Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Lääne-Saare kogukonna põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2017, 49

Lääne-Saare kogukonna põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Lääne-Saare Vallavolikogu 16. detsembri 2015. a määrus nr 62 „Lääne-Saare valla põhimäärus“ § 521 lõike 5 alusel

§ 1.  Kogukonna nimi ja piirid

  Lääne-Saare valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil moodustatakse Lääne-Saare kogukond, mis on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.

§ 2.  Kogukonna ja kogukonnakogu moodustamine

 (1) Kogukond moodustatakse Lääne-Saare Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsusega.

 (2) Kogukonda esindab kogukonnakogu ehk kogukonna eestseisus.

 (3) Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest. Oma esindaja nimetab:
 1) Abruka kant, mis koosneb Abruka külast;
 2) Aste kant, mis koosneb Aste alevikust ja Aste, Aula-Vintri, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Kungla, Laoküla, Pähkla, Saia, Sepa, Unimäe ja Vantri küladest;
 3) Eikla kant, mis koosneb Eikla, Kaubi, Keskvere, Koidula, Metsaküla, Piila, Tõrise, Tõru ja Õha küladest;
 4) Kaarma kant, mis koosneb Asuküla, Jõe, Kaarma, Kaarma-Kirikuküla, Kaisvere, Kiratsi, Kuke, Käku, Laadjala, Maleva, Meedla, Nõmme, Uduvere ja Vestla küladest;
 5) Kudjape kant, mis koosneb Kudjape alevikust ja Praakli ning Murasti küladest;
 6) Kärla kant, mis koosneb Kärla alevikust ja Kuuse, Kärla-Kirikuküla, Kärla-Kulli, Mõnnuste, Mätasselja ja Paiküla küladest;
 7) Lümanda kant, mis koosneb Atla, Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela, Karala, Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Metsapere, Mõisaküla, Vahva, Varpe ja Viidu küladest;
 8) Nasva kant, mis koosneb Keskranna ja Mändjala külast ning Nasva alevikust;
 9) Paadla kant, mis koosneb Arandi, Hirmuste, Karida, Kõrkküla, Kogula, Käesla, Ulje, Paevere, Sõmera ja Vennati küladest;
 10) Randvere kant, mis koosneb Anijala, Ansi, Irase, Kaarmise, Kellamäe, Koidu, Laheküla, Mullutu, Põlluküla, Parila, Pärni, Randvere, Tamsalu, Tõlli ja Viira küladest;
 11) Sauvere kant, mis koosneb Anepesa, Jõempa, Kandla, Nõmpa, Sauvere ja Vendise küladest;
 12) Tahula-Vaivere kant, mis koosneb Kärdu, Lilbi, Sikassaare, Tahula, Upa, Kasti, Paimala, Vaivere ja Vatsküla küladest;
 13) Taritu kant, mis koosneb Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu ja Vana-Lahetaguse küladest.

 (4) Kogukonnakogusse kuulub 13 liiget. Iga kant nimetab ühe esindaja ning ühe asendusesindaja, kes esindab nende kanti kogukonnakogus.

 (5) Kandi esindaja kogukonnakogusse valivad kanti kuuluvate asustusüksuste esindajad.

 (6) Asustusüksuse esindaja on aleviku- ja külavanema statuudi kohaselt valitud aleviku- või külavanem või kohaliku külaelu arendamisega tegeleva mittetulundusühingu eestvedaja.

 (7) Kogukonnakogusse valitav kandi esindaja ei pea olema aleviku- või külavanem või kohaliku külaelu arendamisega tegeleva mittetulundusühingu eestvedaja.

 (8) Kogukonnakogu koosseisu koos asendusliikmete nimekirjaga kinnitab vallavalitsus korraldusega kantide ettepanekute alusel.

§ 3.  Kogukonnakogu

 (1) Kogukonna elanike esinduskoguks on kogukonnakogu, mis moodustatakse käesolevas määruse §-s 2 sätestatud korras.

 (2) Kogukonnakoguliikme volituste aeg on kuni neli aastat. Volituste aja pikkuse kinnitavad kandi esindajad oma kandi esindaja valimisel.

