arvust ja ei ole avalik koosolek.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  (3) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Jõhvi Vallavalitsus korralduse andmisega (edaspidi valitsus).

  (4) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduses sätestamata spordiüritustele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Ürituse võib korraldada füüsiline või juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.

  (2) Kui avalikku üritust korraldab juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, peab ta määrama avaliku ürituse korraldaja, kes on ühtlasi ürituse läbiviimise eest vastutav isik.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

§ 3.   Ürituse korraldamiseks taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja hiljemalt kaks nädalat, kuid mitte varem kui kolm kuud enne ürituse toimumist avaliku ürituse korraldamise loa taotluse (lisa) valitsusele, mis peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse sisu iseloomustus;
  3) osavõtjate (külastajate) eeldatav arv;
  4) ürituse läbiviimise koht ning liikumismarsruut, selle olemasolu korral;
  5) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, vajadusel ürituse ettevalmistamise aeg;
  6) korraldaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, kui korraldajaks on juriidiline isik, siis nimi ja registrikood ning korraldaja kontaktandmed;
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  7) teave üritusel kasutatava heli-, valgus- ja/või pürotehnika kohta;
  8) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi ja kontaktandmed;
  9) teave reklaami eksponeerimise vajaduse kohta;
  10) teave lisainventari paigaldamise vajaduse kohta (tribüün, lava vms);
  11) kinnitus selle kohta, et ürituse korraldaja on teadlik Jõhvi valla heakorra eeskirja nõuetest;
  12) maaomaniku või territooriumi valdaja/haldaja (kui selleks ei ole Jõhvi vald) kirjalik nõusolek avaliku ürituse läbiviimise kohta;
  13) [kehtetu - RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  14) ürituse läbiviimise eest vastutav isik ning tema kontaktandmed, sh telefoni number.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  (2) Taotlusele kirjutab alla korraldaja isiklikult või juriidilise isiku esindaja.
[RT IV, 09.09.2015, 9 - jõust. 12.09.2015]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 09.09.2015, 9 - jõust. 12.09.2015]

  (4) Koos taotlusega esitatakse:
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  1) kinnistu omaniku kooskõlastus, kelle kinnistul üritust planeeritakse;
  2) Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastus järgmiste ürituste korraldamisel:
   a) üle 1000 osalejaga avalik üritus, mille toimumiskoht on aiaga piiratud alal;
   b) üle 150 osalejaga avalik üritus selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides;
   c) üle 300 osalejaga avalik üritus ajutises ehitises või atraktsioonidel;
  3) Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus järgmiste ürituste korraldamisel:
   a) üritusel toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine;
   b) ürituse tõttu vajab liiklus ümber korraldamist;
   c) üritus lõpeb hiljem kui kell 22.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00;
   d) üritus on suunatud alaealistele;
   e) ürituse toimumispaika koguneb oluliselt rohkem inimesi kui igapäevaselt;
   f) üritus toimub mitme omavalitsuse territooriumil;
   g) üritus on seotud riikliku või rahvusliku sümbolväärtusega;
  4) Keskkonnaameti kooskõlastus juhul, kui üritus korraldatakse kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ning kooskõlastuse vajadus on ette nähtud õigusaktis.

[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  (5) Kui üritusel korraldatakse ilutulestik F-3 ja/või F-4 kategooria pürotehniliste toodetega, tuleb selleks taotleda eraldi luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel ja korras.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  (6) Luba ei taotleta üritusele, mille korraldavad Jõhvi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) või ametiasutuse hallatavad asutused. Ürituse toimumine kooskõlastatakse asjaomase ametiasutusega, kui kooskõlastamise nõue tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Ametiasutuse vastav ametnik vaatab loa taotluse läbi ning esitab valitsuse istungile eelnõu ürituse korraldamise loa andmiseks viie tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest või täiendavate tingimuste (kooskõlastused) täitmist.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  (2) Kui loa taotleja ei ole esitanud kõiki käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud andmeid või taotluses on muid puudusi, nõuab vastutav ametnik ürituse korraldajalt täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastus(t)e esitamist ning määrab nende esitamiseks tähtaja.

  (3) Loa andmine otsustatakse korralduse andmisega. Korralduses märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja vorm;
  2) isiku nimi, kellele/millele luba väljastatakse, juriidilise isik puhul märgitakse ka registrikood;
  3) ürituse läbiviimise koht ning liikumismarsruut (selle olemasolul);
  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, vajadusel ettevalmistav aeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Taotluse võib jätta rahuldamata kui:
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  1) ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta nõuetele;
  2) taotluses esitatud andmed ei sisalda käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 1–14 nimetatud informatsiooni;
  3) taotlus on allkirjastamata või ei ole allkirjastatud pädeva isiku poolt;
  4) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik või selle läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt;
  5) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem registreeritud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  6) ürituse korraldaja ei ole nõus täitma ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  (2) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse valitsuse korraldusega.

  (3) Kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus on esitatud käesoleva määruse paragrahvis 3 lõikes 1 nimetatud tähtaega järgimata, tagastatakse taotlejale kõik esitatud dokumendid läbi vaatamata.
[RT IV, 27.09.2014, 8 - jõust. 30.09.2014]

§ 6.   Väljastatud ürituse loa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  Valitsus võib korraldusega väljaantud loa enne ürituse toimumist peatada või kehtetuks tunnistada
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  1) üritusel osalejatele ohu või korvamatu kahju vältimiseks;
  2) kui ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid, mis selguvad enne ürituse pidamist;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

3. peatükk ÜRITUSE LÄBIVIIMISE NÕUDED 

§ 7.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse läbiviimine on lubatud vaid juhul, kui selle läbiviimiseks on valitsuse poolt vastav luba (korraldus) antud.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, piirates vajadusel ohtlikud kohad tõketega ning kindlustades parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) täitma ürituse korraldamise loa kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  6) tagama pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas tekkinud jäätmete koristamise ning ürituse toimumise koha heakorrastamise ja rikutud haljastuse taastamise 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  7) paigaldama vajalikul hulgal välikäimlaid, kui ei ole tagatud käimla kasutamine ürituse vahetus lähetuses asuvates siseruumides;
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  8) tagama avaliku korra ja tuleohutuse ning sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  9) tagama üritusel jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise, sh tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  10) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole;
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  11) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  12) veenduma, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest õigusaktide kohaselt teavitanud, kui üritusel käideldakse toiduga (sh alkoholiga);
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  13) tagama, et üritusel kasutatakse toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu;
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  14) tagama üritusel osalejatele piisavas koguses joogivee kättesaadavuse.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  (3) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja.

  (4) Ürituse läbiviimisega tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

  (5) Ürituse korraldamisel, mida ei ole loetletud käesoleva määruse § 3 lõikes 4, on ürituse korraldaja kohustatud enne ürituse toimumist teavitama Päästeameti Ida päästekeskust ürituse toimumisest.

§ 8.   Ürituse katkestamine

  Politseil ja ametiasutuse vastaval ametnikul on õigus üritus katkestada kui:
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]
  1) ürituse läbiviimisel rikutakse avalikku korda;
  2) rikutakse mistahes õigusaktist tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastaja tingimusi.
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrust jõustub 1. juulil 2014.

Lisa Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus
[RT IV, 06.10.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json