Ehitus

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2015, 23

Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord
[RT IV, 28.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

Vastu võetud 11.04.2013 nr 91
RT IV, 23.04.2013, 1
jõustumine 26.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2015RT IV, 28.06.2015, 2001.07.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Tartu linna eelarvest korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse eesmärk on rataste parkimiseks võimaluste loomine ja jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega linna elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

  (3) Rattaparkla käesoleva määruse tähenduses on rattamaja, varjualusega rattahoidja, rattakapp, rattahoidja või muu ratta hoidmiseks kasutatav ehitis.

  (4) Rattaparkla ja jäätmemaja ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.
[RT IV, 28.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetuse taotlejaks võib olla kümne või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kümme või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

2. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 3.   Taotlusvooru väljakuulutamine

  Kui linna eelarves on toetuse maksmiseks raha ette nähtud, kuulutab linnamajanduse osakond (edaspidi osakond) taotlusvooru välja hiljemalt eelarveaasta 1. veebruaril. Osakond avaldab teabe toetuse taotlemise võimaluse kohta Tartu linna kodulehel.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  Toetuse saamiseks peab osakonnale esitama järgmised dokumendid:
  1) taotluse esitaja kirjalik avaldus, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms) ning taotletav summa;
  2) süvakogumismahuti paigaldamise eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan ja ajakohane geodeetiline alusplaan), mis on kooskõlastatud kaevelubade peaspetsialistiga, või alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga rattaparkla ja/või jäätmemaja arhitektuurne eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan mõõtkavas 1:500, põhiplaan, illustratiivsed vaated koos selgitusega), mis on kooskõlastatud linnaarhitektiga, või üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga jäätmemaja ja/või rattaparkla ehitamise korral arhitektuuri ja ehituse osakonna arvamus esitatud ehitusteatise kohta;
  3) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus rattaparkla ja/või jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise kohta;
  4) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus rattaparkla ja/või jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise, sealhulgas nende maksumuse kohta;
  5) maa omaniku nõusolek, kui rattaparkla ja/või jäätmemaja soovitakse ehitada või süvakogumismahuti paigaldada võõrale maale.
[RT IV, 28.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest (edaspidi kogumaksumus).

  (2) Toetuse suurus jäätmekogumise terviklikul lahendamisel on kuni 75% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 3000 eurot. Jäätmekogumise terviklik lahendamine on jäätmemaja püstitamine vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvakogumismahutite paigaldamine vähemalt samade jäätmeliikide jaoks.

  (3) Toetuse suurus jäätmekogumise mitteterviklikul lahendamisel on kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 1000 eurot.

  (31) Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas vajaliku aluspinna ehitamiseks on kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 3000 eurot.
[RT IV, 28.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

  (4) Väljamaksmisele kuuluva lõpliku toetuse suurus võib väheneda käesoleva määruse § 11 lõigetes 2 ja 4 sätestatud juhtudel.

§ 6.   Toetuse andmine või toetuse andmata jätmine

  (1) Toetuse andmise taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt taotluse saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub. Raha lõppemisel teavitab osakond taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Tartu linna kodulehel.

  (2) Toetuse andmise või toetuse andmata jätmise otsustab osakonna juhataja otsusega ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist.

3. peatükk Leping, kontroll ja aruandlus  

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Osakonna juhataja sõlmib taotlejaga, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi toetuse saaja), toetuse kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingu sõlmimiseks peab toetuse saaja esitama:
  1) [kehtetu - RT IV, 28.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]
  2) [kehtetu - RT IV, 28.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]
  3) linnamajanduse osakonna poolt väljastatud kaeveloa süvakogumismahuti paigaldamiseks.

  (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aja jooksul lepingut tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest ei sõlmita, kaotab toetuse andmise otsus kehtivuse.
[RT IV, 28.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

§ 8.   Lepingu sisu

  Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse objekt;
  2) toetuse saamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) tööde lõpetamise tähtpäev, mis ei tohi olla hiljem kui toetuse andmise aasta 15. november;
  5) lepingu poolte õigused ja kohustused;
  6) lõpparuande ja kuludokumentide esitamise aeg ja kord;
  7) vastutus lepingu rikkumise korral;
  8) lepingu lõpetamise alused.

§ 9.   Kontroll

  (1) Osakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente tööde tegemise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub osakond käesolevast määrusest, toetuse taotlemisel esitatud dokumentidest, toetuse andmise otsusest ja lepingust.

§ 10.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta aruande (edaspidi aruanne) ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) hiljemalt 1. detsembriks.

§ 11.   Toetuse väljamaksmine, vähendamine ja väljamaksmata jätmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja 10 tööpäeva jooksul pärast aruande ja kuludokumentide esitamist ning vajadusel osakonna poolt paikvaatluse tegemist.

  (2) Kui käesoleva määruse § 10 nimetatud kuludokumente ei ole esitatud hinnapakkumuses toodud summa ulatuses, vähendatakse proportsionaalselt määratud toetuse summat.

  (3) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta aruannet;
  3) töid, mille jaoks toetus eraldati, ei tehtud.

  (4) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Üleminekusätted

  (1) 2013. aastal kuulutab osakond taotlusvooru välja hiljemalt 1. mail.

  (11) 2015. aastal kuulutab osakond rattaparklate ehitamise toetuse saamiseks taotlusvooru välja hiljemalt 1. juulil.
[RT IV, 28.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud jäätmekogumise terviklikul lahendamisel jõustub biojäätmete kogumiseks süvakogumismahuti paigaldamise nõue veopiirkonnas korraldataval uuel riigihankel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitava kontsessioonilepingu jõustumisel.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json