KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 71

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 17.06.2014 nr 15
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra reguleerimisala

  (1) Maardu linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korras (edaspidi kord) sätestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Maardu linna haldusterritooriumil.

  (2) Korda ei kohaldata avaliku koosoleku ega ilutulestiku korraldamisele, kui seadus ei sätesta teisiti.

  (3) Avalikul üritusel kategooriate III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda luba vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse-, samuti Maardu linna loodud või Maardu linna osalusega juriidilise isiku põhikirjajärgset tegevust oma tegevuskohas ei loeta ürituseks eeskirja mõistes.

§ 3.   Ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik või linnavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase loataotluse koos kõigi nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus) Maardu linnavalitsusele või elektrooniliselt aadressil [email protected]. Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus. Ürituse loataotluse vorm on kättesaadav Maardu linna veebileheküljel.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt linnavalitsust elektronposti teel aadressil [email protected].

  (4) Luba ei ole vaja taotleda üritusele, mille põhiosa toimub väljaspool Maardu linna haldusterritooriumi või mis läbib lühiajaliselt linna haldusterritooriumi (rahvamatk jmt). Sellise ürituse Maardus toimuva osa kooskõlastab korraldaja eelnevalt Maardu linnavalitsusega. Kooskõlastamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 5 tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (5) Loa väljastaja võib esitada põhjendatud ettepaneku täiendavateks kooskõlastusteks.

  (6) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab ürituse korraldaja lisama taotlusele linnavalitsuse või volitatud isiku eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi paberkandjal või elektrooniliselt, mõõtkavas 1:1000, milles on näidatud
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm),
  2) parkimisvõimalused
  3) liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (7) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

  (8) Avaliku ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja.

  (9) Kui avaliku ürituse korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, siis peab ta sellest teavitama üritusest osavõtjaid. Sisekorraeeskirja koopia esitatakse koos avaliku ürituse läbiviimise loa taotlusega.

  (10) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis. Reformimata riigimaal toimuv üritus tuleb kooskõlastada Harju Maavalitsusega.

  (11) Taotlus kooskõlastatakse vajadusel politsei- ja päästeasutuses.

§ 4.   Avaliku ürituse luba

  (1) Avaliku ürituse luba väljastatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Avaliku ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber (soovitavalt mobiiltelefoninumber);
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks;
  6) ürituse peatamise ning lõpetamise alused.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  Linnavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Maardu linna õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  6) kui ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud Eesti Vabariigi või Maardu linna õigusaktidest või eeskirjast tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Loataotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 10 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse linnakantseleisse saabumise päevast arvates.

  (2) Linnavalitsus teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisest.

§ 7.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
  4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;
  5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
  6) täitma politsei ning päästeasutuse ametnike korraldusi, mis on antud õigusaktide ning ürituse loas sätestatud tingimuste alusel;
  7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust.
  8) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Maardu linna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad linnavalitsus ja politsei vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Maardu linnale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Georgi Bõstrov
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json