SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 9

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 15.06.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja korra rahvastikuregistri järgselt Vaivara valla elanikele ning vältimatu abi korras isikutele, kes ajutiselt viibivad Vaivara vallas.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) vallaelanik – isik, kelle registreeritud elukoht rahvastikuregistris on Vaivara vald;
  2) sotsiaaltoetus – toimetuleku soodustamiseks makstav rahaline toetus;
  3) sotsiaalteenus – toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
  4) leibkond – üksi elav isik või perekond või ühist eluruumi ja tuluallikat ühiselt kasutatavad või ühise majapidamisega isikud;
  5) ülalpidamiskohustusega isik –perekonnaseaduse mõistes seadusjärgne ülalpidaja;
  6) tasuta sotsiaalteenus – kliendile täies ulatuses valla eelarvest finantseeritav teenus;
  7) soodustusega sotsiaalteenus – osaliselt valla eelarvest finantseeritav teenus, mida klient saab vallapoolse toetuse tõttu odavamalt teenuse tegelikust hinnast;
  8) sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus – toetus toimetulekuraskustes leibkondadele;
  9) sissetulekust mittesõltuv sotsiaaltoetus – universaalse iseloomuga toetus konkreetselt määratletud sihtrühmale;
  10) rehabilitatsiooniplaan on õigustatud isiku ja tema seadusliku esindaja osalemisel rehabilitatsioonimeeskonna koostatud dokument, milles kajastub hinnang isiku tegevusvõimele, sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, eesmärgi saavutamiseks vajalikud rehabiliteerivad teenused ja hinnang sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgi saavutamise koht;
  11) hooldusplaan on teenuse osutaja poolt koostöös teenuse saajaga või juhul, kui teenuse saaja pole kontaktne, teenuse rahastajaga koostatud kirjalik dokument, mis sisaldab teenuse osutamise eesmärki, eesmärgi saavutamise tegevusi ja sagedust ning teenuse osutaja hinnangut tegevuste elluviimise kohta;
  12) juhtumiplaan on kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamise tegevuskavast.

2. peatükk Vaivara valla eelarvest täielikult või osaliselt kaetavate sotsiaalteenuste liigid ja osutamise tingimused ja kord 

1. jagu Sotsiaalteenuse taotlemine ja määramine 

§ 3.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse hindamisinstrumenti. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 4.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Vaivara vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, lähedane või muu isik.

  (2) Põhjendatud juhtudel osutatakse teenust isikutele, kes ajutiselt viibivad Vaivara valla territooriumil.

  (3) Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab taotleja Vaivara Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) kirjaliku avalduse. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjendus.

  (4) Vaivara Vallavalitsuse sotsiaalosakonnal (edaspidi Sotsiaalosakond) on õigus nõuda täiendavaid dokumente (sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

  (5) Vajadusel külastab sotsiaalosakonna töötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks.

§ 5.   Sotsiaalteenusele suunamine

  (1) Sotsiaalosakonna töötaja selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekuvõimet ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Teenuse võimaldamisel isikule võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisvat toimetulekuvõimet ning muid isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

  (4) Teenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib sotsiaalosakonna töötaja kaasata oma töösse teiste erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja.

  (5) Vältimatut abi vajavale isikule toimub teenuse osutamine kokkuleppel isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.

  (6) Sotsiaalteenuse määramise või määramisest keeldumise otsustab vallavalitsus, kui käesolevas korras ei ole määratud teisiti. Otsus tehakse 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (7) Sotsiaalteenuse võimaldamisest keeldumine peab olema põhjendatud ning see otsus tehakse taotlejale ja isikule, kellele teenust taotleti, teatavaks isikuga kokku lepitud vormis, kokkuleppe puudumisel kirjalikult.

§ 6.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada vallavalitsus, maavalitsuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja vm. Teistest omavalitsusüksustest pärit isikute korral on lepingu osapooleks teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitus.

  (2) Juhul, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest, on teenuse osutamise aluseks haldusleping või haldusakt.

  (3) Halduslepingus või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

  (4) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul osutada isikule talle hädavajalikku sotsiaalteenust ilma haldusakti või halduslepinguta.

§ 7.   Sotsiaalteenuste finantseerimine, sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Vaivara valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

  (2) Vallavalitsuse osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus.

  (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (4) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

2. jagu Vaivara vallas osutatavad tasuta, tasulised või soodustusega sotsiaalteenused 

§ 8.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (2) Koduteenuste osutamist korraldab Vaivara Vallavalitsus.

