KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 40

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 19.06.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse vabas õhus toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Pärnu linna haldusterritooriumil.

  (2) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (4) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

  (5) Avaliku ürituse korraldamiseks linnavara (s.h linnarajatise) kasutusse andmisel lähtutakse Pärnu Linnavolikogu 28.juuni 2001 määrusega nr 22 "Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine" kinnitatud “Linnavara valitsemise korrast”.

  (6) Avaliku ürituse raames välireklaami paigaldamisele kohaldatakse Pärnu Linnavolikogu 18.oktoobri 2012 määrust nr 24 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“.

  (7) Avaliku ürituse raames teede ja tänavate sulgemisel kohaldatakse Pärnu Linnavolikogu 19.12.2013 määrust nr 28 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ ja Pärnu Linnavalitsuse 27.06.2011 määrust nr 8 „Teede ja tänavate sulgemise eeskiri“.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

  (2) Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud avaliku ürituse korraldamise loa olemasolul ja selles märgitud tingimusi arvestades.

2. peatükk avaliku ürituse KORRALDAMISE loa TAOTLEMINE 

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) vormikohase avaliku ürituse korraldamise taotluse.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise taotlus tuleb üldjuhul esitada hiljemalt 14 päeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist.

  (3) Kaks või enam päeva kestva ürituse ja ürituse, mille eeldatav osavõtjate arv on 1000 või enam, korral võib ürituse korraldaja esitada haridus- ja kultuuriosakonnale teate ürituse korraldamise kavatsusest mitte varem kui 12 kuud enne ürituse toimumist, kusjuures esitatud teatega broneeritakse ürituse toimumise paik. Kui 1 kuu enne teates toodud ürituse toimumise aega ei ole esitatud nõuetekohast avaliku ürituse korraldamise taotlust koos vajalike lisadokumentidega, kaotab broneering kehtivuse, millest haridus- ja kultuuriosakond informeerib teate esitajat.

  (4) Avaliku ürituse korraldamise taotluse vormi kinnitab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ja taotluse vorm on kättesaadav Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja linnavalitsuse infosaalis.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise taotlus

  (1) Avaliku ürituse korraldamise taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja andmed;
  2) avaliku ürituse vastutav isik ja tema kontakttelefon üritusel;
  3) avaliku ürituse nimetus;
  4) avaliku ürituse toimumise koht;
  5) avaliku ürituse korraldamiseks territooriumi kasutusse võtmise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  6) avaliku ürituse toimumise aeg;
  7) avaliku ürituse eeldatav osavõtjate arv;
  8) märge avalikul üritusel kaubanduse korraldamise kavatsuse kohta;
  9) märge avalikul üritusel alkohoolsete jookide pakkumise ja jaemüügi korraldamise kavatsuse kohta;
  10) märge avaliku ürituse raames välireklaami paigaldamise kohta;
  11) märge ilutulestiku korraldamise kohta;
  12) märge lõkke tegemise kohta;
  13) märge teede ja tänavate sulgemise vajaduse kohta.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
  2) ürituse kirjeldus ja ajakava;
  3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks;
  4) territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
  5) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada;
  6) turvalisuse tagamise (vajadusel meditsiinilise teenindamise) plaan.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldamise taotluse menetlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise taotluse vaatab läbi haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Kui ürituse korraldaja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on puudusi, määrab haridus- ja kultuuriosakond taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotluse esitajat.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakond informeerib taotluse esitajat, kui samal ajal ja/või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, ja annab taotluse esitajale võimaluse muuta oma taotlust. Kui taotluse esitaja jääb oma taotluse juurde, jätkub taotluse menetlemine käesolevas määruses sätestatud korras.

  (4) Haridus- ja kultuuriosakond edastab nõuetekohaselt esitatud avaliku ürituse korraldamise taotlused otsustamiseks avalike ürituste lubade väljastamise komisjonile. Määrus paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud juhul esitab haridus- ja kultuuriosakond enne taotluste avalike ürituste lubade väljastamise komisjonile esitamist linnavalitsusele eelnõu ürituse toimumiseks nõusoleku saamiseks.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA VÄLJASTAMINE 

§ 6.   Avalike ürituste lubade väljastamise komisjon

  Avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni (edaspidi komisjon) moodustab ja selle põhimääruse kinnitab linnavalitsus. Komisjoni koosseisu kuuluvad Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskonna, Pärnumaa Päästeteenistuse, SA Pärnu Haigla erakorralise meditsiiniabi teenistuse ja linnavalitsuse esindajad.

§ 7.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmine ja otsusest teavitamine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa andmise või sellest keeldumise otsustab komisjon. Komisjoni otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

  (2) Juhul kui avalikku üritust soovitakse korraldada 01. septembrist kuni 31. maini ajavahemikus kella 23.00-st kuni 07.00-ni ning 01. juunist kuni 31. augustini ajavahemikus kella 24.00-st kuni 06.00-ni annab linnavalitsus nõusoleku avaliku ürituse toimumise kellaaegade osas.

