KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2015, 48

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallas

Vastu võetud 26.06.2014 nr 16
RT IV, 28.06.2014, 126
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2015RT IV, 06.02.2015, 2909.02.2015

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 37 ja lõike 2, "Korrakaitseseaduse" § 56 lõike 3 punkti 2, § 59 lõike 1 ja § 60 ning "Alkoholiseaduse" § 42 lõike 1 punkti 1 alusel.
[RT IV, 06.02.2015, 29 - jõust. 09.02.2015]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala ja mõisted

 (1) Määruse eesmärk on lahendada „Korrakaitseseadusega“ kohaliku omavalitsuse üksuse või volikogu pädevusse antud küsimused Saue valla territooriumil.

 (2) Määrus sätestab oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise loa andmise korra Saue vallas ning nõuded Saue valla territooriumil avaliku ürituse korraldamiseks ja läbiviimiseks.
[RT IV, 06.02.2015, 29 - jõust. 09.02.2015]

 (3) Määruses kasutatakse mõisteid „Korrakaitseseaduses“ sätestatud tähenduses.

2. peatükk Avalikus kohas käitumise üldnõuete täpsustamine 
[Kehtetu – RT IV, 06.02.2015, 29 - jõust. 09.02.2015]

§ 2.  Joovet tekitava aine tarbimise piiranguga kohtade määramine
[Kehtetu – RT IV, 06.02.2015, 29 - jõust. 09.02.2015]

3. peatükk Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamiseks loa andmise kord 

§ 3.  Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamiseks loa andmine

 (1) „Korrakaitseseaduse“ paragrahvi 56 lõikes 1 sätestatud kohas või paragrahvi 56 lõikes 2 sätestatud ajal oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamiseks esitab isik vormikohase taotluse Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Isik peab loa taotluse esitama vallavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne luba vajava sündmuse toimumist.

 (2) Kui isik taotleb oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamiseks luba avaliku ürituse korraldamise raames, siis taotleb isik selleks luba määruse 4. peatükis sätestatud korras.

 (3) Lõikes 1 nimetatud loa andmise või mitteandmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega kaalutlusõiguse alusel, lähtudes „Korrakaitseseaduses“ sätestatud avaliku korra tagamise põhimõtetest.

 (4) Vallavalitsus otsustab loa andmise või mitteandmise 14 kalendripäeva jooksul loa taotluse esitamisest.

4. peatükk Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded 

§ 4.  Avaliku ürituse korraldamise nõuded

 (1) Avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamine Saue vallas tuleb kooskõlastada vallavalitsusega, kes annab nõusoleku (edaspidi luba) ürituse korraldamiseks oma korraldusega.

 (2) Ürituse korraldamiseks ei pea luba taotlema vallavalitsuse hallatav asutus ürituse korraldamiseks oma tegevuskohas või territooriumil. Sellisel juhul loetakse ürituse eest vastutavaks isikuks hallatava asutuse juht, kes on ürituse läbiviimisel kohustatud järgima käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

 (3) Ürituse korraldaja peab tagama ürituse korraldamise ja läbiviimise kooskõlas Saue valla ja Eesti Vabariigi õigusaktidega, sh tagama avaliku korra ja heakorra nõuete täitmise üritusel.

 (4) Üritusel võib müüa alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti (kaasa arvatud, s.o lahja alkohoolne jook) järgides Eesti Vabariigi ja Saue valla õigusaktidega alkohoolse joogi jaemüügile kehtestatud nõudeid ja piiranguid.

 (5) Üritustel, mis on suunatud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide müük ning tarvitamine.

 (6) Kõik üritused, mis on suunatud alla 16-aastastele isikutele, tuleb lõpetada hiljemalt kell 22.30, ajavahemikus 01.06–31.08 kell 23.30.

 (7) Ürituse korraldamisel, kus on ealised piirangud või piirangud üritusele kaasavõetavate esemete suhtes tuleb sellest teatada ürituse reklaamimisel, samuti peab vastav teade olema paigutatud nähtavale kohale ürituse toimumise kohas.

§ 5.  Ürituse korraldamise loa taotlemine

 (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele allkirjastatud loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

 (2) Loa taotluses märgitakse:
 1) ürituse korraldaja nimi, isiku- või registrikood, aadress ja sidevahendite andmed;
 2) ürituse eest vastutava füüsilise isiku nimi, isikukood ja sidevahendite andmed, kui ürituse korraldajaks on juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus;
 3) ürituse nimetus, vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, näitus, etendus, laat või muu üritus), sihtgrupp, kirjeldus ja ajakava ning osavõtjate eeldatav arv;
 4) ürituse läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
 5) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 6) korraldaja poolt avaliku korra, heakorra, tuleohutuse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiiniline abi jms tagamise vahendid;
 7) teave parkimise ja liikluskorralduse kohta üritusel, sh liikluskorralduse muutmise vajadus;
 8) turvaettevõtja andmed, kui korda peab turvaettevõtja;
 9) teave üritusel kasutatavate heliseadmete, valgustusseadmete, eritehnika ja lõbustusatraktsioonide kohta;
 10) teave ürituse pidamiseks püstitatavate ajutise ehitise (tribüün, lava vms), telkide või muude suuremõõtmeliste konstruktsioonide kohta;
 11) teave loomade avalik näitamise kohta;
 12) teave tuletööde tegemise koha (asukoht, aeg ja korraldaja);
 13) teave pürotehnika kasutamise kohta (kategooria, asukoht, aeg, korraldaja);
 14) korraldamisega kaasnev kaubandustegevuse liik, kaubanduse korraldaja andmed, alkohoolsete jookide müük.

 (3) Loa taotlusele lisatakse õigusaktides nõutud lisadokumendid (nt ilutulestiku projekt) või muud asjakohased ja informatiivsed dokumendid (nt turvaplaan turvafirma kasutamisel).

