SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Ridala vallas

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 69

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Ridala vallas

Vastu võetud 10.06.2010 nr 25
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2012RT IV, 21.12.2012, 401.01.2013
02.02.2016RT IV, 16.02.2016, 101.03.2016
14.06.2016RT IV, 28.06.2016, 1001.07.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 16.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.  Üldsäte

  Määrus sätestab Ridala valla eelarvest ja riigieelarvest Ridala vallale toimetulekutoetuse määramiseks ja maksmiseks eraldatud rahaliste vahendite ülejäägist Ridala valla elanikele sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra.

§ 2.  Üldmõisted

  Ridala valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras kasutatavaid mõisteid käsitletakse alljärgnevas tähenduses:
 1) Ridala valla elanik - isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Ridala vald;
 2) vähekindlustatud perekond - leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat tuluallikat ning kelle iga liikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe (2,0) kordset määra;
 3) perekonnaliige - isik, tema abikaasa või temaga koos elav vastassoost elukaaslane, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad, kui nad elavad ühes leibkonnas, st kasutavad sissetulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine;
 4) õpilane - koolikohustuslik isik, kes omandab statsionaarses õppes põhi- või üldkeskharidust ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Ridala vald;
 5) sotsiaaltoetus - leibkonnale eelarvelistest vahenditest antav rahaline toetus;
 6) arve - dokument käibemaksuseaduse tähenduses.

§ 3.  Sotsiaaltoetuste liigid

  Ridala valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused:
 1) lapse sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) esimesse klassi astuja toetus;
 4) koolilõuna ja pikapäeva toidu toetus;
 41) toiduraha toetus lasteaedades või lapsehoiuteenust pakkuvates lasteasutustes;
 5) toetus kütte ostmiseks;
 6) erakorraline toetus;
 7) täiendav toetus.
[RT IV, 16.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 4.  Sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk

  Sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk on rahalise toetuse abil soodustada vähekindlustatud perekonna toimetulekut.

§ 5.  Lapse sünnitoetus

 (1) Lapse sünnitoetuse saamiseks peab lapse ema olema Ridala valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi.

 (2) Lapse sünnitoetust makstakse lapse emale sünnitõendi alusel ühe kuu jooksul lapse sünnikuupäevast arvates.

 (3) Sünnitoetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud suuruses.
[RT IV, 21.12.2012, 4 - jõust. 01.01.2013]

§ 6.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust makstakse Ridala valla elaniku surma korral matuse korraldajale surmatõendi alusel ühe kuu jooksul surmapäevast arvates.

 (2) Matusetoetust makstakse surmapäeval kehtinud suuruses.

§ 7.  Esimesse klassi astuja toetus

 (1) Esimesse klassi astuja toetust makstakse Ridala valla elanikust lapsevanemale, kelle laps on vastu võetud esimesse klassi olenemata kooli asukohast.

 (2) Esimesse klassi astuja toetust makstakse lapsevanemale avalduse alusel alates 1. juulist kuni 15. oktoobrini.
[RT IV, 28.06.2016, 10 - jõust. 01.07.2016]

§ 8.  Koolilõuna ja pikapäeva toidu toetus

 (1) Koolilõuna ja pikapäeva toidu eest tasumise toetuse saajaks võib olla vähekindlustatud perekond.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vastav avaldus Ridala Vallavalitsusele.

 (3) Määratud toetus kantakse kooli või toitlustaja pangaarvele.

§ 81.  Toiduraha toetus lasteaedades või lapsehoiuteenust pakkuvates lasteasutustes

 (1) Toiduraha toetuse lasteaedades või lapsehoiuteenust pakkuvates lasteasutustes saajaks võib olla vähekindlustatud perekond.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vastav avaldus Ridala Vallavalitsusele.

 (3) Määratud toetus kantakse lasteaia, lapsehoiuteenust pakkuva lasteasutuse või toitlustaja pangaarvele.

§ 9.  Toetus kütte ostmiseks

  Toetust kütte (küttepuud, brikett, kivisüsi jms) ostmiseks võivad taotleda:
 1) üksikud ilma seadusjärgsete ülalpidajateta vanadus- ja töövõimetuspensionärid, kes ei jaga ühist majapidamist teiste isikutega.

§ 10.  Erakorraline toetus

  Erakorralist toetust võib taotleda isik, kelle raske majanduslik olukord on tekkinud õnnetusega (perekonnaliikme surm, invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju jms) seotud ootamatute kulutuste tagajärjel. Erakorralist toetust makstakse ühekordselt.

