Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 4

Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 16.06.2016 nr 97

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel ning vajadusest reguleerida üksikpuude raie, asendusistutuse ning teiste kõrvaltingimuste seadistamist korda Jõhvi vallas.

1. osa Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Puude raieloa andmise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks puude raieks loa taotlemise ja raieloa vormistamise, kõrvaltingimuste (sh asendusistutus) määramise ning väljastamise tingimused Jõhvi valla haldusterritooriumil.

  (2) Kord on kohustuslik täitmiseks kõikidele Jõhvi valla tiheasustusala asutustele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (3) Kehtivuse kaotanud raieloa alusel on puude raiumine keelatud.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) raie – puu likvideerimine;
  2) raieluba – luba, mis annab taotlejale õiguse puu raieks ning vajadusel määrab ka kõrvaltingimused (sh asendusistutus);
  3) asendusistutus – raiutud puude asendamine uute puudega;
  4) istutusskeem – istutusala plaan, mille peal peegeldub olemasoleva haljastuse, planeeritava haljastuse, ehitiste ja rajatiste asukohad.

§ 3.   Puu raieks loa andmise põhimõtted

  (1) Puu raiet tehakse Jõhvi vallas korra kohaselt väljastatud loa alusel ja tingimustel.

  (2) Raieloa väljastamisel lähtutakse eelkõige järgmistest põhimõtetest:
  1) korra kohaselt toimub puude raie Jõhvi valla tiheasustusaladel (Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus);
  2) kord ei reguleeri linna ja valla haljasaladel hoolduskava kohaselt läbiviidavat puude raiet;
  3) viljapuude ning eramute juures asuvate kuni 1,3 m kõrgusega üksikpuude ja põõsaste raieks kinnistu omaniku poolt omal territooriumil ei pea raieluba taotlema;
  4) tormiheite või -murru või teistel põhjustel maha langenud või ohtlikuks muutuntud puude raieks, juhul, kui vajalik on kohene raie, tuleb esitada vabas vormis raie teatis. Raie teatises tuleb ära näidata raie asukoht ja kirjeldada olukord enne raiet ning lisada asjakohane fotomaterjal.

2. osa Raieloa taotlemine ja väljaandmine 

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Taotlus raieloa saamiseks tuleb esitada Jõhvi vallavalitsusele kirjalikult, vabas vormis.

  (2) Taotluse võib esitada maa omanik või seadusjärgne esindaja (nt korteriühistu).

  (3) Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab taotluse maad haldav asutus.

  (4) Taotluses peab olema ära näidatud vähemalt järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimetus või nimi ja perekonnanimi, asukoha või elukoha aadress, isikukood või registrikood, kontaktandmed, vajadusel volitatud esindaja andmed);
  2) raiutava puu liik ja kogus;
  3) põhjendus puu(de) likvideerimiseks;
  4) raiutava(te) puu(de) asukoht, katastritunnus koos skeemiga, millel on ära näidatud raiutava(te) puu(de) asukoht;
  5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja või tema volitatud esindaja allkiri, elektroonse taotluse puhul digitaalallkiri;
  6) omandisuhe puu kasvukohaga või muu raieloa taotlemisõigust kinnitav teave, volitatud isik lisab volitust tõendava dokumendi või selle koopia;
  7) informatsioon sellest, kas taotleja või tema volitatud esindaja soovivad olla puu looduses ära märkimise juures;
  8) juhul, kui raieluba taotletakse ehituse alla jäävale puule, tuleb taotlusele lisada ehitusluba ja väljavõte projekti asjakohastest joonistest;
  9) juhul, kui raieluba taotletakse korteriomanike kaasomandis oleva maa pealt, siis kinnistu kaasomanike otsus;
  10) juhul, kui raieluba taotletakse korteriomanike kaasomandis oleva maa pealt, ja elamu haldamiseks on asutatud korteriühistu, siis korteriühistu üldkoosoleku otsus.

§ 5.   Raieloa taotluse menetlemine

  (1) Esitatud raieloa taotlusi menetleb vallavalitsuse vastav ametiisik (edaspidi volitatud isik).

  (2) Volitatud isik:
  1) registreerib taotluse ning kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) vaatab läbi taotluse ja otsustab puu(de) raieloa andmise ning täiendavate tingimuste määramise 30 päeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse esitamisest;
  3) raieloa andmise korral märgistab puu(d) looduses;
  4) vormistab puu(de) raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale, teine eksemplar jääb vallavalitsusse.

  (3) Kui esitatud taotluses on puudused, annab volitatud isik taotlejale maksimaalselt 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks, andes taotlejale juhiseid puuduste kõrvaldamiseks.

