Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tallinna linna 2014. aasta eelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 94

Tallinna linna 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 19.12.2013 nr 59
RT IV, 29.12.2013, 17
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2014RT IV, 28.06.2014, 1601.07.2014Tallinna linna 2014. aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas Tallinna linna 2014. aasta esimeses lisaeelarves ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2, § 37 lg 21 ja § 38 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 17 lg 4, § 22 lg 1 p-de 1, 2, 8 ja 21 ja lg 3, liiklusseaduse § 187 lg-te 1 ja 2 ning kohalike maksude seaduse § 141 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna linna 2014. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Tallinna linna 2014. aasta:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
  6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
  7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

  (2) Käesoleva määruse lisas 3 „Kulude eelarve" toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

  (3) Käesoleva määruse lisas 3 „Kulude eelarve" on tähisega (a) märgitud arvestuslikud kulud ja tähisega (ü) märgitud ülekantavad kulud.

  (4) Käesoleva määruse lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve" toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2014. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
  2) kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2014. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;
  3) kinnitada linna üldkuludes kavandatud teenistujate ja juhtide palgatõusu vahendite jaotus ametiasutuste lõikes;
  4) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kulude piires;
  5) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 €. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  6) võtta eelarvelaenu 2014. aasta investeeringute katteks mahus kuni 33 000 000 € tähtajaga kuni 25 aastat;
  7) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi;
  8) anda ajutist finantseerimist rahavoogude juhtimise eesmärgil linna sõltuvatele üksustele, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes, tingimusel, et finantseering tuleb linnale tagastada aruandeaasta lõpuks;
  9) teha eraldisi käesoleva määruse lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist. Linnavalitsusel on õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja käesolevas punktis nimetatud reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires;
  10) määruse lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada vastava asutuse kavandatud kulutusi;
  11) määruse lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastava asutuse kavandatud kulutusi.

§ 3.   Eelarve täitmise erisused

  Käesoleva määruse lisas 3 „Kulude eelarve" toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud katta teisi tegevuskulusid.

§ 4.   Ülekantavate kulutuste täitmise kajastamine

  Linnavalitsuse korraldusega 2013. aastast 2014. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2014. aasta eelarve täitmises.

§ 5.   Linnavalitsusele antavad ülesanded

  Linnavalitsusel viia läbi linna ametiasutuste koosseisude ja teenistujate palgatasemete analüüs ning esitada linnavolikogule koos linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 eelnõuga ettepanekud ametiasutuste töö tõhustamiseks, võimalusel koosseisude vähendamiseks ja uue, turutingimusi arvestava palgasüsteemi kehtestamiseks.

§ 6.   Rakendussätted


[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. Määruse § 6 lõike 2 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt 7. novembrist 2013.

Lisa 1-7  Tallinna linna 2014. aasta eelarve

Lisa 8  Tallinna avaliku tasulise parkimisala skeem Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas

Lisa 9  Parkimistsoonide T1 kuni T11 skeem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json