  (3) Koduteenust on õigus saada isikutel kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel ning:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks või
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks või
  3) kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita või
  4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada;

  (4) Ressursside olemasolul võib koduteenuseid osutada isikutele, kes vastavad lõike 3 esimeses lauses toodud tingimustele ja kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes tasuvad koduteenuste osutamise eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (5) Tasuta koduteenust on õigus saada kliendil, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle sissetulek peale alaliste eluasemekulude maha arvamist ühe pereliikme kohta kuus on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri.

  (6) Koduteenusega osutatakse järgmisi teenuseid:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine;
  2) abistamine toidu valmistamisel ja toidunõude pesemine;
  3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures;
  4) ravimite, esmaabivahendite ja invaabivahendite muretsemine;
  5) pesupesemise teenuse korraldamine;
  6) saunateenuse korraldamine;
  7) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  8) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine;
  9) vajadusel vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine;
  10) eluruumi koristamine isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m2 või 2‑toaline korter;
  11) abistamine asjaajamisel erinevates asutustes.

  (7) Koduteenust osutab hooldustöötaja.

  (8) Koduteenuste saamiseks esitab teenuse taotleja, tema seaduslik esindaja, perearst või sotsiaaltöötaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Taotluses märgitakse järgnevad andmed:
  1) isiku nimi, sünniaeg, elukoht;
  2) isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
  3) koduteenuse vajaduse põhjendus;
  4) isiku kinnitus seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta;
  5) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  6) arstitõend selle kohta, et teenuse taotleja ei põe nakkushaigusi.

  (9) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (10) Sotsiaaltöötaja teeb ühe nädala jooksul kodukülastuse, mille käigus hindab isiku toimetulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuse vajaduse.

  (11) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping vallavalitsuse ja teenust vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja vahel. Lepingus määratakse kindlaks teenuste loetelu, kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused. Leping sõlmitakse üheks aastaks. Lepingu tähtaja möödumisel tuleb teenust vajava isiku huvidest lähtuvalt lepingu tingimused üle vaadata, otsustades ühtlasi ka lepingu pikendamise vajaduse. Lepingut võib muuta, täiendada või lõpetada ka varem, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Lepingu kohustuslikud lisad on hoolduskava ja kliendi kaart.

  (12) Kliendi kaardi, hooldusplaani ja koduteenuse lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

  (13) Kord kalendriaasta jooksul teostab sotsiaalosakonna juhataja teenuse saajate seas rahulolu-uuringu. Uuringu tulemusi kasutatakse teenuse paremaks korraldamiseks ja töötajate täienduskoolituse läbiviimise vajaduste väljaselgitamiseks.

  (14) Kui klient ei ole rahul hooldustöötaja tegevusega koduteenuste osutamisel, siis teatab ta sellest sotsiaalosakonna juhatajat. Samuti on hooldustöötaja tekkinud erimeelsustest klientidega kohustatud teavitama sotsiaaalosakonna juhatajat.

§ 9.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on üldhooldekodus turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (2) Üldhooldekodusse paigutamise ning Vaivara valla eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja korra kehtestab Vaivara Vallavolikogu.

§ 10.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Tugiisikuteenuse osutaja on nõuetele vastav füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (3) Tugiisiku teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus või väljaspool kodu.

  (4) Vahetult tugiisiku teenust osutav isik peab olema:
  1) täisealine, täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või olema oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis);
  3) sobima teenuse saajaga.

  (5) Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

  (6) Tugiisikuteenuse saajal on õigus enne teenuse saamist omavahelise sobivuse hindamiseks kohtuda tugiisikuga, kes teenust osutama hakkab.

  (7) Tugiisikuteenuse võib määrata:
  1) raske või sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks;
  2) lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega;
  3) lapsevanemale, lapse hooldajal või eestkostjale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ja lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna loomisel;
  4) täisealisele puudega inimesele toimetuleku tagamiseks;
  5) isikule, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.

  (8) Tugiisikuteenuse saamiseks esitab isik või isiku seaduslik esindaja vallavalitsusele põhjendatud taotluse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega.

