KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 54

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 25.06.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Määruses sätestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks ja pidamiseks Rakvere linnas eesmärgiga tagada avalik kord linnas toimuvatel avalikel üritustel.

§ 2.  Avaliku ürituse korraldaja

 (1) Avaliku ürituse korraldaja on füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud määruse paragrahvis 3 sätestatud avaliku ürituse korraldamise teate.

 (2) Kui avalikku üritust korraldab mittejuriidilisest isikust ühendus, määrab ta ürituse korraldajaks ühe või mitu füüsilist isikut.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamine 

§ 3.  Avaliku ürituse korraldamise teade

 (1) Avaliku ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja teate koos vajalike dokumentidega Rakvere Linnavalitsusele (edaspidi ametiasutus)kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist.

 (2) Teadet ei pea esitama juhul, kui avalik üritus toimub selleks ettenähtud ehitises.

 (3) Avaliku ürituse korraldamise teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) ürituse nimetus ja vorm (võistlus, lõbustusüritus, laat jne);
 2) ürituse sisu kirjeldus;
 3) ürituse pidamise koht ja/või liikumismarsruut;
 4) ürituse toimumise kuupäev või kuupäevad;
 5) lava, tribüüni, telgi või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamine (lisada asendiplaan);
 6) ettevalmistusaeg ürituse toimumise kohas (lava, tribüüni, telgi vms püstitamine) ja püstitatud konstruktsioonide eemaldamise aeg;
 7) ürituse alguse ja lõpu kellaaeg;
 8) eeldatav osavõtjate arv;
 9) tänavate sulgemise vajadus või liikluse või parkimise ümberkorraldamise vajadus;
 10) kaubandustegevus ja alkohoolse joogi müük;
 11) ilutulestiku korraldamine ( s h kasutatava pürotehnilise toote kategooria);
 12) lõkke tegemine;
 13) heli- või valgustusseadmete kasutamine;
 14) .üritusel korda tagava turvaettevõtja olemasolul ettevõtja nimi, registrikood ja sidevahendi andmed;
 15) kui korraldaja on juriidiline isik- juriidilise isiku nimi, aadress ja registrikood või mittejuriidilisest isikust ühenduse nimi ja aadress, esindaja nimi ja sidevahendi andmed (mobiiltelefoni number, e-posti aadress);
 16) kui ürituse korraldaja on füüsiline isik- ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress ning sidevahendi andmed (mobiiltelefoni number, e-posti aadress);
 17) muud olulised andmed avaliku ürituse korraldamise kohta.

 (4) Teade peab olema allkirjastatud ürituse korraldaja poolt. Kui teate esitaja ei ole seaduslik esindaja, tuleb lisada esindusõigust tõendav dokument.

 (5) Teatele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) kui avalikul üritusel korraldatakse ümber liiklus (tänava sulgemine, parkimiskorralduse muutmine, lubatud sõidukiiruse vähendamine vms), tuleb koos teatega esitada liikluskorralduse skeem, millel on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, piire, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused ning liikluse korralduse eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite andmed;
 2) kui avaliku üritusega kaasneb ühissõidukite ümbersuunamine, tuleb avaliku ürituse korraldamise teatele lisada Lääne-Viru Maavalitsusega kooskõlastatudühissõidukite ümbersõiduskeem;
 3) Keskkonnaameti nõusolek, kui avalikku üritust soovitakse korraldada kaitsealuses pargis Rakvere Rahvapark või Rakvere Tammiku maastikukaitsealal rahvaürituse korraldamiseks ettevalmistamata ja Keskkonnaameti poolt tähistamata kohas ning osalejaid on rohkem kui 50;
 4) muu nõusolek või kooskõlastus, mille taotleja on saanud seoses avaliku ürituse korraldamisega.

 (6) Ametiasutus kontrollib teate vastavust määruses esitatud nõuetele ning nõutud dokumentide olemasolu. Kui avaliku ürituse korraldaja ei esita nõutud dokumente või esineb dokumentides puudusi, määrab ametiasutus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui korraldaja ei ole tähtajaks puudusi kõrvaldanud, võib avaliku ürituse korraldamise teate jätta läbi vaatamata.

 (7) Ametiasutusel on õigus küsida avaliku ürituse korraldajalt selgitusi ja täiendavat teavet, mis on vajalik nõusoleku andmise otsustamiseks.

§ 4.  Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

 (1) Nõusoleku andmise avaliku ürituse korraldamiseks otsustab Rakvere linnavalitsus pärastnõuetekohaste dokumentide esitamist.

 (2) Avaliku ürituse korraldamise nõusolekus märgitakse:
 1) ürituse nimetus ja vorm;
 2) ürituse korraldaja nimi, aadress ja sidevahendi andmed;
 3) ürituse pidamise koht ja/või liikumismarsruut;
 4) ürituse toimumise kuupäevad ja kellaajad;
 5) ürituse pidamise tingimused.

 (3) Avaliku ürituse korraldamise nõusoleku andmisest võib keelduda eelkõige juhul, kui:
 1) korraldaja on esitanud valeandmeid;
 2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem nõustutud mõne teise avaliku ürituse korraldamisega;
 3) avalik üritus on teates märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik.

 (4) Ametiasutus edastab korralduse ärakirja nõusoleku andmise kohta avaliku ürituse korraldamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuurile ning teistele haldus- ja järelevalveorganitele vastavalt kokkuleppele.

3. peatükk Avaliku ürituse pidamine 

§ 5.  Avaliku ürituse pidamise nõuded

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
 1) tagama ürituse pidamise vastavalt teates märgitud ürituse vormile ja andmetele;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, sh liiklusohutuse;
 3) eemaldama ürituse pidamise kohast selleks püstitatud konstruktsioonid (lava, telgid, tribüün jmt) ning kasutatud tehnilised vahendid mõistliku aja jooksul pärast ürituse lõppemist, kui ürituse korraldamise nõusolekus ei ole määratud muud tähtaega;
 4) korrastama ürituse pidamise koha ja vajadusel selle lähiümbruse hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist, kui ürituse korraldamise nõusolekus ei ole määratud muud tähtaega;
 5) tegema kõik endast oleneva selleks, et avalikul üritusel osalejad täidavad avalikus kohas käitumise üldnõudeid;
 6) täitma avaliku ürituse korraldamise nõudeid ja tingimusi.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marko Torm
Linnavolikogu esimees