 (4) Loa taotleja peab loa taotluse enne esitamist kooskõlastama seaduses sätestatud juhtudel seaduses sätestatud asutuste või isikutega. Muuhulgas tuleb loa taotlusele enne esitamist võtta:
 1) ürituse toimumise koha omaniku kirjalik nõusolek;
 2) tee- või tee kaitsevööndi maa omaniku nõusolek, kui ürituse läbiviimiseks kasutatakse tee- või tee kaitsevööndi maad;
 3) ürituse korraldamise eest vastutava isiku kirjalik nõusolek.

 (5) Kui ürituse toimumise asukoha omanik on Saue vald, siis annab vallavalitsus nõusoleku ehitise või maa-ala kasutamiseks loa väljastamisega.

§ 6.  Loa taotluse menetlemine

 (1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja) ning puuduste avastamisel taotluses annab loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

 (2) Menetleja võib iga üksikjuhtumi asjaolusid arvestades vajadusel nõuda täiendavaid dokumente või määrata lisaks isikud, kellega taotleja peab avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastama.

 (3) Vallavalitsus võib tagastada loa taotluse läbi vaatamata, kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt või taotluse esitamise tähtaeg on möödunud ja seda ei ennistata.

 (4) Vallavalitsus hindab loa taotluses toodud andmete ja lisatud dokumentide põhjal korraldatava avaliku ürituse vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele ning annab loa 10 tööpäeva jooksul viimase nõuetekohase dokumendi ja/või kooskõlastuse saamisest arvates või jätab käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhtudel loa andmata, viidates õigusaktidele ning põhjustele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

 (5) Vallavalitsuse korralduses, millega avaliku üritusel luba antakse, märgitakse:
 1) ürituse nimetus, mille korraldamiseks luba antakse;
 2) ilutulestiku läbiviimise lubamine, kui seda on taotletud;
 3) korraldaja nimi, aadress Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoninumber;
 4) vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
 5) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
 6) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 7) loa taotluse kooskõlastajate või vallavalitsuse poolt esitatud tingimused üritusele.

 (6) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib keelduda loa andmisest eelkõige, kui:
 1) kooskõlastajad on jätnud loa taotluse põhjendatult kooskõlastamata või korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
 2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
 3) üritus on loa taotluses märgitud ajal, kohas või eesmärgil oma sisult mittesobilik;
 4) loa taotluses nimetatud avaliku ürituse läbiviimine on vastuolus Eesti Vabariigi või Saue valla õigusaktidega, näiteks rikuks avalikku korda või tekitaks vahetu ohu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale ning ohtu ei ole võimalik tõrjuda vähem riivavat meedet kasutades.

§ 7.  Ürituse läbiviimise nõuded ja korraldaja vastutus

 (1) Ürituse korraldaja on ürituse läbiviimisel kohustatud:
 1) täitma määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimis- ja liikluskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
 3) tagama, et ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
 4) tagama avaliku korra;
 5) tagama tuleohutuse ja järgima tervisekaitse nõudeid;
 6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
 7) täitma politsei või muu korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks üritusel;
 8) tagama üritusel heakorra ning pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise;
 9) täitma vallavalitsuse ja üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

 (2) Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest viivitamatust informeerima vallavalitsust ja loa taotluse kooskõlastajaid.

 (3) Ürituse korraldamise, pidamise ja läbiviimise eest vastavalt määruses ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuetele vastutab ürituse korraldaja õigusaktides ettenähtud korras.

§ 8.  Loa kehtetuks tunnistamine

 (1) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib loa tunnistada kehtetuks eelkõige, kui:
 1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
 2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Saue valla õigusaktidest tulenevaid nõudeid või ürituse loa taotluse kooskõlastajate ettekirjutusi või ürituse loal märgitud tingimusi;
 3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mis kujutavad ohtu avalikule korrale või inimestele, nende varale või keskkonnale ning mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

 (2) Loa kehtetuks tunnistamisest teavitab menetleja viivitamatult ürituse korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud isikuid.

§ 9.  Ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

 (1) Ürituse korraldaja peab ürituse peatama:
 1) olulise või kõrgendatud ohu vältimiseks, kui ohtu ei ole võimalik tõrjuda vähem riivavat meedet kasutades;
 2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivavat meedet kasutades;
 3) üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega.

 (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude ilmnemisel ei peata ürituse korraldaja üritust, siis on vallavalitsuse poolt määratud ametnikul õigusteha ettekirjutus ürituse läbiviimise peatamiseks.

 (3) Kui ürituse peatamise tinginud asjaolud on kõrvaldatud või ära langenud, siis võib avaliku ürituse pidamist jätkata.

 (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, mis tingis ürituse peatamise, siis on ürituse korraldaja kohustatud ürituse lõpetama. Kui korraldaja üritust ei lõpeta, siis on vallavalitsuse poolt määratud ametnikul õigusteha ettekirjutus ürituse läbiviimise lõpetamiseks.

§ 10.  Ürituse toimumisest teavitamine

 (1) Vallavalitsuse vastav teenistuja avalikustab valla kodulehel andmed avaliku ürituse toimumisega nõustumise kohta, sh avaliku ürituse toimumise aja, koha, korraldaja ja vastutava isiku ning tema sideandmed.

 (2) Vallvalitsuse vastav teenistuja teavitab viivitamatult peale ürituse korraldamisega nõustumist asukohajärgset prefektuuri Saue valla haldusterritooriumil peetavast üritusest.

5. peatükk Määruse rakendamine 

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kinnitab Saue vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vormi.

 (2) Vallavalitsus kinnitab oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamiseks loa taotluse vormi.

 (3) Määrus jõustub 1. juulil 2014.