Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Rae valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2017, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rae valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2016 nr 56
RT IV, 28.06.2016, 75
jõustumine 01.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2017RT IV, 01.03.2017, 904.03.2017

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tegevuse õiguslik alus

  (1) Rae Valla Noortevolikogu (edaspidi RVN) on valla noorte esinduskogu.

  (2) RVNi tegevuse alused ning kord sätestatakse põhimäärusega.

  (3) Põhimääruse alusel kehtestab RVN oma töökorra.

  (4) RVNi tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (5) RVN lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Rae Vallavolikogu ja Rae Vallavalitsuse õigusaktidest ning põhimäärusest.

§ 2.   Tegevusvaldkonnad ja eesmärgid

  (1) RVN tegeleb Rae valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega noorsootööga tegelevale teenistujale, vallavolikogule või vallavalitsusele.

  (2) RVNile suunavad volikogu kompetentsi kuuluvaid küsimusi läbivaatamiseks noorsootööga tegelev teenistuja, vallavalitsus ja vallavolikogu.

  (3) RVN vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või talle läbivaatamiseks suunatud valla elu puudutavaid küsimusi ning esitab noorsootööga tegelevale teenistujale, vallavalitsusele või vallavolikogule oma ettepanekud.

  (4) RVNi tegevuse eesmärkideks on noorte huvide kaitsmine vallas, vallavalitsusele ja vallavolikogule noorte ettepanekute edastamine ja ülevallaliste ürituste korraldamine ning omaalgatuslike projektide elluviimine.

§ 3.   Valimiskord

  (1) Kandideerimisõigus on Rae vallas elavatel või Rae valla koolides õppivatel noortel vanuses 13–26 aastat. Alates 18-ndast eluaastast on nõutav registreeritud elukoht Rae vallas, v.a Rae vallas õppinud ja oma haridusteed väljaspool Rae valda jätkavatel noortel.

  (2) RVNi valimisi korraldab valimiskomisjon. Valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega. RVNi liikmete valimine toimub e-keskkonnas e-hääletamise teel. RVNi liikmed valitakse kaheks aastaks.

  (3) Valimiskomisjon on 5-liikmeline. Valimiskomisjoni kuuluvad: noortekeskuste esindajad (2), õpilasesinduse esindajad gümnaasiumiastmest (2) ning Rae Vallavalitsuse noorsootööga tegelev teenistuja (1).

  (4) Hääletamisõigus on 13–26 aastastel noortel, kelle registreeritud elukoht on Rae vallas või kes õpivad Rae valla koolides.

  (5) Noortevolikogu volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimistulemuste selgumiseni.

  (6) Valimistulemused avaldatakse Rae valla kodulehel ja RVNi Facebooki lehel. Valimistulemuste kohta vormistatakse protokoll.

  (7) RVNil on maksimaalselt kakskümmend üks (21) liiget.

§ 4.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) RVNil on õigus esitada Rae Vallavolikogule ja Rae Vallavalitsusele ettepanekuid Rae valla Põhimääruses ettenähtud korras, mis on vallavolikogu ja –valitsuse jaoks soovitusliku iseloomuga.

  (2) RVNil on õigus oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise selleks eraldatud vahendite alusel.

  (3) RVNil on õigus taotleda neile huvi pakkuvate küsimuste suunamist arutamiseks RVNi enne nende küsimuste otsustamist vallavolikogus.

  (4) RVNil on õigus taotleda vallavolikogult või vallavalitsuselt nende poolt vastuvõetud õigusaktidesse muudatuste tegemist või nende tühistamist, kui nendega on seadusvastaselt kitsendatud noorte õigusi.

  (5) RVNil on õigus saada igakülgset informatsiooni vallavolikogu otsuste eelnõude kohta vallavolikogult ja –valitsuselt Rae valla Põhimääruses ettenähtud korras.

  (6) RVNil on õigus algatada ülevallalisi noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe.

  (7) RVNil on õigus algatada heategevuslikke üritusi, millest saadavad tulud lähevad noorte olukorra parandamiseks vallas.