  (9) Teenuse määramise võib algatada ka lastekaitsespetsialist või sotsiaalosakonna juhataja kui teenuse osutamine on kohtu poolt rakendatud abinõuks lapse huvide kaitsel

  (10) Tugiisikuteenus määratakse lapsele ja lapsevanemale laste ja perede komisjoni ettepanekul ning täisealisele isikule sotsiaalosakonna juhataja või teda asendava töötaja ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

  (11) Tugisikuteenuse osutamise aluseks on koostöös teenust saava isiku, teenuseosutaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud haldusleping.

  (12) Tugiisikuteenust võib vallavalitsus osutada ise (võtab tööle tugiisiku) või osutab teenust teenusepakkuja vastavalt teenuse sisu ja hinna osas kokkulepitud tingimustele.

  (13) Tugiisiku vajadust hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi.

  (14) Teenuse saajale on osutatav tugiisikuteenus tasuline, soodustusega või tasuta.

§ 11.   Riigi rahastatav lapsehoiuteenus puudega lapsele


  (1) Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra ja tingimused kehtestab Vaivara Vallavalitsus.

§ 12.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Ajutiseks ööbimiskohaks võib lugeda vallale kuuluva eluruumi ajutist kasutamist vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Varjupaigateenust võib vallavalitsus osutada ise või osutab teenust teenusepakkuja vastavalt teenuse sisu ja hinna osas kokkulepitud tingimustele. Lepingu sõlmimise aluseks teenusepakkujaga on vallavalitsuse korraldus.

  (4) Varjupaigateenus on kliendile tasuline. Varjupaigateenuse hinna see osa, mille eest teenuse saaja ei ole oma sissetulekutest lähtuvalt võimeline tasuma, tasutakse Vaivara valla eelarvest.

§ 13.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib turvakoduteenuse osutamiseks sõlmida halduslepingu SHS § 36 ja § 37 lõikes 4 sätestatud nõuetele vastava teenuseosutajaga. Lepingu sõlmimise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

  (4) Vallavalitsus tagab perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks, teenuse kättesaadavuse haldusakti alusel.

  (5) Turvakoduteenust rahastatakse valla eelarvest.

§ 14.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

  (3) Eluruumi tagamise korra kehtestab Vaivara Vallavalitsus.

§ 15.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on teenus millega võimaldatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestab Vaivara Vallavalitsus.

  (3) Sotsiaaltransporditeenus on isikule tasuta teenus.

§ 16.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (4) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

  (5) Teenust vahetult osutav isik peab vastama ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:
  1) isikul on kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
  2) isikul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus.

  (6) Võlanõustamisteenus on isikule tasuta.

  (7) Võlanõustamisteenust võib vallavalitsus osutada ise või ostab teenust teenusepakkuja vastavalt kokkulepitud tingimustele teenuse sisu ja hinna osas.

§ 17.   Õpilasliini bussisõiduteenus

  (1) Üldhariduskoolides põhi- ja keskharidust omandavatele õpilastele, tagatakse tasuta sõidupilet või kiipkaart maakonna piires, v.a. põhikoolis käivatele õpilastele, kellele tagatakse tasuta sõidupilet lähima põhikoolini või Sinimäe Põhikoolini, kui asulat ei teeninda õpilasliin. Kiipkaarte ja sõidupileteid väljastab sotsiaalosakond.

  (2) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada lisaks avaldusele õppimist tõendavad dokumendid.

  (3) Kiipkaardi kaotamisel või hävimisel on isik, kellele see on väljastatud, kohustatud kaarti hüvitama bussifirma poolt näidatud summas.

  (4) Sotsiaalosakonna juhatajal on õigus kompenseerida väljaspool Ida-Viru maakonda Eesti Vabariigi piires üldkeskharidust omandavate õpilaste sõidukulud Vaivara Vallavolikogu poolt kinnitatud ulatuses.

  (5) Erandkorras on sotsiaalosakonnal õigus väljastada kiipkaarti, ka ametikoolis õppivatele õpilastele.

§ 18.   Laste ja noorte toitlustusteenus

  (1) Laste toitlustusteenust osutatakse Vaivara Lasteaias täies ulatuses valla eelarvest.

  (2) Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra kehtestab Vaivara volikogu.

§ 19.   Terviseteenus

  (1) Terviseteenus on mõeldud vallaelanike tervise toetamiseks ja tasulise tervistava teenuse (ujula) kasutamisega seotud kulude osaliseks katmiseks.

  (2) Teenust on õigus saada kuni 19 aastastel lastel, vanaduspensionäridel ja mittetöötavatel puudega (sh ka töövõimetusprotsendiga alates 60%) isikutel.