§ 11.  Täiendav toetus

 (1) Täiendavat toetust võib taotleda vähekindlustatud perekondade sotsiaalseks kaitseks:
 1) prillide eest tasumiseks (eelisjärjekorras eelkooliealised lapsed ja õpilased ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid, kes ei tööta);
 2) retseptiravimite eest tasumiseks (eelisjärjekorras kroonilisi haigusi põdevad töötud ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid, kes ei tööta);
 3) õppevahendite, töövihikute, koolirõivaste- ja jalatsite (jope, dressid, pikad püksid, jalanõud ja spordijalatsid) eest tasumiseks;
 31) lasteaia või lapsehoiuteenust pakkuva lasteasutuse õppemaksu eest tasumiseks;
 4) ühekordse iseloomuga kulutuste, mis on suunatud abivajaja(te) pikaajalise iseseisva toimetuleku soodustamiseks, eest tasumiseks;
 5) meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks (abivahendite ost ja rent, ortopeedilised proteesid, ortopeedilised abivahendid või rehabilitatsiooniga seonduvad teenused, voodipäevatasu jms).

 (2) Täiendavat toetust meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks määratakse ja makstakse isikute ja perede individuaalsest abivajadusest lähtuvalt ühekordselt või kindlaks perioodiks. Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse määramisel arvestatakse rahaliste vahendite olemasoluga valla eelarves.

§ 12.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Vältimatu sotsiaalabi on elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud hoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi osututatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

 (3) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 13.  Sotsiaaltoetuse määramise alused

 (1) Sotsiaaltoetuse (v.a. valla eelarvest makstava sünnitoetuse, matusetoetuse, esimesse klassi astuja toetuse) määramise aluseks on perekonnaliikmete sissetulek. Sissetulekute hulka ei arvata Sotsiaalhoolekande seaduses, Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses ja käesolevas korras sätestatud sotsiaaltoetusi ning ühekordseid riiklikke toetusi.

 (2) Ridala Vallavolikogu määrab igaks eelarveaastaks lapse sünnitoetuse (§ 5), matusetoetuse (§ 6), esimesse klassi astuja toetuse (§ 7), toetuse kütte ostmiseks (§ 9), erakorralise toetuse (§ 10) ja täiendava toetuse (§ 11 lg 1 punktid 1, 2 ja 3) rahalised suurused.

§ 14.  Sotsiaaltoetuse taotlemine

 (1) Kirjalik taotlus sotsiaaltoetuse saamiseks esitatakse koos taotlust põhjendavate dokumentidega Ridala Vallavalitsusele.

 (2) Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta, toetuse taotlemise põhjus ning taotletav summa. Kui taotletakse tehtud kulutuste kompenseerimist, lisatakse taotlusele kuludokumendid (arved).

 (3) Puudulike andmete või dokumentide korral teatab taotlust menetlev ametnik taotlejale, millised andmed või dokumendid tuleb täiendavalt esitada ning asja menetlemise tähtaega arvestatakse täiendavalt esitatud andmete või dokumentide saamise päevast.

§ 15.  Sotsiaaltoetuse määramine

 (1) Sotsiaaltoetuse määrab ja selle suuruse otsustab Ridala Vallavalitsus hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul arvates taotluse saamise päevale järgmisest päevast.

 (2) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda, kui:
 1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
 2) taotleja ei esita vaatamata taotlust menetleva ametniku nõudmisele toetuse määramiseks vajalikke andmeid või dokumente;
 3) taotleja sissetulekud on rahuldavaks toimetulekuks piisavad;
 4) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 5) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramata jätmisest teatab Ridala Vallavalitsus kirjalikult taotlejale koos vastava põhjendusega.

§ 16.  Sotsiaaltoetuse maksmine

 (1) Sotsiaaltoetus makstakse vastavalt taotleja poolt taotluses väljendatud soovile tema või teise isiku arveldusarvele või makstakse välja sularahas Ridala Vallavalitsuse kassast.
[RT IV, 16.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (2) Taotleja soovil võib toetussumma kanda sihtotstarbeliselt maksete tasumiseks teenust osutavale asutusele või isikule.

§ 17.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Käesoleva määruse § 5 lõige 1 jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril. Kuni 31. detsember 2010. a kaasa-arvatult lapse sünnitoetust on õigus saada emal, kes on vähemalt 6 (kuus) kuud enne lapse sündi registreerinud Eesti rahvastikuregistris oma elukohaks Ridala valla.

§ 18.  Määruse avaldamine

  Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. juulil.