 (3) Kandil on õigus oma valitud esindaja igal ajal tagasi kutsuda.

 (4) Kogukonnakogu liige ei saa olla üks isik järjest üle kahe ametiaja.

 (5) Kogukonnakogu tegutseb talle valla eelarves ettenähtud vahendite piires.

 (6) Kogukonnakogu töös osalemine hüvitatakse volikogu poolt kehtestatud määras.

§ 4.  Kogukonnakogu esimees ja aseesimees

 (1) Kogukonnakogu valib endale esimehe ja aseesimehe kogukonnakogu liikmete seast.

 (2) Kogukonnakogu esimees:
 1) esindab kogukonnakogu vastavalt valla põhimäärusega ning käesoleva põhimäärusega antud pädevusele;
 2) kutsub vallavalitsuse esindajaid kogukonnakogu koosolekutele ja edastab vajaliku informatsiooni vallavalitsusele;
 3) koostab kogukonnakogu koosoleku päevakorra projekti arvestades volikogu, vallavalitsuse, kogukonnakogu liikmete ettepanekuid;
 4) kutsub kokku kogukonnakogu koosoleku;
 5) juhatab kogukonnakogu koosolekut ja lahendab koosoleku juhtimisel tekkivaid küsimusi;
 6) allkirjastab kogukonnakogu otsused, kirjad ja koosoleku protokollid;
 7) peab kogukonnakogu nimel kirjavahetust;
 8) esindab kogukonnakogu volikogu, komisjonide või vallavalitsuse istungil või volitab selleks teisi kogukonnakogu liikmeid.

 (3) Kogukonnakogu esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletusel kogukonnakogu koosseisu poolthäälteenamusega.

§ 5.  Kogukonnakogu pädevus

 (1) Kogukonnakogu otsustuspädevuses on:
 1) mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele;
 2) ettepanekute esitamine valla poolt korraldatavatele tunnustusüritustele.

 (2) Kogukonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
 1) valla üldplaneering;
 2) valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad;
 3) teede investeeringute kava;
 4) kogukonnakogu põhimääruse muudatused;
 5) avalikule üritusele loa andmine, kui tegemist on suurema üritusega;
 6) piirkonna ühistranspordi sõiduplaanid ja nende muudatused.

 (3) Kogukonnakogul on õigus:
 1) teha ettepanekuid valla eelarvestrateegiasse, arengukavasse ning valdkondlikesse ja piirkondlikesse arengukavadesse piirkonna arenguprioriteete puudutavates osades, sh tegevus- ja investeeringute kava;
 2) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes;
 3) avaldada arvamust piirkonnas asuvate valla ametiasutuse hallatavate asutuste tegevuse ja kohalike teenuste kvaliteedi kohta;
 4) esitada vallavalitsusele arupärimisi, millele tuleb vastata 10 tööpäeva jooksul;
 5) teha kohaliku elu küsimustes volikogule või vallavalitsusele algatusi õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, mis võetakse arutusele volikogus või vallavalitsuses hiljemalt kolme kuu jooksul;
 6) teha volikogule ettepanekuid käesoleva määruse muutmiseks;
 7) teha vallavalitsusele ettepanek kogukonnakogu koosseisu muutmiseks;
 8) algatada kogukonnakogude ühinemine ja nende ühiste koosolekute kokkukutsumine.

 (4) Informatsioonina edastatakse kogukonnakogule:
 1) volikogu ja vallavalitsuse õigusaktid ning nende eelnõud, mis puudutavad vastava piirkonna elukorraldust ja juhtimist;
 2) piirkonna ja selles asuvate valla ametiasutuse hallatavate asutuste eelarveprojektid;
 3) piirkonda puudutavad detailplaneeringud;
 4) piirkonna avaliku ruumi arendamisega seotud ehitusprojektid;
 5) muud vajalikuks peetavad kohalikku elukorraldust ja juhtimist puudutavad dokumendid ja informatsioon.