  (3) Terviseteenust võimaldatakse Vaivara Vallavalitsusele esitatud avalduse alusel lõikes 1 nimetatud isikutele Vaivara Vallavalitsuse ja ujula teenuse pakkuja vahel sõlmitud lepingute alusel.

  (4) Terviseteenuse üle peab arvestust sotsiaalosakond.

§ 20.   Matuseteenus

  Vaivara valla poolset matusetoetust saavatele isikutele osutatakse hauastamisteenust tasuta teenusena Vaivara Vallavalitsuse ja kalmistu haldaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

§ 21.   Puudega lapse ja täisealise isiku hooldus

  (1) Hooldus seatakse hooldusvajadusega raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada sotsiaaltoetuste maksmise, sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

  (2) Puudega lapse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja korra kehtestab Vaivara Vallavalitsus.

  (3) Täisealise isiku hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise korra kehtestab Vaivara Vallavalitsus.

  (4) Puudega laste ja täisealise isiku hooldajatoetuse määra kehtestab volikogu.

3. peatükk Vaivara valla eelarvest perekonna sissetulekutest sõltuvate ja mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord 

1. jagu Perekonna sissetulekutest sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 22.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab Vaivara Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust.

  (2) Sotsiaaltoetuse avaldust ja dokumente tulude ja kulude kohta on võimalik esitada kord kvartalis, riikliku toimetulekutoetuse vormistajatel ja väikese sissetulekuga leibkondadel.

§ 23.   Sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine

  (1) Toetuse suurus sõltub Vaivara valla eelarvest sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekust, varanduslikust seisust, eluasemekuludest ning taotleja konkreetsest vajadusest. Sissetulekute hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed toetused.

  (2) Perekonna sissetulekutest sõltuvad toetused määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna sissetulek esimese pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on ühes kvartalis keskmiselt olnud väiksem kui kahe ja poole kordne riiklik toimetulekupiir ja iga järgmise pereliikme kohta kahe kordne riiklik toimetulekupiir.

  (3) Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja kirjalikus avalduses näidatud arveldusarvele.

  (4) Vaivara Vallavalitsuse sotsiaalosakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt perekonna sissetulekuid tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (5) Vaivara valla eelarves toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist kontrollib ja peab selle üle arvestust sotsiaalosakonna juhataja.

  (6) Erandkorras või määruses ettenägemata juhtudel eraldatakse toetus sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

2. jagu Perekonna sissetulekutest sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 24.   Toetus transpordikulude osaliseks hüvitamiseks

  Bussipiletite või sõiduauto kütuse (kuludokumentide esitamisel) maksumuse osaliseks hüvitamiseks sõidul raviasutusse väljaspool Ida-Viru maakonda.

§ 25.   Toetus haigla voodipäevatasu kompenseerimiseks

  Voodipäevatasu kompenseeritakse eakatele, raske, sügava ja keskmise puudega ning alates 60% töövõime kaotusega isikutele maksedokumendi alusel.

§ 26.   Toetus raske, sügava ja keskmise puudega ning eakatele inimestele mähkmete ja abivahendite rentimiseks ning ostmiseks

  (1) Toetust võib taotleda haiguse, puude või funktsioonihäire tõttu mähkmeid ja meditsiinilist abivahendit vajav isik.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb taotlusele lisada arsti tõend, isikliku abivahendi kaardi koopia või rehabilitatsiooni plaan.

  (3) Mähkmeid väljastab taotlejale sotsiaalosakond kord kuus ja abivahendeid renditakse vajadusel 14 päeva jooksul. Toetust ei väljastata rahas.

§ 27.   Toetus raviteenuse kompenseerimiseks

  (1) Toetust raviteenuse kompenseerimiseks on võimalik taotleda ravikindlustuseta isikutel vältimatute raviteenuste saamiseks.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb taotlusele lisada ravikulude maksumust kinnitav dokument.

§ 28.   Toetus küttekulude hüvitamiseks

  (1) Toetust vähekindlustatud peredele küttekulude hüvitamiseks tsentraalküttega eluruumides makstakse isikutele, kellele ei ole määratud ja välja makstud riikliku toimetuleku toetust ning kellel puuduvad eluaseme kulude võlgnevused korteriühistu ja/või aktsiaseltsi KA Vaiko ees.

  (2) Erandkorras on võimalik küttetoetust maksta isikutele, kellel on võlgnevused ajatatud ning tegelevad aktiivselt võlgade likvideerimisega.

