SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 74

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.06.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 26 ning Rae Vallavolikogu 17. mai 2016 määruse nr 52 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas“ alusel.

1. osa Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Rae vallas (edaspidi määrus) sätestab korra:
 1) täisealisele, vaimse või kehalise puude tõttu abivajavale isikule hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hoolduse lõpetamiseks;
 2) täisealise isiku hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse maksmiseks ja maksmise lõpetamiseks;
 3) vaimse või kehalise puudega last hooldavale isikule hooldajatoetuse maksmiseks ja maksmise lõpetamiseks.

2. osa Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine 

§ 2.  Hoolduse mõiste

  Hooldus määruse tähenduses on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamisel ja juhendamisel, söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel, abistamine hooldatava õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimingutes ja tehingutes, milles hooldatava teovõime ei ole piiratud. Hooldus sisaldab ka järelvalvet, st ohutuse tagamist inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

§ 3.  Hoolduse seadmise üldpõhimõtted

 (1) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav), kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (2) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (3) Nii hooldatava kui ka hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab asuma Rae vallas. Erandina võib määrata hooldajaks isiku, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses tingimusel, et ta tagab hooldatava hooldamise Rae vallas.

§ 4.  Hooldatava esindamine

  Hooldaja võib hooldatavat esindada üksnes hooldatavalt saadud sellekohase volituse alusel.

§ 5.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

 (1) Hooldatav, kes taotleb hoolduse seadmist ja hooldaja määramist, esitab Rae Vallavalitsusele kirjaliku avalduse (lisa 1), milles:
 1) märgib enda kontakt- ja isikuandmed ning annab loa isikuandmete (sh delikaatsete) töötlemiseks;
 2) põhjendab hoolduse seadmise ja hooldaja määramise vajadust;
 3) avaldab andmed hooldaja isiku kohta, kui hooldatav on ise leidnud hooldajaks sobiva isiku.

 (2) Hooldatav esitab koos avaldusega:
 1) isikut tõendava dokumendi;
 2) Sotsiaalkindlustusameti otsuse hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta;
 3) Hooldaja nõusoleku hooldajaks asumise kohta, kui hooldatav ise on leidnud hooldajaks sobiva isiku.

 (3) Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametil (edaspidi amet) on õigus nõuda hooldatavalt täiendavaid lisaandmeid või –dokumente, millest teda informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest.

§ 6.  Hooldaja isikule esitatavad tingimused

 (1) Hooldajaks käesoleva määruse tähenduses võib olla täisealine ja teovõimeline isik.

 (2) Hooldajaks ei määrata isikut, kes:
 1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega või 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldajaks määramise taotluse esitamisel töötab;
 2) õpib päevases õppevormis;
 3) on registreeritud töötu;
 4) on ise raske või sügava puudega.

§ 7.  Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

 (1) Hooldatava abi-, toetuse ja järelevalve vajaduse kindlakstegemiseks viib ameti töötaja läbi hooldusvajaduse hindamise vastavalt hindamisinstrumendile ning kooskõlastab hooldatavaga hooldaja ülesanded. Hindamine viiakse üldjuhul läbi hooldatava elukohas.

 (2) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

 (3) Isiku võib määrata hooldajaks kuni kahele hooldatavale.

 (4) Otsuse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise või sellest keeldumise kohta annab vallavalitsus ameti ettepanekul. Otsus võetakse vastu 30 päeva jooksul avalduse esitamisest või nõutud täiendavate dokumentide (või andmete) esitamisest või lisaandmete esitamiseks antud tähtaja möödumisest.

 (5) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata, kui:
 1) hooldust taotleva isiku funktsioonihäiret on võimalik abivahendiga või tugiteenusega kompenseerida;
 2) isikul ei ole tegelikku abi- ja hooldusvajadust;
 3) potentsiaalne hooldaja ei ole võimeline abivajavat isikut hooldama;
 4) hooldatav või hooldaja ei ole nõus hoolduse seadmise või hooldaja määramisega;
 5) esineb muu käesolevas määruses märgitud põhjus.