§ 6.   Raieloa väljastamine

  (1) Raieloa väljastamise või mitte väljastamise ning täiendavate kõrvaltingimuste rakendamise otsustamisel lähtub volitatud isik järgmistest asjaoludest:
  1) esitatud andmete õigsus;
  2) Jõhvi valla territooriumil kehtiva üldplaneeringu ja detailplaneeringu(te) sätted;
  3) puude raiumise vajalikkus ning asjakohasus;
  4) täiendavate tingimiste määramise vajadus.

  (2) Volitatud isik võib raieloa väljastamisel määrata asendusistutuse kõrvaltingimusena, juhul kui:
  1) taotletakse ehitusaluse raie;
  2) taotletakse elujõulise ja terve puu raie, mis ohustab hoonete ja rajatiste struktuure (katust, seinu, vundamente jne).

  (3) Raieloa väljastab volitatud isik. Taotleja soovil võib loa väljastada nii paberkandjal kui ka elektroonselt.

  (4) Välja antud raieloas peab olema märgitud:
  1) kellele väljastatakse raieluba (nimi, registri- või isikukood, taotleja aadress);
  2) raie eest vastutav isik (nimi, aadress, telefon);
  3) raiutava puu asukoha kirjeldus koos katastrinumbri ning skeemiga;
  4) raiutava puu liik ning raie põhjus;
  5) raiejäätmete koristamise tähtaeg;
  6) raiejäätmete ladustamise koht;
  7) raie kõrvaltingimused, sh asendusistutus, ning nende täitmisega seotud nõuded (nt asendusistutuse asukoht, istikute liigid ja arv jms);
  8) raieloa väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg ning väljaandja nimi ja allkiri.

  (5) Taotluse võib rahuldada osaliselt (nt lubatakse raiuda taotletust vähem puid), märkides vormikohase raieloa peal osalise rahuldamise põhjused.

§ 7.   Raieloa andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest võib keelduda kui:
  1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust jne);
  2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringu või ehitusprojektiga;
  3) puu on kas riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all, on haruldane liigiliselt või mõõtmetelt või on oluline rohevõrgustiku seisukohalt;
  4) raiuda soovitakse puud, mis on registreeritud kaitsealuste lindude, nahkhiirte, samblike jm elupaiga või kasvukohana;
  5) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  6) kinnistu või suurema ala, kus puu kasvab, osas on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks – kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  7) taotluse on esitanud isik, keda ei ole nimetatud § 4 lõigetes 2 ja 3.

  (2) Raieloa andmisest keeldumine vormistatakse Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) korraldusega, milles põhjendatakse keeldumist ja mis tehakse isikule teatavaks kättetoimetamisega.

§ 8.   Asendusistutus

  (1) Volitatud isiku poolt määratud asendusistutuse kohustust peab täitma 12 kuu jooksul pärast raie kuupäevast ning teavitada sellest Jõhvi vallavalitsuse volitatud isiku kirjalikult kas paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Üldjuhul ühe raiutud puu asendatatakse samaväärse puu ühe istikuga, kui Jõhvi vallavalitsuse volitatud isik ei ole otsustanud teisiti. Asendusitutusega seotud kulud kannab raieloa taotleja.

  (3) Jõhvi vallavalitsuse volitatud isiku poolt määratud asendusistutuse täitmisel istutatud puud peavad säilima vähemalt 5 aastat pärast istutamist. Juhul, kui mainitud puud hävivad varem, peab neid uuesti istutama. Istiku hävimisest peab Jõhvi vallavalitsuse volitatud isikut kirjalikult teavitama.

§ 9.   Raieloa muutmine, kehtetuks tunnistamine ja peatamine

  (1) Volitatud isikul on õigus väljastatud raieluba kehtetuks tunnistada või peatada loa kehtivus kui:
  1) on esitatud valeandmeid;
  2) raiutakse rohkem puid kui raieloas lubatud;
  3) raiutakse raieloaga määratlemata puid;
  4) raiutakse mujal, kui raieloaga määratletud asukoht või;
  5) rikutakse muid raieloas sätestatud nõudeid või tingimusi.

  (2) Raieluba võib mõjuval põhjusel pikendada taotleja kirjaliku avalduse alusel, kuid mitte rohkem kui 30 päeva võrra.

  (3) Raieloa muutmine, kehtetuks tunnistamine ja peatamine vormistatakse ja allkirjastatakse volitatud isiku poolt ning edastatakse loa taotlejale.

3. osa Lõppsätted 

§ 10.   Järelevalve

  (1) Korra rikkujate karistamisel kohaldatakse väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Väärteomenetluses kohtuvälise menetleja määrab valitsus.

  (3) Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus (tiheasustusala) kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduse §-s 73 toodu kohaselt.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 20. mai 2010 määrus nr 17 “Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas”.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json