Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistutele jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2015, 20

Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistutele jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 25.06.2015 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruses nr 91 "Korteriühistutele jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord";
  2) )paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 1. Reguleerimisala ja eesmärk
(1) Määrusega kehtestatakse Tartu linna eelarvest korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.
(2) Toetuse eesmärk on rataste parkimiseks võimaluste loomine ja jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega linna elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.
(3) Rattaparkla käesoleva määruse tähenduses on rattamaja, varjualusega rattahoidja, rattakapp, rattahoidja või muu ratta hoidmiseks kasutatav ehitis.
(4) Rattaparkla ja jäätmemaja ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.";
  3) paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 4. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse saamiseks peab osakonnale esitama järgmised dokumendid:
1) taotluse esitaja kirjalik avaldus, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms) ning taotletav summa;
2) süvakogumismahuti paigaldamise eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan ja ajakohane geodeetiline alusplaan), mis on kooskõlastatud kaevelubade peaspetsialistiga, või alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga rattaparkla ja/või jäätmemaja arhitektuurne eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan mõõtkavas 1:500, põhiplaan, illustratiivsed vaated koos selgitusega), mis on kooskõlastatud linnaarhitektiga, või üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga jäätmemaja ja/või rattaparkla ehitamise korral arhitektuuri ja ehituse osakonna arvamus esitatud ehitusteatise kohta;
3) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus rattaparkla ja/või jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise kohta;
4) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus rattaparkla ja/või jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise, sealhulgas nende maksumuse kohta;
5) maa omaniku nõusolek, kui rattaparkla ja/või jäätmemaja soovitakse ehitada või süvakogumismahuti paigaldada võõrale maale.";

  4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
"(31) Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas vajaliku aluspinna ehitamiseks on kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 3000 eurot.";
  5) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna "punktis" sõnaga "lõikes";
  7) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
"(11) 2015. aastal kuulutab osakond rattaparklate ehitamise toetuse saamiseks taotlusvooru välja hiljemalt 1. juulil.".

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Vladimir Šokman
Esimees

/otsingu_soovitused.json