§ 6.  Kogukonnakogu töökorraldus

 (1) Kogukonnakogu töövorm on koosolek. Koosoleku päevakorra koostab, kutsub kokku ja seda juhatab kogukonnakogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

 (2) Koosolekud toimuvad vähemalt kord 3 kuu jooksul. Koosolekud võivad toimuda tihedamini Koosoleku toimumise aeg ja koht peavad olema teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne toimumist.

 (3) Kogukonnakogu koosolekud on avalikud. Koosoleku võib kuulutada kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam kogukonnakogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.

 (4) Kogukonnakogu koosolek on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa üle poole kogukonnakogu liikmetest.

 (5) Kogukonnakogu koosoleku päevakord kinnitatakse kogukonnakogu poolthäälteenamusega vastavalt liikmetele edastatud päevakorra eelnõule.

 (6) Ettepanekuid päevakorra eelnõu kohta võivad kuni päevakorra kinnitamiseni teha:
 1) kogukonnakogu liikmed;
 2) vallavanem või teda asendav vallavalitsuse liige;
 3) volikogu esimees või tema asendaja;
 4) kogukonna asutusüksuse esindaja.

 (7) Päevakorra eelnõus märkimata küsimusi saab päevakorda võtta kogukonnakogu koosseisu häälteenamusega.

 (8) Kõik kogukonnakogu otsused võetakse vastu konsensuslikult.

 (9) Kogukonnakogu koosolekud protokollitakse, need allkirjastab kogukonnakogu esimees ja protokollija. Protokollija valitakse kogukonnakogu liikmete hulgast. Protokollid avalikustatakse valla dokumendiregistris.

 (10) Kogukonnakogu töö korraldamiseks on vallavalitsus kohustatud võimaldama piirkonnas asuvas vallale kuuluvas asutuses ruumi kasutamist koosoleku korraldamiseks koos vajalike tehniliste vahenditega.

§ 7.  Kogukonnakogu koosoleku läbiviimine elektrooniliselt

 (1) Otsuse vastuvõtmiseks võib kogukonnakogu esimehe ettepanekul korraldada kogukonnakogu koosoleku elektrooniliselt.

 (2) E-koosoleku läbiviimine on lubatud ainult juhul, kui kõigil kogukonnakogu liikmetel on olemas tehnilised võimalused.

 (3) Koosoleku elektroonilisel korraldamisel saadab kogukonnakogu esimees kogukonnakogu liikmetele e-kirjaga päevakorra ja muud asjakohased materjalid, määrates ära ka hääletamise tähtaja.

 (4) Kogukonnakogu liige edastab digitaalselt allkirjastatud seisukoha (poolt, vastu, erapooletu) esimehele e-kirjaga ning see säilitatakse elektrooniliselt. Kogukonnakogu liikme seisukoht trükitakse välja koos kinnituslehega ning see lisatakse kogukonnakogu protokollile. Kogukonnakogu liige, kes tähtajaks e-kirja ei saada, loetakse koosolekul mitteosalenuks.

 (5) Kogukonnakogu liikmete hääletuse põhjal koostatakse e-koosoleku protokoll, mis peab sisaldama selle toimumise ajavahemikku, päevakorda, osalejaid, hääletuse kokkuvõtet ja tulemust.

§ 8.  Kogukonnakogu sümboolika

  Kogukonnakogu võib kasutada valla sümboolikat.

§ 9.  Kogukonnakogu koostöö

  Kogukonnakogu võib teha koostööd osavallakogudega nende pädevuses olevate küsimuste arutamiseks ja ühtsete seisukohtade kujundamiseks.

§ 10.  Kogukonna likvideerimine

 (1) Kogukonnakogu võib otsustada oma tegevuse lõpetamise.

 (2) Kogukonnakogude ühinemise või kogukogukonnakogu likvideerimise otsustab volikogu kogu vastavasisulise taotluse alusel kolme kuu jooksul taotluse saamisest.

 (3) Kogukond likvideeritakse volikogu otsusega.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub Lääne-Saare Vallavolikogu 21. juuni 2017. a määruse nr 8 „Lääne-Saare Vallavolikogu 16. detsembri 2015. a määruse nr 62 „Lääne-Saare valla põhimäärus“ muutmine“ jõustumisel.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees