Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 45

Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2013 nr 93
RT IV, 27.09.2013, 23
jõustumine 01.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2015RT IV, 28.11.2015, 3501.12.2015
17.06.2016RT IV, 28.06.2016, 1401.07.2016, rakendatakse alates 01.09.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kehra Sotsiaalkeskus (edaspidi sotsiaalkeskus) on Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on asutatud Anija Vallavolikogu poolt 2004 aastal.

  (2) Sotsiaalkeskuse ametlik nimi on Kehra Sotsiaalkeskus.

  (3) Sotsiaalkeskuse asukoht on Kehra linn, Anija vald, Harjumaa, Eesti Vabariik. Sotsiaalkeskuse postiaadress on F. R. Kreutzwaldi tn 7, Kehra linn, 74306, Harjumaa.

  (4) Sotsiaalkeskus tegutseb aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 7, Kehra linn, Harjumaa; Kehra noortekeskus tegutseb aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 2, Kehra linn, Harjumaa; Alavere noortekeskus tegutseb aadressil Kose mnt 1, Alavere küla, Anija vald, Harjumaa ja sotsiaalmaja tegutseb aadressil Kose mnt 22, Kehra linn, Harjumaa.
[RT IV, 28.06.2016, 14 - jõust. 01.07.2016, rakendatakse alates 01.09.2016]

  (5) Sotsiaalkeskusel on Anija valla vapi kujutisega ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

  (6) Sotsiaalkeskusel on oma arengukava, mille kinnitab Anija Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (7) Sotsiaalkeskus lähtub asjaajamises vallavalitsuse kehtestatud asjaajamise korrast.

  (8) Sotsiaalkeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (9) Sotsiaalkeskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab vallavolikogu.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on sotsiaalkeskusel kooskõlastatult vallavalitsusega õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Sotsiaalkeskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) eakate päevakeskus;
  2) puuetega inimeste päevakeskus;
  3) Kehra noortekeskus;
  4) Alavere noortekeskus;
  5) sotsiaalmaja.
[RT IV, 28.06.2016, 14 - jõust. 01.07.2016, rakendatakse alates 01.09.2016]

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Sotsiaalkeskuse tegevuse eesmärk on osutada Anija valla elanikele sotsiaalteenuseid ja vältimatut sotsiaalabi ning noortele avatud noortekeskuse teenuseid.

  (2) Eesmärkide saavutamiseks täidab sotsiaalkeskus järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab struktuuriüksuste tööd ja majandamist;
  2) osutab päevakeskuse teenuseid (sh huvialaseid tegevusi, vaba aja veetmise võimalusi, enesetäiendamist jmt) eakatele ja puuetega inimestele;
  3) loob võimalusi puuetega inimestele nende elukvaliteedi parandamiseks ja eakatele toimetuleku soodustamiseks;
  4) osutab erihoolekandeteenuseid psüühilise erivajadusega inimestele;
  5) osutab tasulisi sotsiaalteenuseid (pesu pesemine ja kuivatamine, duššiteenus, transporditeenus jmt) vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel;
  6) osutab tasuta sotsiaalteenuseid (toiduabi, riideabi jmt) ja vältimatut sotsiaalabi;
  7) tegeleb sotsiaalnõustamise ja sotsiaalse rehabilitatsiooniga;
  8) korraldab noortekeskustes aktiivset ja arendavat vaba aja veetmist;
  9) tegeleb sotsiaal- ja noorsootööalase projektitööga;
  10) tegeleb ennetava tööga, sealhulgas korraldab koolitusi, seminare ning tagab informatsiooni kättesaadavuse osutatavate teenuste kohta;
  11) teeb koostööd samasisuliste eesmärkidega mittetulundusühingute, seltsingute, vabatahtlike abistajate ja muude ühingutega;
  12) täidab muid temale pandud või delegeeritud ülesandeid, mis on seotud tema eesmärgipõhise tegevusega;
  13) osutab sotsiaalmajas sotsiaaleluasemeteenust.
[RT IV, 28.06.2016, 14 - jõust. 01.07.2016, rakendatakse alates 01.09.2016]

§ 4.   Juhtimine

  (1) Sotsiaalkeskuse tööd juhib juhataja. Töölepingu juhatajaga sõlmib, seda muudab ja selle lõpetab vallavanem.

  (2) Sotsiaalkeskuse juhataja on töölepingu kehtivuse ajal sotsiaalkeskuse seadusjärgne esindaja.

  (3) Sotsiaalkeskuse juhataja:
  1) juhib sotsiaalkeskuse igapäevategevust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab sotsiaalkeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  3) teeb tehinguid sotsiaalkeskuse põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ettenähtud vahendite piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise, vastutab raamatupidamisele vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  5) koostab ja esitab sotsiaalkeskuse eelarve projekti vallavalitsusele õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
  6) vastutab eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  7) koostab sotsiaalkeskuse arengukava ja vastutab selle täitmise eest;
  8) tagab õigusaktide ning lepingutega ettenähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja nende tähtaegse esitamise;
  9) kinnitab sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele.
[RT IV, 28.11.2015, 35 - jõust. 01.12.2015]
  10) kehtestab sotsiaalkeskuse sisekorraeeskirja ning muud töökorralduse reeglid;
  11) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  12) juhendab ja korraldab tööd sotsiaalkeskuse töötajatega;
  13) annab oma pädevuse piires sotsiaalkeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  14) korraldab sotsiaalkeskusesse saabunud teabenõuetele, kirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  15) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

§ 5.   Vara ja finantseerimine

  (1) Sotsiaalkeskuse vara kuulub Anija valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Sotsiaalkeskus kasutab oma valduses olevat vara sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult oma ülesannete täitmiseks. Sotsiaalkeskus võib enda valduses oleva varaga teha tehinguid ainult õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras.

  (3) Sotsiaalkeskuse eelarve kinnitab vallavolikogu Anija valla eelarve osana.

  (4) Sotsiaalkeskuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) Anija valla eelarvelistest laekumistest;
  2) eraldistest riigieelarvest;
  3) sihtotstarbelistest laekumistest;
  4) annetustest;
  5) sotsiaalkeskuse osutatud tasulistest teenustest;
  6) muudest vahenditest.

  (5) Sotsiaalkeskus võib mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, äriühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega sätestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Sotsiaalkeskuse juhataja peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

  (6) Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Sotsiaalkeskuse raamatupidamisarvestust ja –aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (2) Sotsiaalkeskus täidab kohustuslikke sotsiaaltöö alaseid dokumente sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras. Sotsiaalkeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid ning avaldab andmeid oma tegevuse sisu ja tulemuste kohta õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Sotsiaalkeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib ning teenistuslikku järelevalvet sotsiaalkeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamist või tegevuse lõpetamist otsustab vallavolikogu.

  (2) Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisega seotud kulud kaetakse valla eelarvest.

  (3) Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korral lähevad tema vara, õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, viimase puudumisel vallavalitsusele.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 01.10.2013.

/otsingu_soovitused.json