  (8) Oma eesmärkide saavutamiseks on noortevolikogul kohustus arvestada valla noorte soovide ja ettepanekutega.

§ 5.   Noortevolikogu juhtimine

  (1) RVNi tegevust juhib noortevolikogu esimees.

  (2) Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

  (3) RVN moodustab 3 toimkonda:
  1) haridus-, noorsootöö- ja kultuuritoimkond;
  2) tervise- ja sotsiaaltöö toimkond;
  3) kommunikatsiooni- ja turundustoimkond.
[RT IV, 01.03.2017, 9 - jõust. 04.03.2017]

  (31) RVNil on õigus kaasata toimkondadesse liikmeid ka väljaspoolt RNVni koosseisu.
[RT IV, 01.03.2017, 9 - jõust. 04.03.2017]

  (4) Toimkondade konkreetsed ülesanded otsustab RVN oma koosolekul.

  (5) Toimkondade juhid valitakse RVNi poolt salajasel hääletusel kaheks aastaks.

  (6) Toimkonnajuhi tagasiastumisel valib noortevolikogu uue toimkonnajuhi, kelle volitused kehtivad kuni noortevolikogu järgmise koosseisu valimisteni.

  (7) Esimehe ja aseesimehe valib RVN oma koosolekul volituste perioodiks salajasel hääletamisel üheaegselt. Igal RVN liikmel on üks hääl. Esimeheks osutub valituks enim hääli saanud kandidaat, häälte arvult järgmine kandidaat saab aseesimeheks.

  (8) Esimehe ja aseesimehe ennetähtaegne vabastamine toimub, kui:
  1) esimees või aseesimees ei ole võimeline RVNi tööd juhtima vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi vms põhjusel;
  2) esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta RVNi põhimäärusele või RVN töökorrale, rikub või ei arvesta RVNi volitusi või ei täida kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
  3) esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab RVNi mainet;
  4) esimees või aseesimees esitab ametikohalt vabastamise avalduse.

  (9) Esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel korraldab noortevolikogu uued esimehe või aseesimehe valimised, kelle volitused kestavad kuni noortevolikogu järgmise koosseisu valimisteni.

§ 6.   Noortevolikogu töökorraldus

  (1) RVNi töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

  (2) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt 1/3 RVNi liikmetest.

  (3) RVNi koosolekud protokollitakse.
  1) RVNi koosoleku protokoll avaldatakse kümne päeva jooksul pärast koosoleku toimumist Rae valla kodulehel.

  (4) RVNi koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest, nende hulgas esimees või aseesimees.
[RT IV, 01.03.2017, 9 - jõust. 04.03.2017]

  (5) RVN võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega.

  (6) RVNi koosolekul võib esimehe või aseesimehe kutsel osaleda külalisi, eksperte ja ametnikke.

  (7) RVNi täpsema töökorra kehtestab RVN oma otsusega.

  (8) RVNi esimehe ülesanded:
  1) juhtida koosolekuid;
  2) koordineerida RVNi tööd;
  3) esindada RVNi Rae Vallavolikogus või delegeerida see ülesanne mõnele liikmetest.

  (9) Noortevolikogu liikme volitused lõppevad:
  1) liikme avalduse alusel;
  2) kui liige on puudunud põhjuseta kolmelt järjestikuselt koosolekult.

  (10) Liikme, kelle volitused on ennetähtaegselt lõppenud, asemele asub pingereas järgmine kandidaat või nende puudumisel väheneb RVNi koosseis.

  (11) RVNi koosolekud on avalikud.

§ 7.   Tegevuse lõpetamine

  (1) RVNi ennetähtaegse koosseisu tegevuse lõpetamise otsustab RVN. Ettepaneku koosseisu tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega võivad teha 1/3 RVNi liikmetest. RVNi koosseisu lõpetamise otsus võetakse vastu RVNi 2/3 häälteenamusega.

  (2) RVNi ennetähtaegse tegevuse lõpetamise korral kuulutab RVNi valimised välja valimiskomisjon.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json