Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Türi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 84

Türi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 24
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja jäätmeseaduse § 71¹ lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Türi valla jäätmevaldajate registri asutamine

  Määrusega asutatakse Türi valla andmekogu, Türi valla jäätmevaldajate register (edaspidi register).

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) ja volitatud töötleja on isik, kellele vastutav töötleja on andnud õiguse registris andmeid töödelda.

§ 3.   Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Register asutatakse ja seda peetakse jäätmeseadusega kohalikule omavalitsusele jäätmehoolduse korraldamiseks sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (2) Registrisse kantakse ning registrist väljastatakse andmed, mis on seotud olmejäätmete kogumise ja veo korraldamisega, s.o korraldatud jäätmeveoga Türi valla territooriumil.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK TÄHENDUS 

§ 4.   Registri ülesehitus ja koosseis

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ning tema andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust. Registri töökeel on eesti keel.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) infotehnoloogiline andmekogu;
  2) alusdokumendid.

§ 5.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse
  1) jäätmevaldaja andmed;
  2) jäätmetekkekoha andmed;
  3) jäätmeveoga seotud andmed.

  (2) Jäätmevaldaja kohta kantakse registrisse:
  1) kliendi tüüp (füüsiline või juriidiline isik; riigi või kohaliku omavalitsuse asutus);
  2) nimi või nimetus;
  3) isikukood või registrikood;
  4) elu- või asukoht;
  5) sideandmed (e-post või telefon);
  6) jäätmevaldaja seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või kasutuslepingu alusel valdaja).

  (3) Jäätmetekkekoha (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) kohta järgmised andmed:
  1) jäätmetekkekoha (kinnisasja) üldandmed (aadress; katastritunnus);
  2) jäätmeveo piirkond;
  3) jäätmetekkekoha ehitise liik;
  4) jäätmevaldajate arv jäätmetekkekohal;
  5) liitumise staatus (liitunud, ajutiselt vabastatud, perspektiivne, arhiivne jms);
  6) andmed selle kohta, kui jäätmetekkekoha valdaja on jäätmeveost ajutiselt vabastatud (ajavahemik, vabastuse aluseks oleva haldusakti andmed);
  7) jäätmetekkekohale antav identifitseerimise kood (ID kood);
  8) konteineri ühiskasutuse ID (registreerimise kood).

  (4) Jäätmeveoga seonduvalt kantakse registrisse jäätmevedaja poolt järgmised andmed:
  1) jäätmetekkekoha info (info lepingu sõlmimise kohta, vedu (toimimine), lepingu sõlmija, sõlmija aadress, viimane andmete muutmise kuupäev, JV (edaspidi jäätmevaldaja)_viit (kliendinumber));
  2) konteinerid (teenindusperiood, konteineri tüüp, jäätmeliik, teenindusvälp päevades, omandistaatus, maht liitrites, arv);
  3) JV asukohainfo (maaüksuse nimi, tänav, majanumber, täpsustav aadress, postiindeks, asum).

  (5) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Samuti on võimalik kaardile märkida kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 6.   Registri seotus teiste andmekogudega

  Jäätmetekkekohtade üldandmed kantakse registrisse kinnistusraamatu andmete alusel ja jäätmevaldaja nimi, isikukood ja elukoht kantakse rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 7.   Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE 

§ 8.   Registrile andmete esitaja

  Registrile esitab andmed
  1) ametiasutus;
  2) jäätmevedaja.

§ 9.   Andmete registrisse esitamise kord

  (1) Jäätmevaldaja ja jäätmetekkekoha andmed esitab registrile ametiasutus.

  (2) Jäätmeveoga seotud andmed esitab registrile jäätmevedaja.

  (3) Andmed jäätmevaldajate või jäätmetekkekohtade kohta esitab registrisse volitatud töötleja 10 tööpäeva jooksul ning vajadusel viib registrisse sisse andmete muudatused.

  (4) Olmejäätmete veoettevõtted esitavad kord nädalas vastavalt kokkulepitud automaatsele andmevahetusstandardile andmed jäätmekoguste, mis on üle antud prügilasse, kohta jäätmevaldajate lõikes.

§ 10.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) ametiasutusele laekunud riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude (Maa-ameti katastriinfo) ja alusdokumentide (õigusaktid, lepingud jm) põhjal;
  3) jäätmeveoga tegeleva ettevõtte poolt esitatud dokumendi alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid ametiasutus, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 11.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registriandmete juurdepääs on piiratud ning neid aktiivselt ei avalikustata.

  (2) Registriandmetele juurdepääs on jäätmevedajal.

§ 12.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registrist väljastatakse andmeid jäätmevaldajale, mis on seotud jäätmevaldaja enda või temaga seotud jäätmetekkekohaga.

  (2) Andmeid väljastatakse suulise või kirjaliku järelepärimise alusel. Järelepärimises märgitakse soovitud andmed ning tuleb kindlaks teha isik, kellele andmed väljastatakse.

  (3) Andmed väljastatakse taotleja soovi kohaselt kas paberkandjal või elektrooniliselt.

  (4) Registriandmed väljastatakse üldjuhul tasuta, v.a avaliku teabe seaduse § 25 lõikes 2 ja isikuandmete kaitse seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

§ 13.   Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registrisse kantud andmete ja volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Registri arhiivi kantakse jäätmevaldajate, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveoga seotud andmed, mis on nende muutumise tõttu kaotanud aktuaalsuse.

  (3) Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse automaatselt.

  (4) Arhiivi kantud andmeid säilitatakse elektroonselt seitse aastat.

  (5) Alusdokumendid, mis on muutunud kehtetuks, arhiveeritakse ning neid säilitatakse seitse aastat.

4. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 14.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan.

  (2) Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.

§ 15.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Türi valla eelarvest.

§ 16.   Registri likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Türi Vallavolikogu.

  (2) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või andmed arhiveeritakse.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json