§ 8.  Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
 1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
 2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
 3) teavitama ametit hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
 4) teavitama ametit hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutuvatest asjaoludest kümne tööpäeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 9.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

 (1) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt hooldatava puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

 (2) Hoolduse võib seada ja hooldaja määrata tähtajatult, kui hooldatava puude raskusaste on määratud tähtajatult.

§ 10.  Tähtajalise hoolduse jätkumine

 (1) Tähtajaliselt seatud hoolduse lõppemisel jätkub hooldus ning hooldaja õigused ja kohustused katkemata, kui
 1) jätkub hoolduse vajadus ja;
 2) hooldaja, kes jätkuvalt vastab hooldajale esitatavatele tingimustele, on esitanud vallavalitsusele hoolduse jätkamise avalduse hiljemalt hoolduse lõppemise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.

 (2) Kui hooldaja esitab avalduse hiljem, jätkub hooldus ning hooldaja õigused ja kohustused taotluse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (3) Hoolduse jätkamiseks esitab hooldaja ametile avalduse, millele lisab hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtajalisuse tinginud asjaolude jätkumist tõendavad dokumendid.

 (4) Vallavalitsus teeb otsuse hoolduse jätkamise kohta määruse §-des 6-8 sätestatud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise regulatsiooni alusel.

 (5) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise või sellest keeldumise otsus saadetakse taotlejale kümne tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

§ 11.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Vallavalitsus võtab ameti ettepanekul vastu otsuse hoolduse lõpetamise kohta, kui:
 1) hoolduse seadmise alus on ära langenud;
 2) hooldaja tegevus hooldamisel ei vasta hooldatava vajadustele;
 3) seda taotleb hooldaja või hooldatav;
 4) hooldatav või hooldaja on surnud;
 5) hooldaja isik ei vasta enam määruse §-s 6 esitatud tingimustele.

 (2) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldatavale ja hooldajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest. Hooldus lõpeb teatavakstegemisest, kui otsuses ei ole märgitud teisiti.

3. osa Hooldajatoetus 

1. peatükk Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale 

§ 12.  Täisealise isiku hoolduse eest toetuse andmise üldpõhimõtted

  Hooldajatoetust on õigus taotleda käesoleva määruse alusel raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks määratud isikul või eestkostjal.

§ 13.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse taotleja esitab Rae Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles:
 1) märgib enda ja hooldatava isikuandmed;
 2) annab loa isikuandmete (sh delikaatsete) töötlemiseks;
 3) võtab kohustuse teatada ametile kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse suuruse muutumise või maksmise lõpetamise, kümne tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest;
 4) kinnitab esitatud andmete õigsust.

 (2) Hooldajatoetuse taotleja esitab koos avaldusega:
 1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta;
 2) enda ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
 3) vallavalitsuse korralduse otsuse hooldajaks määramise kohta või eestkostjaks olemist tõendava dokumendi.

 (3) Hooldajatoetuse taotleja ei pea esitama andmeid ja dokumente, mis on esitatud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemisel.

 (4) Ametil on vajaduse korral õigus nõuda hooldajatoetuase taotlejalt lisaandmeid või –dokumente, millest hooldajatoetuse taotlejat teavitatakse avalduse vastuvõtmisel või kirjalikult 10 tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest.

§ 14.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid maksimaalselt tähtajalise hoolduse või elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

 (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajatult, kui hooldus on seatud ja hooldaja määratud tähtajatult.

2. peatükk Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale 

§ 15.  Lapse hoolduse eest hooldajatoetuse andmise üldpõhimõtted

 (1) Hooldajatoetust on õigus taotleda 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega või 16-18-aastase raske ja sügava puudega lapse (edaspidi puudega laps) vanemal, vanemaga abielus oleval isikul või eestkostjal, kui nimetatud isik:
 1) ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu ja;
 2) teostab hooldust käesoleva määruse mõttes ja;
 3) vastab määruses hooldaja isikule esitatavatele tingimustele, välja arvatud määruse § 6 lg 2 punktis 1 sätestatu.