  (3) Toetust vähekindlustatud peredele makstakse küttekulude hüvitamiseks lokaalküttega eluruumides. Toetus makstakse välja igal aastal aprilli või detsembrikuus.

§ 29.   Toetus raske, sügava ja keskmise puude ning alates 60% töövõime kaotusega isikute erivajaduste rahuldamiseks

  (1) Toetus on ettenähtud keskmise, raske ja sügava puudega ning alates 60% töövõime kaotusega isikutele haigusest või puudest tingitud erivajaduste rahuldamiseks, et tagada parem toimetulek ja vajalik abi.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada puuet või töövõime kaotust tõendav dokument ja avaldus üks kord kvartalis.

  (3) Vajadusel saab dokumentide vormistamisel abi sotsiaalhooldustöötajatelt, kui puue või haigus ei võimalda õigeaegselt dokumente vormistada.

§ 30.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

  (2) Vältimatu sotsiaalabiga tagatakse isikule toit, riietus või ajutine peavari varjupaigas.

  (3) Kui vältimatu abina määratakse toetus rahas, makstakse toetus abivajajale välja vältimatu abi eelarvelistest vahenditest koheselt.

4. peatükk Vaivara valla eelarvest taotleja sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord 

1. jagu Taotleja sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 31.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  Toetuse taotleja esitab Vaivara Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, kus märgib ära toetuseliigi.

§ 32.   Sotsiaaltoetuste määramine

  (1) Toetus määratakse vastavalt toetuseliigi kriteeriumitele.

  (2) Erandkorras või määruses ettenägemata juhtudel eraldatakse toetus sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 33.   Sotsiaaltoetuste maksmine

  Toetus kantakse üldjuhul kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja kirjalikus avalduses näidatud arveldusarvele, kui toetuseliigi juures ei ole märgitud teisiti.

2. jagu Taotleja sissetulekutest mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 34.   Sünnitoetus

  (1) Lapse sünnitoetus määratakse lapse emale või isale täies ulatuses tingimusel, et üks lapsevanematest on olnud rahvastikuregistri järgselt Vaivara valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja sünnitoetuse taotlemise ajal on mõlemad lapsevanemad ja laps rahvastikuregistri järgselt Vaivara valla elanikud.

  (2) Sünnitoetus määratakse lapse emale või isale pooles ulatuses tingimusel, et üks lapsevanematest on olnud rahvastikuregistri järgselt Vaivara valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja sünnitoetuse taotlemise ajal on üks lastevanematest ja laps rahvastikuregistri järgselt Vaivara valla elanikud

  (3) Sünnitoetus makstakse välja käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 alusel kahes osas: 50% toetusest lapse sünni puhul ja 50% toetusest lapse üheaastaseks saamisel.

  (4) Sünnitoetuse määramiseks esitab lapsevanem Vaivara Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale avalduse ja perekonnaseisuasutuse sünnitõendi ja sünnitoetuse teise osa saamiseks avalduse.

§ 35.   Koolitoetus

  (1) Koolitoetust makstakse igale Sinimäe Põhikoolis õppivale ja põhihariduse baasil keskharidust omandavale (gümnaasiumis, ametikoolis) 19 aastasele (k.a) õpilasele augusti ja septembrikuu jooksul.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja lisaks avaldusele dokumendi, mis tõendab õppimist põhi-, üldkesk- või kutsekoolis.

  (3) Toetus makstakse taotleja arveldusarvele ühe kuu jooksul avalduse esitamisest.

§ 36.   Laste huvitegevusega seotud kulutuste ja erakorraliste väljaminekute osaline hüvitamine

  (1) Toetust makstakse lapse huvitegevusega seotud kulutuste ja erakorraliste väljaminekute osaliseks hüvitamiseks, mille hulka ei kuulu vanemate poolne osalustasu.

  (2) Erakorraliste väljaminekute osaliseks hüvitamiseks esitab lapsevanem avalduse, maksedokumendi koopia ja huvikooli taotluse.

§ 37.   Paljulapseliste perede toetus

  (1) Paljulapseliste perede toetust makstakse kolme ja enamat last kasvatavale perele kaks korda aastas märtsis ja novembris, kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab üks lapsevanem märtsis ja novembris avalduse.

  (3) Paljulapseliste perede toetust on erandkorras õigus maksta lapse 19-aastaseks (k.a) saamiseni kui ta omandab kesk-, kutse- või kõrgharidust kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 38.   Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus

  (1) Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetust makstakse eestkoste või hooldusperele kaks korda aastas märtsis ja novembris, kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja või eestkostja märtsis ja novembris avalduse.