  (3) Avaliku ürituse loa andmisel on komisjonil õigus:
  1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi, sh lepingu(te) sõlmimist;
  2) teha ettepanek ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) teha majandusosakonnale ettepanek linnavara või linnarajatise tasuta kasutusse andmiseks;
  4) näha ette muid põhjendatud lisatingimusi avaliku ürituse läbiviimiseks;
  5) komisjonis küsitavusi tekitavate asjaolude puhul paluda seisukohta linnavalitsuselt.

  (4) Haridus- ja kultuuriosakond teeb komisjoni otsuse avaliku ürituse korraldamise loa taotlejale viivitamata teatavaks.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest keeldumine

  Komisjoni põhjendatud otsusega võib avaliku ürituse korraldamise taotluse jätta rahuldamata, kui:
  1) komisjoni liige põhjendatult ei ole nõus avaliku ürituse korraldamise taotluse rahuldamisega;
  2) linnavalitsus ei anna nõusolekut ürituse toimumiseks 01. septembrist kuni 31. maini ajavahemikus kella 23.00-st kuni 07.00-ni ning 01. juunist kuni 31. augustini ajavahemikus kella 24.00-st kuni 06.00-ni;
  3) üritus on vastuolus kõlblusnormidega;
  4) samal ajal ja/või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, juhul kui üritused võivad hakata üksteist segama;
  5) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks komisjoni poolt esitatud tingimusi;
  6) ürituse korraldaja on jätnud täitmata eelmis(t)e üritus(t)e korraldamisel õigusaktidest või avaliku ürituse korraldamise loast tulenevad nõuded.

§ 9.   Avaliku ürituse korraldamise luba

  (1) Kui komisjon otsustab taotluse rahuldada, väljastab haridus- ja kultuuriosakond avaliku ürituse korraldamise loa. Loale kirjutab alla komisjoni esimees, tema puudumise korral aseesimees.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loas märgitakse:
  1) avaliku ürituse korraldaja andmed;
  2) avaliku ürituse nimetus;
  3) avaliku ürituse toimumise koht;
  4) avaliku ürituse toimumise aeg;
  5) avaliku ürituse korraldamise lisatingimused.

§ 10.   Avaliku ürituse korraldamise loa muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Komisjoni põhjendatud otsusega võib avaliku ürituse korraldamise luba muuta või tunnistada loa kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel riigi ja linna õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) ürituse korraldaja rikub loal märgitud tingimusi;
  4) loa muutmise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud avaliku ürituse korraldamise loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa muutmisest või kehtetuks tunnistamisest teavitab haridus- ja kultuuriosakond kohe ürituse korraldajat.

4. peatükk Avaliku ürituse PIDAmise NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELeVALVE 

§ 11.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama ürituse korraldamise vastavalt avaliku ürituse korraldamise loal toodud tingimustele;
  2) tagama, et ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  3) tagama ürituse rahumeelse toimumise;
  4) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
  5) komisjoni nõudmisel tagama avaliku ürituse toimumise ajal ja läbiviimise kohas meditsiinilise teenindamise;
  6) täitma politsei ning meditsiini- ja päästeametnike korraldusi;
  7) katkestama ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
  8) tagama üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  9) vajadusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  10) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  11) tagama ürituse ajal heakorra ja korrastama ürituse territooriumi hiljemalt 4 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse korraldamise loal märgitud ajaks;
  12) tagama järelevalvet teostavatele ametiisikutele juurdepääsu üritusele järelevalve teostamiseks;
  13) esitama üritusel avaliku ürituse korraldamise loa politseile ja teistele järelevalvet teostavatele ametiisikutele.

  (2) Avaliku ürituse ettevalmistamisel või korraldamisel tekitatud varalise kahju, keskkonnareostuse ja muu kahju hüvitab ürituse korraldaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 12.   Avaliku ürituse katkestamine

  Õigusakte ja avaliku ürituse korraldamise loaga kehtestatud tingimusi rikkuvat üritust on politseil ja linnavalitsusel õigus katkestada.

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses ja avaliku ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostavad linnavalitsuse ametnikud, kellele see on ametijuhendiga ülesandeks pandud.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Linnavolikogu määruse muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 "Linnavara valitsemisemise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine" kinnitatud “Linnavara valitsemise korras” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 11 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt
„5) avalik üritus - avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek,“
  2) paragrahvi 11 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„7) avaliku ürituse luba - avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra alusel väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.“
  3) paragrahvi 111 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi kultuuriosakond) avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni ettepanekul avalike ürituste läbiviimiseks.“

§ 15.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist avaliku ürituse korraldamise loa saanud ürituste puhul toimub avalik üritus avaliku ürituse korraldamise loas sätestatud tingimustel ja korras.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2014.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json