HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Kernu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 33

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 07.07.2015 nr 1
RT IV, 22.07.2015, 5
jõustumine 01.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2016RT IV, 28.06.2016, 1101.07.2016

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus sätestab lapse Kernu valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus või lasteasutused) vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra.

 (2) Lasteasutused asuvad Haibas, Laitses ja Saue vallas Ääsmäel. Volikogu on kehtestanud kõigi lasteasutuste teeninduspiirkonnaks Kernu valla haldusterritooriumi, mistõttu on kõik käesolevas lõikes nimetatud lasteasutused Kernu valla haldusterritooriumil elavatele lastele elukohajärgseks lasteasutuseks.

 (3) Hooldusõiguslikul vanemal, eestkostjal või kasuvanemal, kellele on antud vastav otsustusõigus (edaspidi vanem) on õigus saada Kernu vallavalitsuselt (edaspidi ametiasutus) informatsiooni vabade (sealhulgas osaajaliste) kohtade olemasolust lasteasutustes ja lasteasutuse direktorilt (edaspidi direktor) teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.
[RT IV, 28.06.2016, 11 - jõust. 01.07.2016]

§ 2.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem ametiasutusele kirjaliku taotluse (edaspidi taotlus), milles tuleb ära näidata:
 1) lapse ees- ja perekonnanimi;
 2) lapse isikukood;
 3) vanema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoni number ja e-posti aadress;
 4) kuupäev, millal lasteaiakohta soovitakse (kuupäeva märkimisel peab vanem arvestama taotluse läbivaatamise ajaga);
[RT IV, 28.06.2016, 11 - jõust. 01.07.2016]
 5) vanema eelistus lasteasutuse osas;
 6) erivajadustega lapse korral tema terviseseisundist tulenevad eritingimused.

 (2) Saanud taotluse, annab ametiasutus vanema poolt eelistatud lasteasutuse direktorile võimaluse esitada selle rahuldamise võimaluse kohta arvamust. Direktori arvamus on vallavalitsusele siduv, kui lasteaiakohta taotletakse erivajadustega lapsele ning lapse terviseseisundist tulenevalt on tarvis kohandada lasteasutuse päevakava, kasvukeskkonda ja/või õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise (lasteaiakoha andmise) ja sellest keeldumise (taotluse rahuldamata jätmise) otsustab Kernu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega 15 päeva jooksul taotluse saamisest. Korraldus lapse lasteasutusse vastuvõtmisest keeldumise kohta antakse ka siis, kui lasteaiakohta ei ole võimalik anda vanema poolt soovitud ajal ning laps jäetakse lasteaiakoha järjekorda (järjekorda jäämine ei tähenda taotluse rahuldamist).

 (31) Kui taotluse esitamise kuupäeva ja taotluses soovitud lasteaiakoha saamise kuupäeva vahel olev ajavahemik on pikem kui 3 kuud ja vallavalitsusel ei ole taotluse läbivaatamise ajal veel teada, kas soovitud ajal on võimalik anda lasteaiakohta vanema poolt eelistatud lasteasutuses, teeb vallavalitsus 15 päeva jooksul otsuse lasteaiakoha andmise kohta elukohajärgses lasteasutuses ning asjaolude selgumisel, kuid mitte hiljem kui kuu enne lasteaiakoha tegelikku saamist, otsuse selle kohta, millises konkreetses elukohajärgses lasteasutuses lapsele lasteaiakoht antakse.
[RT IV, 28.06.2016, 11 - jõust. 01.07.2016]

 (4) Vallavalitsus võtab kõigepealt lasteasutusse vastu lasteasutuse teeninduspiirkonnas elava lapse, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteasutuses.

 (5) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Kernu vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

 (6) Võimaluse korral arvestatakse ka vanema eelistust lasteasutuse osas.

 (7) Vabade kohtade puudumisel kantakse laps lasteasutuse järjekorda. Ametiasutus peab eraldi järjekordi lasteasutuse teeninduspiirkonnas ja väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste kohta. Laste vastuvõtul arvestatakse esmalt käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud eelistusi ning seejärel ajaliselt varem esitatud taotlusi. Kui väljaspool lasteasutuse teeninduspiirkonda elavate laste järjekorras oleva lapse elukoht muutub ja uus elukoht asub Kernu vallas, siis kantakse laps lasteasutuse teeninduspiirkonnas elavate laste järjekorda ning taotluse esitamise ajaks loetakse sel juhul kuupäev, mil lapse elukohaks sai Kernu vald.

 (8) Kui elukohajärgses lasteasutuses puudub vaba koht ja vanem võtab vastu koha mõnes mitteelukohajärgses lasteasutuses, jääb laps vanema soovil Kernu vallas kohataotlejana järjekorda. Vanema soovil jääb lasteasutuse järjekorda ka osaajalise koha saanud laps.
[RT IV, 28.06.2016, 11 - jõust. 01.07.2016]

 (9) Kui laps saab küll koha elukohajärgses lasteasutuses, kuid vanem on eelistanud teist elukohajärgset lasteasutust, pakutakse vanemale esimesel võimalusel lasteaiakohta eelistatud lasteasutuses.

 (10) Kui registris olevale lapsele on taotleja poolt soovitud õppeaasta alguses pakutud lasteaiakohta, kuid taotleja soovib sellekohase avaldusega lapse lasteaeda tulekut aasta võrra edasi lükata, siis kustutatakse laps soovitud õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistust ning kantakse järgmise õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistus esimeseks.
[RT IV, 28.06.2016, 11 - jõust. 01.07.2016]

 (11) Lapse vastuvõtmisel lasteasutusse tutvustab ametiasutus vanemale tema kohustusi lasteaia kulude katmisel ja direktor lasteaia töökorraldust.

§ 3.  Lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Vallavalitsus arvab lapse lasteasutusest välja, kui laps läheb kooli, või kui vanem seda soovib.

 (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks (v.a lapse kooliminek) esitab vanem ametiasutusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. Sõltumata vanema poolt avalduses märgitud lapse lasteasutusest lahkumise ajast ei arvata last lasteasutusest välja varem kui 15 päeva möödumisel avalduse esitamisest.
[RT IV, 28.06.2016, 11 - jõust. 01.07.2016]

§ 31.  Andmete esitamine Eesti Hariduse Infosüsteemile

  Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) vastutavale töötlejale andmed lasteasutuses alusharidust omandavate laste kohta esitab direktor või tema poolt määratud lasteasutuse töötaja. Andmete EHIS-esse kandmise ja muutmise alusdokumendiks on vallavalitsuse korraldus lapse lasteasutusse vastuvõtmise kohta.
[RT IV, 28.06.2016, 11 - jõust. 01.07.2016]

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Direktorid edastavad vanemate poolt enne määruse jõustumist esitatud taotlused koos oma arvamusega ametiasutusele 31. juuliks 2015. a ning need vaadatakse läbi hiljemalt 18. augustiks 2015. a.

 (2) Määrust kohaldatakse laste vastuvõtmisele Ääsmäe lasteaeda (Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaali) ja sealt väljaarvamisele niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus Kernu valla ja Saue valla vahel 30.04.2013. a sõlmitud koostöölepinguga.

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (4) Määrus jõustub 1. augustil 2015. a.