  (3) Eestkoste- ja hooldusperede toetust on erandkorras õigus maksta lapse 19-aastaseks (k.a) saamiseni kui ta omandab kesk-, kutse- või kõrgharidust kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 39.   Üliõpilase toetus

  (1) Üliõpilaste toetust makstakse riiklikult akrediteeritud õppekava alusel esimest kõrgharidust omandavale noorele kaks korda aastas aprillis ja oktoobris. Toetust makstakse kõikides kõrghariduse astmetes.

  (2) Magistri- ja doktoriõppes õppiv õpilane saab samuti toetust kuni 26 eluaastani k.a. tingimusel, et jätkab õpinguid esmase eriala kohaselt.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab üliõpilane aprillis ja oktoobris avalduse ning õpinguid kinnitava tõendi.

  (4) Akadeemilisel puhkusel viibivatele üliõpilastele toetusi välja ei maksta.

§ 40.   Elluastumistoetus

  (1) Elluastumistoetust makstakse kõigile jooksval aastal üldkesk- või kutsekeskharidust andva õppeasutuse ja Sinimäe Põhikooli edukalt s.o. vähemalt neljade ja viitega lõpetanud noortele. Üldkesk- või keskeriharidust andva õppeasutuse kuldmedaliga lõpetanud noorele makstakse elluastumistoetust kehtiva toetuse viiekordses määras, hõbemedaliga lõpetajale kolmekordses määras ja kiituskirjaga lõpetajale kahekordses määras.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja avaldusele lisaks lõputunnistuse koopia ja hinnetelehe.

§ 41.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse vallaelaniku surma puhul ühele lahkunu omastest.

  (2) Matusetoetuse taotlemiseks esitab taotleja avaldusele lisaks perekonnaseisuasutuse surmatõendi.

§ 42.   Eakate sünnipäeva toetus

  Vaivara Vallavalitsuse esindaja õnnitleb eakaid vallaelanikke (70, 75, 80 ja kõiki üle 80 aastaseid) sünnipäeval lillede ja kingitusega.

§ 43.   Toetus õnnetusjuhtumi korral

  Õnnetusjuhtumi korral otsustab toetuse maksmise sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul Vaivara Vallavalitsus.

§ 44.   Toetuslastelaagrite tuusikute hüvitamiseks

  Lastelaagrite tuusikute hüvitamiseks lapse kohta maksedokumendi alusel.

§ 45.   Toetus funktsioonihäiretega laste erivajaduste rahuldamiseks.

  Toetust võib taotleda funktsioonihäire tõttu prille vajavale lapsele maksedokumendi alusel.

5. peatükk Riigieelarvest kaetavate sotsiaaltoetuste maksmine 

§ 46.   Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine

  (1) Vaivara vallas toimub toimetulekutoetuse määramine ja maksmine vastavalt „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 131, § 132, § 133, § 134.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad kinnitab Vaivara Vallavolikogu.

§ 47.   Täiendav sotsiaaltoetus

  Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 135 lg 1,lg 2 ja lg 3 tähenduses on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust.

§ 48.   Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine

  Vaivara vallas toimub vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine vastavalt „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 136, § 137, § 138, § 139.

§ 49.   Sotsiaalteenuste korraldamise toetuse kasutamine

  Sotsiaalteenuste korraldamise toetust kasutatakse sotsiaaltranspordi kulude katmiseks.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 50.   Toetuste määrad ja piirmäärad

  Sotsiaaltoetuste määrad ning piirmäärad kehtestatakse igal eelarveaastal Vaivara Vallavolikogu otsusega.

§ 51.   Toetuste maksmisest keeldumine ja tagasinõudmine

  (1) Sotsiaalosakonna juhatajal on õigus keelduda toetuste maksmisest isikutele, kes on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või ei täida lapsevanema hoolduskohustust.

  (2) Vallavalitsus nõuab isikult talle valla eelarvest sotsiaaltoetusena makstud kulutuse tagasi, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 52.   Vaidemenetlus

  Vallavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsusele või vallavalitsuse kaudu maavanemale.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 53.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

§ 54.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 22. aprill 2015 määrus nr 21 “Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 22.04.2015 määrus nr 24 „Sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 18.09.2008 määrus nr 64 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 12.12.2012 määrus nr 59 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord“.

Heiki Luts
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json