EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2014, 106

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 19.12.2012 nr 24
jõustumine 01.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2014RT IV, 28.06.2014, 3401.07.2014

Määrus kehtestatakse Reklaamiseaduse § 13 lõike 1, Teeseaduse § 34 lõike 2 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Rakvere linna välireklaami eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale Rakvere linna haldusterritooriumil ning määrab ära kohaliku omavalitsuse sisese pädevuse ja menetluskorra välireklaami avalikustamisel.

 (2) Eeskirja eesmärgiks on tagada Rakvere linna haldusterritooriumil avalikustatava välireklaami sobivus linnakujunduslike põhimõtetega ning vältida linnaruumi mittesobiva või elanike ning teiste isikute huve häiriva välireklaami avalikustamist.

 (3) Aluspinnasega (s h ehitisega) kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud välireklaamile ning likvideerimisele kohaldatakse planeerimisseaduses ja ehitusseaduses sätestatut.

 (4) Rakvere linnale kuuluvale tänavale, avalikule haljasalale ja muule linnale kuuluvale varale välireklaami paigaldamine reguleeritakse eraldiseisva õigusaktiga.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) välireklaam- välireklaam reklaamiseaduse tähenduses;
 2) ametiasutus- Rakvere Linnavalitsus (ametiasutusena) koos struktuuriüksustega.

2. peatükk Välireklaami avalikustamine 

§ 3.  Välireklaami üldnõuded

  Välireklaam peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) välireklaami suurus, värvilahendus ning asetus peavad sobima ümbritseva avaliku ruumiga;
 2) hoonel või rajatisel avalikustatud välireklaam peab olema proportsioonis vastava ehitise mõõtmetega ning olema sobiva disaini ja kujundusega;
 3) välireklaami valgus- või heliefektid ei tohi häirida läheduses elavaid või töötavaid inimesi;
 4) välireklaam peab olema ohutu inimestele ja teiste isikute varale;
 5) välireklaam ei tohi olla sarnane liikluskorraldusvahendile ega eksitada muul viisil liiklejat.

§ 4.  Välireklaami kooskõlastamine

  Välireklaami avalikustamine kooskõlastatakse eelnevalt ametiasutusega, kui:
 1) välireklaami suurus on 594 x 420 mm (A2) või suurem, välja arvatud juhul, kui avalikust kohast jälgitav välireklaam asub hoone sees (aknal, vaateaknal jms);
 2) välireklaam on illumineeritud, valgus- või heliefektidega;
 3) välireklaam paigaldatakse tänava kohale või avaliku tee (tänava) teekaitsevööndisse ja linn ei ole teekaitsevööndi aluse maa omanik.

§ 5.  Kooskõlastuse taotlemine

 (1) Kooskõlastamiseks esitab välireklaami avalikustaja ametiasutusele vormikohase taotluse vähemalt viis tööpäeva enne paigaldamise algust. Taotlus esitatakse kirjalikult või elektrooniliselt. Taotluse vormi kinnitab Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

 (2) Taotluses peavad olema märgitud järgmised andmed:
 1) avalikustaja nimi ja isiku- või registrikood;
 2) avalikustaja kontaktandmed;
 3) välireklaami mõõtmed ja andmed välireklaami kandja kohta;
 4) välireklaamireklaami asukoha- aadress ja avalikustamise kestvus;
 5) avalikustaja kinnitus esitatud andmete õigsuse ning välireklaami eeskirja nõuetega tutvumise kohta.

 (3) Taolusele tuleb lisada (elektrooniliselt või paberkandjal) järgmised dokumendid:
 1) välireklaami kujundus;
 2) välireklaami asendiplaan;
 3) illumineeritud, valgus- või heliefektide korral välireklaami lõpplahendus viisil, mis võimaldab hinnata valgustuse ja efektide mõju (DVD jms);
 4) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui välireklaam avalikustatakse kinnismälestisel või muinsuskaitsealal;
 5) tehnovõrgu – või rajatise valdaja nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu- või rajatise kaitsevööndisse;
 6) ehitise või maa omaniku, s h teekaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek või muu
dokument, mis tõendab välireklaami lubamist, kui välireklaami avalikustaja ei
ole ise omanik.

 (4) Taotlus peab olema allkirjastatud avalikustaja või avalikustaja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt.

§ 6.  Kooskõlastamine

 (1) Ametisutuse nimel vaatab taotluse läbi ja kooskõlastab välireklaami avalikustamise ametnik, kelle ametiülesandeks on see vastavalt ametijuhendile või muudele õigusaktidele või kelle linnapea on määranud kooskõlastuse andjaks (edaspidi kooskõlastaja).

 (2) Kooskõlastaja kontrollib esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele. Puuduste olemasolul võib kooskõlastaja määrata puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui 3 tööpäeva. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata.

 (3) Kooskõlastamisel hinnatakse välireklaami vastavust eeskirjas sätestatud välireklaami üldistele nõuetele, sobivust asukohta ning vastavust õigusaktide nõuetele.

 (4) Kooskõlastaja annab kooskõlastuse või otsustab kooskõlastuse andmisest keeldumise viie tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest. Kooskõlastus vormistatakse kooskõlastaja vastava märkega kooskõlastuse taotluse ärakirjal või elektroonilisel kooskõlastamisel eraldi digitaalselt allkirjastatud dokumendina. Kooskõlastusmärke vormi kinnitab linnavalitsus. Kooskõlastuse taotluse originaal jääb ametiasutusele.

 (5) Kooskõlastusmärkes märgitakse:
 1) kooskõlastaja nimi ja allkiri;
 2) kooskõlastuse andmise kuupäev;
 3) välireklaami avalikustamise tähtaeg;
 4) välireklaami avalikustamise lisatingimused vajadusel.

3. peatükk Välireklaami avalikustamine ja järelevalve 

§ 7.  Välireklaami avalikustamine

 (1) Välireklaam tuleb avalikustada kooskõlas taotluses esitatud andmetega ja kooskõlastuses antud tingimustega.

 (2) Avalikustaja tagab, et avalikustamise perioodil on välireklaam:
 1) puhas ja nähtavate vigastusteta;
 2) ohutu inimestele, nende tervisele ja teiste isikute varale;
 3) ei takista või ei varja liikluskorraldusvahendeid või muid ametlikke teabevahendeid (tänavanimega sildid, infoviidad jms).

 (3) Kooskõlastuses märgitud tähtaja möödumisel peab avalikustaja välireklaami viivitamatult eemaldama.

§ 8.  Järelevalve

  Riiklikku järelevalvet välireklaami üle teostab Rakvere Linnavalitsus (ametiasutusena) või ametiasutuse nimel järelevalve ülesandeid täitma määratud ametnik või ametnikud.
[RT IV, 28.06.2014, 34 - jõust. 01.07.2014]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud] .

§ 10.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1.märtsil 2013 a.

/otsingu_soovitused.json