 (2) Isikul, kes on mitme puudega lapse vanem, vanemaga abielus olev isik või eestkostja, on õigus taotleda toetust iga puudega lapse eest.

§ 16.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse taotleja esitab ametile kirjaliku avalduse (lisa 2), milles:
 1) märgib enda ja puudega lapse isikuandmed ning annab loa isikuandmete (sh delikaatsete) töötlemiseks;
 2) võtab kohustuse teatada ametile kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse suuruse muutumise või maksmise lõpetamise, kümne tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest;
 3) kinnitab esitatud andmete õigsust.

 (2) Hooldajatoetuse taotleja esitab koos avaldusega:
 1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
 2) enda ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 3) lapse vanemaks, vanemaga abielus olemist või eestkostjaks olemist tõendava dokumendi.

 (3) Ametil on vajaduse korral õigus nõuda hooldajatoetuse taotlejalt lisaandmeid või-dokumente, millest hooldajatoetuse taotlejat teavitatakse avalduse vastuvõtmisel või kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

§ 17.  Hooldajatoetuse määramine

  Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni lapse puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid maksimaalselt:
 1) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamiseni;
 2) raske või sügava puudega alla 18-aastase lapse täisealiseks saamiseni;
 3) tähtajalise eestkoste või elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

3. peatükk Hooldajatoetuse suurus ja maksmine 

§ 18.  Hooldajatoetuse suurus

  Hooldajatoetuse suurused eelarveaastaks kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 19.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (2) Hooldajatoetus kantakse hooldajatoetuse saaja arvelduskontole jooksva kuu 25. kuupäevaks. Erandina võib hooldajatoetust välja maksta ka vallavalitsuse kassast.

§ 20.  Tähtajalise hooldajatoetuse maksmise jätkumine

 (1) Tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemisel jätkub õigus saada hooldajatoetust ja hooldajatoetuse maksmine ei katke, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud hooldajatoetuse maksmise jätkamise avalduse hiljemalt hooldajatoetuse maksmise lõppemise kalendrikuule järgneval kalendrikuul. Kui avaldus esitatakse hiljem, jätkatakse maksmist hooldajatoetuse avalduse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (2) Hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks esitab hooldajatoetuse saaja ametile avalduse, millele lisab hooldajatoetuse tähtajalist määramist tinginud asjaolude jätkumist tõendavad dokumendid.

 (3) Amet teeb otsuse hooldajatoetuse maksmise jätkamise kohta 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

§ 21.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui
 1) langevad ära hooldajatoetuse maksmise alused;
 2) käesoleva määruse alusel määratud ja hooldajatoetust saav hooldaja ei vasta enam määruse §-s 6 esitatud tingimustele;
 3) hooldajatoetuse saaja on esitanud valeandmeid;
 4) määratud toetuse saamiseks puudus seaduslik alus, taotleja teadvalt valeandmete esitamise või vajalike andmete mitteesitamise tõttu.

 (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimise või ilmnemise kalendrikuule järgnevast kuust.

§ 22.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui kümne päeva jooksul teavitama ametit kirjalikult asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Käesoleva paragrahvi esimeses lõikes nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda seaduses sätestatud korras.

4. osa Andmete registrisse kandmine, järelevalve, otsuste vaidlustamine 

§ 23.  Andmete riigi andmeregistrisse kandmine

  Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt kannab amet sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse (STAR) hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse saaja ja hooldatava andmed.

§ 24.  Järelevalve

  Järelvalvet hooldaja ülesannete täitmise üle teostab amet, kes võib igal ajal nõuda hooldajalt informatsiooni tema ülesannete täitmise kohta.

§ 25.  Otsuste vaidlustamine

  Ameti otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vallavalitsusele vaie või pöörduda seaduses sätestatud korras kaebusega halduskohtu poole.

§ 26.  Määruse jõustumine

 (1) Avalikustada määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mart Võrklaev
Rae vallavanem

Martin Minn
Rae vallasekretär

Lisa 1 

Lisa 2